Thursday, May 31, 2012

"STILTETYD"


(Ek verkies om van my "Gesprekstyd" te praat, eerder as "Stiltetyd", want dit is gedurende daardie tyd dat God deur Sy Woord met my praat en ek met Hom d.m.v. gebed - l.w. God praat met ons NET deur Sy Woord en op geen ander wyse nie!)
1.      BELANGRIK:
·         Wanner ons praat van "Stiltetyd" en hier verskeie riglyne deurgegee word, is daar veral twee teksverse wat in gedagte gehou moet word – aan die eenkant is daar Gal.3:10 ~ Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe: “Daar rus ’n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie.” Ons moet nie wetties raak oor die inhoud van hierdie stuk nie, omdat hierdie slegs riglyne/voorstelle is en hoef en kan nie (moet nie) slaafs nagevolg word nie, omdat daar talle ander maniere is hoe jy jou eie "Stiltetyd"/"Gesprekstyd" kan hou. Aan die anderkant is Jak.1:22-23 ook baie waar en moet dit ook voortdurend in gedagte gehou word ~ Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. 23Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in ’n spieël kyk.
·         Gebruik hierdie riglyne om o.l.v. die Heilige Gees jou "Stiltetyd" te hou.
·         Dit is van kardinale belang dat jy ’n vasgestelde tyd/tye sal bepaal waarop jy jou "Stiltetyd" gaan hou (die heel beste bly maar vroegoggend). Besluit op ’n TYD, bv. 60 minute en HOU STRENG DAARBY!
·         Kry ’n PLEK om jou "Stiltetyd" te hou, waar jy alleen en privaat kan wees en waar jy tuis voel

2.      GEBED:
         Begin jou "Stiltetyd" ("Gesprekstyd") deur te...
         1.1       Bid vir seën, rustigheid en helder denke
         1.2                Bid dat die Here die Woord deur die Heilige Gees vir jou sal "oopmaak"

John Piper:
Afrikaans:
I = "Ignite my heart to Your Word"
O = Ontvlam my hart (steek aan)
O = "Open my spiritual eyes"
O = Open my geestelike oë
U = "Unite my heart to Your Word"
V = Verbind my hart met U Woord
S = "Satisfy my soul"
V = Versadig my siel

3.      WOORDSTUDIE:
Onderstaande drie voorstelle kan afwisselend gevolg word – die derde opsie is egter die belangrikste en moet die meeste aandag kry:
         3.1                Eerste Opsie:
Hierdie opsie kan een of meer dae per week gevolg word en kan bv. afgewissel word met opsies 2 en 3 (sien voorbeeld van ’n weekprogram aan einde):
·           Kies ’n boek in die Bybels (Bv. Genesis of Matteus) en begin dit rustig, maar aandagtig deur te lees, t.w.v. agtergrondkennis, ens. Lees bv. een hoofstuk per dag. Hiermee saam kan ’n Psalm en ’n gedeelte uit Spreuke gelees word. Lw.: Ek beveel hoegenaamd nié ’n "Eenjaarbybel" aan nie – dit laat jou te gejaagd deur die Woord lees en in die proses neem jy min tot niks in nie en andersyds skeep jy dit af waaroor jou "Stiltetyd" eintlik moet gaan, nl. die bestudering van die Woord;
·           Bestudeer saam met die rustige lees van ’n Bybelboek, ’n geestelike boek (bv. J.I. Packer se "Knowing God", of Wayne Mack se "Fear Factor", Wayne Grudem se "Systematic Theology, ens.).

