Sunday, August 26, 2012

Die Brief aan die Hebreërs - 09 (Die Sonde van Ongeloof)Indien u hierdie preek wil uitdruk – Verlig die teks in hierdie venster en kopieer en plak dit daarna in enige Woordverwerkingsprogram (bv. MS Word of Word Perfect) – druk daarna gewoon uit.
1.    VOORAF:
       Ons het in vv.1-6 van Hebr.3 gesien dat die skrywer Jesus vergelyk het met Moses en hoe hy dan duidelik aantoon dat Jesus veel, veel groter is as Moses, want Moses was wel getrou aan God, maar hy was nie en sou ook nooit volkome getrou kon wees soos wat Jesus was nie. Ook het ons gesien dat Moses getrou was in God se huis, maar Jesus is getrou oor God se huis en dat Moses maar net ’n instrument in God se hande was. Omdat Jesus dan groter is as Moses, trouens omdat Jesus volkome en volmaak is, moet ons, ons oë op Hom gevestig hou.

Sunday, August 19, 2012

Die Gebed van alle Gebede - 02 (Die Laaste Drie Smeekbedes)

Indien u hierdie preek wil uitdruk – Verlig die teks in hierdie venster en kopieer en plak dit daarna in enige Woordverwerkingsprogram (bv. MS Word of Word Perfect) – druk daarna gewoon uit.
 1.    SKRIFLESING:
       Matt.6:9-13 ~ So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; 10laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. 11Gee ons vandag ons daaglikse brood; 12en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; 13en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose. Die O.A.V. sluit hierdie gebed in v.13b af met die woorde ~ ...Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

2.    INLEIDING:
       Ons kom vanoggend by die laaste drie smeekbedes van Jesus se Modelgebed. Ons het gesien dat die eerste drie smeekbedes prioriteit geniet oor die laaste drie bedes en dat die eerste drie gehandel het oor God.
       Jesus het Sy dissipels geleer om hul gebed te begin deur vir en rondom God se Naam te bid, dan oor God se Koninkryk en dan oor God se wil – die eerste drie bedes gaan dus oor God en Sy eer. Dit beteken egter nie dat die laaste drie bedes onbelangrik is nie – daardie bedes wat oor ons eie behoeftes gaan – solank ons egter net altyd in gedagte sal hou dat die eer van God se Naam altyd voorrang moet geniet in ons gebede. Met dit in gedagte mag ons derhalwe ook soos Dawid uitroep ~ Moet my tog nie verlaat nie, Here, my God, moenie ver van my af bly nie! (Ps.38:22).
       Ons moet onthou dat ons hemelse Vader weet wat ons nodig het en vind ’n vreugde daarin om ons te versorg en in ons behoeftes te voorsien. Ons Vader gee ook om vir ons praktiese en materiële en persoonlike sake en daarom behoort ons dit nie vir Hom "weg te steek nie", maar eerder ons afhanklikheid van Hom bekend te maak. Daar is natuurlik nog ’n goeie rede waarom ons met ons persoonlike behoeftes na God moet kom en dit is dat Hy, Skepper van alle dinge is. Hy skep; hou in stand; versorg en "bestuur" alle dinge vir en na hul einddoel waarvoor dit geskape is. Daarom sal ons Vader nie net voorsien in dit wat ons nodig het nie, maar ook in dit wat goed is vir ons. Dit impliseer dus dat ons met vrymoedigheid, maar ook met groot dankbaarheid na Hom kan en mag kom en ons persoonlike behoeftes met Hom deel. Ons sal dan ook sien dat hierdie volgende drie persoonlike smeekbedes al ons fisiese en geestelike behoeftes insluit en omvat – hierdie smeekbedes gaan oor ons fisiese behoeftes, vergifnis van sonde en geestelike oorwinning en dan sluit die gebed weer af met eer wat aan God gegee word.

Thursday, August 16, 2012

Die Gebed van alle Gebede – 1 (“Die Eerste Smeekbedes”)

Indien u hierdie preek wil uitdruk – Verlig die teks in hierdie venster en kopieer en plak dit daarna in enige Woordverwerkingsprogram (bv. MS Word of Word Perfect) – druk daarna gewoon uit.

1.         SKRIFLESING:
Matt.6:9-13 ~ So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; 10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. 11 Gee ons vandag ons daaglikse brood; 12 en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; 13 en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.  Die O.A.V. sluit hierdie gebed in v.13b af met die woorde ~ Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

2.         INLEIDING:
Hierdie gebed staan in die algemene omgangstaal bekend as die "Onse Vader". Hierdie gebed is ’n modelgebed wat die Here Jesus aan ons gegee het – daarom dat Hy aan die begin van die gebed sê ~ So moet julle bid. Hierdie gebed bestaan o.a. uit ses smeekbedes – Hy verskaf dus aan ons ’n struktuur waarvolgens ons behoort  te bid. Wat egter belangrik is, is dat die eerste smeekbedes oor God en Sy eer gaan en nie oor die mens of oor onsself nie.  Dit is so dat soveel mense hulle self tevrede stel deur vinnig te bid en dan net vir hulle eie situasie en hul eie mense, maar dit is allermins wat die Here Jesus vir ons geleer het, toe Hy gesê, So moet julle bid.  Ons moet nie net leer om God altyd eerste en sentraal te plaas in ons lewens nie, maar ons moet dit ook doen wanneer ons in gebed verkeer.

Sunday, August 5, 2012

Die Brief aan die Hebreërs - 08 (Vestig jou oë op Jesus)

Indien u hierdie preek wil uitdruk – Verlig die teks in hierdie venster en kopieer en plak dit daarna in enige Woordverwerkingsprogram (bv. MS Word of Word Perfect) – druk daarna gewoon uit.

1.    INLEIDING:
       Ons verlede week gesien dat Jesus, ons as Sy broers beskou en ons het na die implikasies van hierdie uitspraak van Hom gekyk en o.a. gesien...:
·           Dat ons dieselfde Vader as Jesus het;
·           Dat ons mede-erfgename saam met Jesus is;
·           Dat Jesus, die Vader se Naam aan ons bekend maak in die gemeente;
·           Dat ons ’n toekoms in Jesus het;
·           Dat ons die aanvanklike houvas van die satan oor ons, nie meer hoef te vrees nie;
·           Dat ons die dood nie meer hoef te vrees nie;
·           Dat Jesus ons ewige Hoë Priester is.  

2.    SKRIFLESING:
       Hebr.3:1-6 ~ Daarom, broers wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die Apostel en Hoëpriester van die geloof wat ons bely. 2Hy is getrou aan God wat Hom aangestel het, soos ook Moses getrou was in die hele huis van God. 3Maar Jesus is groter heerlikheid waardig geag as Moses, net soos die een wat ’n huis bou, meer eer waardig is as die huis. 4Elke huis word deur iemand gebou, maar God is die Een wat alles gebou het. 5Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God en moes getuig van die dinge wat God nog sou sê. 6Christus daarenteen is as Seun getrou oor die huis van God. En ons is sy huis as ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop.