Sunday, November 30, 2014

Die Profeet Sagaria - 05 (Vierde Naggesig – “Ek beklee jou met Feesklere”)

1.     INLEIDING:
       Tot nou het Sagaria drie gesigte of visioene gehad: Eerstens was daar die man op ʼn perd tussen die Mirtestruike (1:7-17 – hierdie gesig het ʼn universele omvang gehad); toe was dit die vier horings en die vier ystersmede (1:18-21 – hierdie gesig het ʼn internasionale omvang gehad) en verlede week het ons gekyk na die derde gesig en wel dié van die man met die maatlyn wat op pad was om Jerusalem te meet (2:1-13 – hierdie gesig het ʼn nasionale omvang gehad). Vanoggend kom ons by die hart van die agt naggesigte wat Sagaria ontvang het (3:1-10 – hierdie gesig het ʼn plaaslike omvang). Ons sal dan D.V. vorentoe sien dat die vyfde gesig ook ʼn plaaslike omvang het (4:1-14); die sesde weer ʼn nasionale impak (5:1-4); die sewende weer ʼn internasionale impak (5:5-11) en die omvang van die agste naggesig sal weer ʼn universele impak hê (6:1-8).

Visioen 1
    Visioen 2
        Visioen 3
            Visioen 4
            Visioen 5
        Visioen 6
    Visioen 7
Visioen 8
1:7-17 – Universeel
    1:18-21 – Internasionaal
        2:1-13 – Nasionaal
            3:1-10 – Plaaslik
            4:1-14 – Plaaslik
        5:1-4 – Nasionaal
    5:5-11 – Internasionaal
6:1-8 – Universeel

       Die eerste drie naggesigte was baie bemoedigende gesigte, want elkeen was ʼn uitdrukking van God se teenwoordigheid in die midde van Sy volk, met die doel om hulle te seën en te beskerm.

       Op hierdie stadium het Sagaria waarskynlik gewonder hoe dit moontlik was dat God weer Sy volk kon seën en vergewe na hulle sonde en afvalligheid – soveel so dat die Here, hulle as ballinge na Babilon laat wegvoer het? Hierdie vierde naggesig is juis ʼn antwoord op hierdie vraag.

2.     SKRIFLESING:
Sagaria 3:1-10 ~ Die Here het my ’n gesig laat sien. Ek het die hoëpriester Jesua voor die engel van die Here sien staan, en regs van hom het die Satan gestaan, besig om Jesua aan te kla. 2Die Here het vir die Satan gesê: Ek sal jou straf, Satan, Ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, sal jou straf. Hierdie man is soos ’n stuk hout wat uit die vuur gered is. 3Jesua het klere aangehad wat liederlik bevuil was. Hy het daar voor die engel gestaan, 4en die engel het vir sy helpers gesê: “Trek uit dié liederlike vuil klere van hom.” Vir Jesua het hy gesê: “Ek het jou jou oortredings vergewe en Ek gaan vir jou skoon klere aantrek.” 5Toe sê ek: “Hulle moet ’n skoon tulband op sy kop sit!” Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek terwyl die engel van die Here daar by staan. 6Daarna het die engel van die Here vir Jesua belowe: 7“So sê die Here die Almagtige: As jy lewe soos Ek dit wil, as jy die voorskrifte vir my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot My hê, net soos hierdie engele. 8Luister, Jesua, hoëpriester, jy en jou vriende wat voor jou sit: jou vriende is ’n teken van iets wat kom. Ek gaan my dienaar Loot nou bring. 9Ek sit voor Jesua ’n klip neer, en op hierdie een enkele klip is daar sewe oë. Ek gaan nou ’n graveersel daarop aanbring, sê die Here die Almagtige, en Ek gaan die sonde van hierdie land op een enkele dag wegneem. 10Daardie dag, sê die Here die Almagtige, sal die mense weer rustig oor en weer na mekaar roep onder die wingerdstokke en die vyebome.”

3.     DIE HOOFKARAKTERS (v.1):
       Hierdie vierde naggesig verskyn aan Sagaria in die vorm van ʼn hofsaak – ʼn hofsaak wat in die hemel plaasvind. Die hoofkarakters in hierdie saak, is die “staatsaanklaer” (die satan in hierdie geval), en hy is besig om te doen waarvoor hy bestem is om te doen, nl. om die gelowiges voortdurend by God Almagtig aan te kla – dit is waarom Openb.12:10b hom dan ook die “aanklaer van die gelowiges” (broeders – OAV) noem.

       Verder is daar die beskuldigde of verweerder (Josua die Hoë Priester en hy verteenwoordig ook die volk) en dan ook die “Advokaat vir die verdediging”, wat in hierdie geval waarskynlik ook terselfdertyd Regter is (die Here Jesus Christus).

       Die aanklag teen Josua? Josua word daarvan aangekla dat hy nie geskik is vir sy priesterlike amp en -verantwoordelikhede nie.