         3.2                Tweede Opsie:
Hierdie opsie kan een of meer dae per week gevolg word en kan bv. afgewissel word met opsies 1 en 3 (sien voorbeeld van ’n weekprogram aan einde):
·            Luister na ’n preek of werk ’n preek deur (bv. die voorafgaande Sondag se preek) en maak aantekeninge daaroor (bv. vrae wat jy het; sonde wat aangespreek word; opdragte wat jy moet uitvoer; ens.). Bid oor die preek.
·           Kies ’n boek in die Bybels (Bv. Genesis of Matteus) en begin dit rustig, maar aandagtig deur te lees, t.w.v. agtergrondkennis, ens. Lees bv. een hoofstuk per dag. Hiermee saam kan ’n Psalm en ’n gedeelte uit Spreuke gelees word. Lw.: Ek beveel hoegenaamd nié ’n "Eenjaarbybel" aan nie – dit laat jou te gejaagd deur die Woord lees en in die proses neem jy min tot niks in nie en andersyds skeep jy dit af waaroor jou "Stiltetyd" eintlik moet gaan, nl. die bestudering van die Woord;

         3.3                Derde Opsie:
         Hierdie opsie is die heel belangrikste van die drie opsies en behoort meer as net een dag per week gevolg te word en kan bv. afgewissel word met opsies 1 en 2 (sien voorbeeld van ’n weekprogram aan einde):
·            Kies ’n boek in die Bybels (Bv. Genesis of Matteus) en begin dit rustig, maar aandagtig deur te lees, t.w.v. agtergrondkennis, ens. Lees bv. een hoofstuk per dag. Hiermee saam kan ’n Psalm en ’n gedeelte uit Spreuke gelees word. Lw.: Ek beveel hoegenaamd nié ’n "Eenjaarbybel" aan nie – dit laat jou te gejaagd deur die Woord lees en in die proses neem jy min tot niks in nie en andersyds skeep jy dit af waaroor jou "Stiltetyd" eintlik moet gaan, nl. die bestudering van die Woord;
·           In diepte studie van die Woord (hierdie is die belangrikste gedeelte van jou Bybelstudie).
o    Indien moontlik en indien beskikbaar - Maak gebruik van hulpmiddels. Kommentare van regsinnige kommentators is wonderlike hulpmiddels en behoort gebruik te word as jy jou hande daarop kan lê en/of as jy dit kan bekostig (sien belangrike opmerkings t.o.v. hulpmiddels onder punt 4).
o    Besluit met watter boek in die Bybel jy gaan begin – bv. Efesiërs.
o    Lees die agtergrond inligting en veral die doel met die skryf van die boek/brief. Wie het dit geskryf? Aan wie? Deur wie? Van waar? Waarom? Ens. Hou al hierdie inligting voortdurend in gedagte wanneer deur die brief/boek gewerk word (as dit bv. ’n brief is wat deur Paulus vanuit ’n tronk geskryf is, sien jy redes/die trant, ens. waarom die brief geskryf is, skielik in ’n ander lig).
o    Lees nou die eerste perikoop/paragraaf van hoofstuk 1, rustig en met aandag deur – doen dit selfs ’n tweede en ’n derde keer (gewoonlik word perikope deur die hedendaagse Bybels aangedui – bv. Fil.1:1-11, of Kol.2:1-4., ens.).
o    Lees nou weer vers 1. Verstaan jy alles? Is daar iets wat jy kan aanteken sodat jy dit kan onthou, of later weer daarna kan verwys – dalk ’n vers wat jy kan memoriseer ("memory verse" -  sien later); dalk iets wat jy na die tyd kan "terug bid" tot die Here?
o    Gaan voort na die volgende vers, of groepie verse: Is daar iets wat jy nie verstaan nie? Dink daaroor; bid daaroor en indien jou Bybel(s) daaroor beskik – kyk na alle teksverwysings, slaan dit na en lees dit en kyk na die kommentaar/studienotas onderaan (moet liefs nie die Nuwe Afrikaanse Vertaling en spesifiek die "Bybel in Praktyk" se kommentaar gebruik nie).
o    Indien jy nog steeds nie verstaan nie – lees weer die vorige vers + die vers wat jy nie verstaan nie + die volgende vers of wat (konteks dus) + hou jou vooraf aantekeninge (bv. doel van skrywe) in gedagte. Indien jy dit nog steeds nie verstaan  nie – "herkou" deur die dag daaraan + bespreek dit met iemand (ouer broer in die Here; leraar; ens.).
o    Gaan nou na die volgende vers(e), ens., ens.
o    Wat is die TEMA van die gelese gedeelte?
o    Soos wat jy deur die gedeelte werk, vra gedurig ook die volgende vrae vir jouself af en maak aantekeninge daaroor:
ü  Wat word van/oor GOD gesê?
ü  Wat word van/oor JESUS gesê?
ü  Wat word van/oor die HEILIGE GEES gesê?
ü  Is daar vir my enige VOORBEELD om na te volg?
ü  Is daar enige OPDRAGTE aan my om uit te voer?
ü  Is daar enige BELOFTES aan my waarop ek kan "staatmaak"?
ü  Word spesifieke SONDE uitgewys waarop ek bedag moet wees en/of wat ek moet bely?
ü  Hoe kan ek die gelese gedeelte TOEPAS op my lewe – vandag en in die dae wat volg?
ü  BID die vers en/of die hele gedeelte
o    MEMORISEER enige van die verse (indien moontlik)
o    SING die bepaalde vers (jou eie wysie indien nodig – natuurlik is ’n swak stem nie ’n verskoning nie! Dit help om die versie vas te lê)
o    GESELS/DEEL met andere oor die vers/gelese gedeelte

4.      GEBED:
Ek verkies om hardop te bid – op die manier behou ek my aandag beter (dit is egter nie altyd moontlik nie).
         4.1                Aanbidding & Lofprysing (Besing hier God se almag, soewereiniteit, almag, liefde, ens. – in kort: Sy karaktereienskappe; Sy dade; Sy skepping; jou redding; Jesus se kruisdood en Christus se letterlike/fisiese/historiese opstanding, ens.).
         4.2                Dankbetuiging (Dank God vir alles waaraan jy kan dink – beskerming, versorging, redding, vergifnis, ens. wees spesifiek en gee detail).
         4.3                Die Woord [Bid die Woord "terug". Doen dit met meer as net een teksvers. Hoe doen ek dit? Gebruik jou aantekeninge (jy mag maar daarna loer terwyl jy bid!) en kyk na wat jy uit die gelese gedeeltes "gekry" het, asook vorige Skrifgedeeltes wat by jy jou "vasgesteek" het/wat jy onhou het en parafraseer dit, deur daaroor en rondom dit teenoor God te bid – bv.: Fil.1:9 ~ Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, 10sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, 11 en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Jy kan dit bv. soos volg bid: Vader, ek wil graag onberispelik en sonder blaam wees op die dag wanneer Christus weer kom en daarom bid ek nou, dat U my sal help dat my liefde al meer sal toeneem – dat ek my broer en suster meer lief sal hê, maar ook my vyande. Skenk aan my ’n begrip en fyn aanvoeling sodat ek te alle tye sal kan onderskei tussen daardie dinge wat U verheerlik en wat my geestelik sal laat groei, teenoor daardie dinge wat U Naam in oneer sal bring en my geestelike groei sal belemmer en wat my getuienis teenoor die wêreld mag benadeel. Vader gee asb. ook dat hierdie begrip en fyn aanvoeling, meer en meer sal toeneem, sodat ek ’n lofoffer vir U kan wees en dat ek volkome in die regte verhouding met God sal staan......].
         4.4                Belydenis van sonde (Bely al jou sonde wat jy nog nie vantevore bely het nie en bely dit by die naam, en vra dat jy vergewe sal word daarvoor en wel op grond van Christus se volmaakte soenoffer wat Hy aan die kruis gebring het). Bely sonde van daad (dit wat jy verkeerd gedoen het – "sins of commission") en van nalating (opdragte in die Woord wat jy nie nagekom het nie – "sins of omission").
         4.5       Intersessie [Voorbidding – Bid vir ander mense – bv. jou broers en susters; kerklike leiers; sendelinge; land en regering; familie; Sondag se prediking; vriende; lande en volke (gebruik gerus webtuistes soos bv.: http://www.persecution.com/ , of http://www.operationworld.org/ ens. om vir mense te bid wat vervolg word vir hul geloof, of spesifieke lande; ens.).
         4.6       Petisie (Versoeke – Hierdie gedeelte word nie verniet heel laaste geplaas nie, want ons gebede moet in die eerste en laaste plek oor God gaan en Hy moet ons eer ontvang wanneer gebid word en daarom moet my persoonlike behoeftes ’n baie kleiner rol in my gebedslewe speel, MAAR ons hoef dit ook nie heeltemal af te skeep nie, want Jesus het tog immers in Matt.11:28 gesê ~ Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee ).