4.     DIE TEREGWYSING (v.2):
       Hierdie hofsaak begin op ʼn baie interessante wyse – dit begin met ʼn baie ernstige teregwysing wat tot die aanklaer deur die Regter self gerig word. Ons weet nie of die aanklaer reeds die lys van beskuldigings voorgelê het aan die hof en of hy nog nie eens kans gekry het om dit te doen nie, wat wel hier gebeur, is dat hy ernstig berispe word nog voor die hofsaak enigsins verder kan aangaan. Hy word berispe, omdat sy motief boos is en dit is dat hy die aangeklaagde wil diskrediteer en valslik aankla.

       Dit is egter aan die anderkant insiggewend om te sien dat die aangeklaagde (Josua) nie heeltemal blaamloos is nie, want ons sien in v.3 dat sy klere “liederlik vuil” was. Ons moet verstaan dat dit onaanvaarbaar is dat die Hoë Priester met vuil klere diens in die Tabernakel doen ~ Verder moet hy die gewyde klere van ’n gewone priester aanhê oor ’n broek en hy moet ’n serp om sy lyf en ’n tulband op sy kop hê. Dit moet alles gewyde linneklere wees. Hy moet hom was voor hy dit aantrek (Lev.16:4). In Josua se geval het hy oënskynlik nié onbesmette klere aangehad nie en volgens o.a. Eks.28:42-43 moes die priesters se kleed geheiligd (of rein) gewees het, anders kon hulle selfs gesterf het. Josua se klere was nie skoon nie!

       Hierdie uitdrukking, “liederlik vuil” is ʼn geweldig sterk uitdrukking en verwys die Hebreeuse woord wat hier vertaal is met “liederlik vuil” (“filthy garment” – ESV) nl. צֹאִי [tsowʾ, tsoʾ /tso/], na menslike uitwerpsel (“excrement”). Dit is dieselfde woord wat ook in bv. Deut.23:13 gebruik word in die reinigingswette wat die Here vir die Israeliete gegee het (By jou uitrusting moet daar ’n stok wees en as jy jou buite wil gaan ontlas, moet jy ’n gat grawe met die stok en as jy klaar is, moet jy alles toekrap). Dit word ook in Eseg.4:12 gebruik. Dit word dus baie duidelik aan Sagaria (en ons) getoon hoe vuil Josua se klere regtig is (en hoe verlore ons in ons sonde is).

       Hierdie vuil klere van Josua is simbool van die gevolg van sy (en die volk) se tyd in ballingskap wat hom ongeskik gelaat het vir diens as priester in die tempel en daarom het die aanklaer dalk tog ʼn baie sterk saak. Die vraag is egter of hy ʼn sterk genoeg saak het en aan die anderkant, of die Advokaat vir die verdediging by magte is om die beskuldigde se onskuld bo alle twyfel te bewys.

       Voor die aanklaer enige aanklagte voor die Regter kan bring, tree die Regter toe en ten spyte van die beskuldigde se “liederlik vuil klere”, bestraf Hy die satan en sê Hy vir hom dat sy dag van finale afrekening op hande is. Die Advokaat vir die verdediging sê ook vir die hof, dat die beskuldigde uit sy besoedelde en sondige situasie tydens sy ballingskap in Babilon gered is en hy gebruik ʼn pragtige beeld, waarmee ons liefhebbers van die “bos” baie goed kan identifiseer, nl. die beeld van iemand wat ʼn stuk hout uit die vuur pluk (dalk ʼn mooi stuk Hardekool), voor dit vlam vat en tot as verbrand – dit is hoe die Groot Regter die beskuldigde uit sy besoedelde omgewing en toestand gered het, net voor die finale oordeel losgebreek het oor die heidense Babilon en Persië. Hierdie vergelyking is ʼn ego van Amos 4:11a ~ Ek het julle stede verwoes soos Ek Sodom en Gomorra geheel en al verwoes het, julle het soos ’n stuk hout geword wat uit die vuur uit geruk is....

5.     DIE REINIGING (vv.3-5):
       Nie net word die saak in die hemelse hof uitgegooi nie, maar ontvang die beskuldigde ook vergoeding (soos Zanokuhle Mbatha wat verkeerdelik daarvan aangekla was dat hy die Bafana-Bafana kaptein, Senzo Meyiwa vermoor het – hierdie Zanokuhle het ʼn eis teen die staat ingedien en hy sal waarskynlik binnekort finansieel vergoed word vir naamskending, ens. – dieselfde kan verwag word indien Shrien Dewani se saak in die Kaapstadse Hooggeregshof uitgegooi word).

       Wat is die vergoeding wat die beskuldigde ontvang? V.3-4 sê vir ons dat sy vuil klere uitgetrek is en dat hy skoon klere ontvang en hy kry boonop ook nog ʼn skoon tulband en dit alles het plaasgevind terwyl die Engel van die Here toegekyk het.