5.      ENKELE MOONTLIKE GEBEDSBLOKKASIES:
         5.1       Verhoudingsprobleme (Mark.11:24; Matt.5:23; Rom.12:18)
         5.2       Ongeloof (Hebr.11:6)
         5.3       Eie-sinnigheid (1Joh.5:14; Joh.15:7)
         5.4       Vals motiewe (Jak.4:3)
         5.5       Ongehoorsaamheid en sonde (Suinigheid, hoogmoed, ens. ens.) – (1 Joh.3:17-22; Spr.21:13)
        
6.      HULPMIDDELS:
Maak gebruik van hulpmiddels. Kommentare van regsinnige kommentators (vra jou leraar wie diesulkes is) is wonderlike hulpmiddels en behoort gebruik te word as jy jou hande daarop kan lê en/of as jy dit kan bekostig. Indien jy nie kommentare kan bekom of bekostig nie, móét jy beslis van die volgende hulpmiddels probeer gebruik maak:
·       Die Bybel (goeie vertalings) – verkieslik meer as een vertaling (bv. "English Standard Version"; "New American Standard Bible"; "New King James; "Amplified Bible"; New International Version – in hierdie volgorde. Verkieslik nie die, of die Living Bible of Good News Bible nie. Wanneer jy in Afrikaans Bybelstudie doen is ’n Ou Afrikaanse Vertaling – '33 ’n noodsaaklikheid – indien nie beskikbaar nie – gebruik  dan beslis ook een van bg. Engelse vertalings – Moet geen ander Bybels gebruik nie – "Die Boodskap" is bv. nié ’n Bybel nie, al lyk dit so). Gebruik verkieslik die ESV of die NASB as jou "basis-Bybel" en die ander as aanvullende Bybels.

Wanneer jy belê in ’n nuwe Bybel(s) t.w.v. jou Bybelstudie – sien toe dat dit kantaantekeninge/kruisverwysings het (m.a.w. die teks verwys ook na ander toeliggende/ooreenstemmende  verse) en dit is selfs verkieslik dat jy ook een kies met kommentare onder aan (bv. die Reformation Study Bible; die John MacArthur Study Bible – uitstekend – as jy ’n Post Millennialis soos ek is, moet jy net nie Openbaring hieruit bestudeer nie;  NIV Study Bible; Thompson Chain Reference Bible ; ens.).
·            ’n Boek wat op beknopte wyse vir jou meer agtergrond gee t.o.v. die boeke van die Bybel en perikope in die boeke van die Bybel is noodsaaklik.
’n Baie goeie boek wat uiters nuttig is vir hierdie doel, is: "How To Read the Bible Book by Book" deur Gordon D. Fee en Douglas Stuart (Uitgewers: Zondervan), of "The Bible Panorama" deur Gerard Chrispin (Uitgewers: Day One Publishers). ’n Ander relatief goedkoop boek wat ook gebruik kan word, is: "The Lion Handbook to the Bible" (ISBN 0 85648 320 6) (daar bestaan egter ’n magdom ander sg. en baie goeie boeke vir hierdie doel).
·            Ander bykomende boeke wat baie nuttig is indien jy dit kan bekostig of in die hande kry is: 'n Konkordansie; ’n "Topical Bible"; Bybelse Ensiklopedieë; ’n Bybel Atlas (daar is verskeie); ’n "Bible Dictionary"; ens.
·            Internet: Wees uiters versigtig vir die Internet (daar is hordes "gemors", dwaalleer en onbybelse kommentare te vinde). Indien jy weet van "kosher" teoloë/predikers, kan jy na hulle stof kyk – om enkeles te noem: John Piper;
Mark Dever; John MacArthur; Al Mohler; David Platt; Kevin DeYoung; Ligon Duncan; ens., ens. ’n Goeie Webtuiste om vir Byubelstudies te besoek is bv.: http://www.pbministries.org/Landmark_Baptist/Seminary/Bible_Study_Courses/index.htm
·            Rekenaarprogrammatuur: Uitstekende sagteware vir rekenaars, met Bybelvertalings en kommentare is beskikbaar om jou te help – ongelukkig is baie van hulle uiters duur, soos bv. LOGOS, ens. Goedkoop en selfs gratis programme is egter te kry – o.a.: Sword Searcher; e-Sword; Bible Explorer 4, ens. (aflaaibaar van Internet).
·            ’n Notaboek.
·            Potlood (of pen – ek verkies ’n 0.5 "clutch pencil").
·            ’n "Highlighter" (ek verkies die helder oranje een – dit verbleik nie so gou nie – pienk is te lig en blou en groen is bv. weer te donker en klad maklik deur jou Bybel se bladsye).

7.      VOORBEELD VAN ’N WEEK SE "STILTETYD":
Hierdie is maar net ’n voorbeeld – ontwikkel jou eie program en natuurlik kan die program weekliks/maandeliks, ens. aangepas/gewysig word – moet tog net nie wetties oor hierdie saak raak nie!
Ma.
Kort gebed; Lees die Woord; Werk/Luister Sondag se preek deur; Gebed
Di.
Kort gebed; Lees die Woord; In-diepte studie van die Woord; Gebed
Wo.
Kort gebed; Lees die Woord; In-diepte studie van die Woord; Gebed
Do.
Kort gebed; Lees die Woord; In-diepte studie van die Woord; Gebed
Vr.
Kort gebed; Lees die Woord; In-diepte studie van die Woord; Gebed
Sa.
Kort gebed; Lees die Woord; Bestudeer ’n geestelike Boek; Gebed
So.
Kort gebed; Lees die Woord; Gebed

T.o.v. geestelike boeke het C.H. Spurgeon eenkeer gesê: "Master those books you have. Read them thoroughly. Bathe in them until they saturate you. Read and reread them, masticate and digest them. Let them go into your very self. Peruse a good book several times and make notes and analyses of it. A student will find that his mental constitution is more affected by one book thoroughly mastered than by twenty books he has merely skimmed. Little learning and much pride comes from hasty reading. Some men are disabled from thinking by their putting meditation away for the sake of much reading. In reading let your motto be “much not many.”

"When all your favorite preachers are gone, and all their books forgotten, you will have your Bible. Master it. Master it." --- John Piper
I meet with women all the time who are curious about how they should study the Bible. They hunger for transformation, but it eludes them. Though many have spent years in church, even participating in organized studies, their grasp on the fundamentals of how to approach God's Word is weak to non-existent. And it's probably not their fault. Unless we are taught good study habits, few of us develop them naturally.

Why, with so many study options available, do many professing Christians remain unschooled and unchanged? Scripture teaches clearly that the living and active Word matures ustransforms usaccomplishes what it intends, increases our wisdom, and bears the fruit of right actions. There is no deficit in the ministry of the Word. If our exposure to it fails to result in transformation, particularly over the course of years, there are surely only two possible reasons why: either our Bible studies lack true converts, or our converts lack true Bible study.
I believe the second reason is more accurate than the first. Much of what passes for Bible study in Christian bookstores and church resource libraries just isn't: while it may educate us on a doctrine or a topic, it does little to further our Bible literacy. And left to our own devices, we pursue a host of unsavory (and un-transformative) self-constructed approaches to "spending time in the Word." Here are several that I encounter on a regular basis.

The Xanax Approach: Feel anxious? Philippians 4:6 says be anxious for nothing. Feel ugly?  Psalm 139 says you are fearfully and wonderfully made. Feel tired? Matthew 11:28 says Jesus will give rest to the weary. The Xanax Approach treats the Bible as if it exists to make us feel better. Whether aided by a devotional book or just the topical index in our Bibles, we pronounce our time in the Word successful if we can say, "Wow. That was touching." The Problem: The Xanax Approach makes the Bible a book about us. We ask how the Bible can serve us, rather than how we can serve the God it proclaims. Actually, the Bible doesn't always make us feel better. Quite often it does just the opposite (feeling awesome? Jeremiah 17:9 says you're a wicked rascal). Yes, there is comfort to be found in the pages of Scripture, but context is what makes that comfort lasting and real. The Xanax Approach guarantees that huge sections of your Bible will remain unread, because they fail to deliver an immediate dose of emotional satisfaction.
The Pinball Approach: Lacking a preference or any guidance about what to read, you read whatever Scripture you happen to turn to. Releasing the plunger of your good intentions, you send the pinball of ignorance hurtling toward whatever passage it may hit, ricocheting around to various passages "as the Spirit leads." The Problem: The Bible was not written to be read this way. The Pinball Approach gives no thought to cultural, historical or textual context, authorship, or original intent of the passage in question. When we read this way, we treat the Bible with less respect than we would give to a simple textbook. Imagine trying to master algebra by randomly reading for ten minutes each day from whatever paragraph in the textbook your eyes happened to fall on. Like that metal pinball, you'd lose momentum fast. And be very bad at algebra.

The Magic 8 Ball Approach: You remember the Magic 8 Ball---it answered your most difficult questions as a child. But you're an adult now and wondering if you should marry Bob, get a new job, or change your hair color. You give your Bible a vigorous shake and open it to a random page. Placing your finger blindly on a verse, you then read it to see if "signs point to yes." The Problem: The Bible is not magical, and it does not serve our whim. The Magic 8 Ball Approach misconstrues the ministry of the Holy Spirit through the Word, demanding that the Bible tell us what to do rather than who to be. And it's dangerously close to soothsaying, which people used to get stoned for. So, please. No Magic 8 Ball.

The Personal Shopper Approach: You want to know about being a godly woman or how to deal with self-esteem issues, but you don't know where to find verses about that, so you let [insert famous Bible teacher here] do the legwork for you. The Problem: The Personal Shopper Approach doesn't help you build "ownership" of Scripture. Much like the Pinball Approach, you ricochet from passage to passage, gaining fragmentary knowledge of many books of the Bible but mastery of none. Topical studies serve a purpose: they help us integrate broad concepts into our understanding of Scripture. But if they're all we ever do, we're missing out on the richness of learning a book of the Bible from start to finish.

The Jack Sprat Approach: This is where we engage in "picky eating" with the Word of God. We read the New Testament, but other than Psalms and Proverbs we avoid the Old Testament, or we read books with characters, plots, or topics we can easily identify with. The Problem: All Scripture is God-breathed and profitable. All of it. Women, it's time to move beyond Esther, Ruth, and Proverbs 31 to the rest of the meal. Everyone, you can't fully appreciate the sweetness of the New Testament without the savory of the Old Testament. We need a balanced diet to grow to maturity.

Discipleship Defined

Why do these six habits of highly ineffective Bible study persist in the church today? Why does biblical ignorance continue to dog the church, despite the good intentions of leadership to obey the Great Command to make disciples? I believe the answer lies in our definition of a disciple.

A disciple is, literally, a learner---one who follows another's teaching. But the modern church has tended to define a disciple as a "doer" instead of as a "learner." We have been asked to do service projects, join home groups, find an accountability partner, get counseling, fix our marriages, sing on the worship team, get out of debt, help in the nursery, hand out bulletins, go on mission trips, give to the building fund, share the gospel at Starbucks---but we have so rarely been challenged to pursue the most fundamental element of discipleship---earnest study of the Word. Yes, a disciple does, but we're motivated to act by love for the God revealed in the Word.

Stop waiting for your community of believers to call you to be what Christ already has. Be a student. Be a good student. Read repetitively and in context, line by line. Keep the God of the gospel at the center of your study. Strive for comprehension before interpretation. Give application ample time to emerge from a passage. Watch ignorance flee and transformation flourish. Study the Word. Master it, master it.