       Josua word gereinig van sy sondige verlede en hy ontvang nuwe rein seremoniële kleredrag, sodat hy weer onbeskroomd die volk voor die Here kan verteenwoordig. God se verhouding met die volk is vernuwe en herbevestig deur die gerestoureerde priesterlike bediening, asook die tempel met sy allerheiligste wat binnekort herbou sou wees.

6.     DIE BELOFTES (vv.6-10):
       Nou dat Josua herstel is as hoë priester deel die Engel van die Here bepaalde opdragte en beloftes met hom in vv.6-7 en hiervoor wil ek hê dat ons na die OAV sal kyk ~ So sê die Here van die leërskare: As jy in my weë wandel en as jy my verordening onderhou, dan sal jy my huis bestuur sowel as my voorhowe bewaak, en Ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan.
·           Gesag oor God se Huis (vv.6-7):
       Ons vind hier in vv.6-7, twee voorwaardes en drie beloftes:
-       ...as jy in my weë wandel;
-       ...as jy my verordening onderhou (vereistes);
Die drie beloftes:
-       ...dan sal Ek toesien dat jy My huis goed
bestuur;
-       ...jy sal my voorhowe bewaak
-       ...jy sal vrye toegang verleen word.

       Die oproep dat Josua in God se weë moet wandel en Sy verordeninge moet onderhou, is ʼn herhaling van die opdrag wat reeds in Deuteronomium en meer spesifiek in Levitikus aan Aäron en sy seuns en die priesters daarna gegee is ~ Die priesters moet my bevel gehoorsaam en nie sondig nie. Hulle sal sterf as hulle die gewyde gawes ontwy. Ek, die Here, heilig die priesters (Lev.22:9). Dit gaan dus daaroor dat die priesters reinheid deurgaans moes handhaaf.

       Die Here sê nou in v.6 dat indien Josua hierdie opdragte volvoer, hy weer oor die huis van die Here sal regeer, maar meer nog, hy sal ook regeer oor die alledaagse van die burgers van die land – dit word bevestig deur die tweede gedeelte van v.6, waar daar geskrywe staan ~ ...dan sal jy my huis bestuur (en dan die volgende...) sowel as my voorhowe bewaak, en Ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Die gewone man-op-straat het gewoonlik hul daaglikse probleme in die voorhowe van die tempel bespreek en vantevore was dit nie die hoëpriester se verantwoordelikheid om met die publiek in die voorhowe te meng en raad te gee nie, maar nou ontvang Josua hierdie opdrag om wel daarmee gemoeid te raak en in die afwesigheid van ʼn monarg (koning) ontvang hy dus ook koninklike magte.

       Indien Josua die opdragte van die Here gehoorsaam, belowe die Here nog iets meer skokkend – die Here sê dat Josua op dieselfde vlak toegang tot God sal hê as die engele – ʼn voorreg wat net ʼn handjie vol in die Ou Testament geniet het (o.a. die profete Miga, Jesaja, Jeremia en Esegiël – 1 Kon.22:19; Jes.6:1-13; Jer.23:18; Eseg.1:1).

·           Die simbool (vv.8-10):
       Die engel van die Here gaan in vv.8-10 voort en skilder ʼn hoopvolle prentjie vir Josua en sy mede priesters, want hulle gaan ʼn teken wees van iets beters wat aan die kom is, trouens hy sê in v.8 dat hy sy dienaar “loot” [OAV = “Spruit”; ESV = “Branch”; Hebreeus = צֶמַח (tsemach /tseh·makh/)] gaan stuur, of anders gestel, dat daar ʼn “loot” uit Josua gaan uitspruit. Jesaja en Jeremia het al voorheen oor hierdie “loot” geprofeteer – Jes.11:1-2 ~ ’n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, ’n loot uit sy wortels sal vrugte dra. 2Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here (sien ook Jer.33:14-16; 23:5-6).

       Asof hierdie belofte nie genoeg is nie, word daar verder gesê dat wanneer hierdie “loot” gaan uitspruit, daar ook nog ʼn klip neergesit gaan word met sewe oë daarop. Daar bestaan baie verklarings vir hierdie klip met die sewe oë, maar nie een is werklik bevredigend nie en is dit baie moeilik om regtig vas te stel waarna hierdie klip met die sewe oë verwys. Ek wil nie nou tyd spandeer aan al hierdie moontlike verklarings nie. Wat ek wel kan sê, is dat hierdie klip, net soos die meeste ander beelde in hierdie naggesig, baie besliste eskatologiese- en teologiese betekenis het en ons sal nou daarby kom.

Die naggesig word in v.10 afgesluit met die Engel wat vir Sagaria sê dat wanneer hierdie dinge gaan gebeur – wanneer die rein koninkryk tot stand gaan kom, sal daar vrede, geluk en oorvloed wees. Miga het dit reeds in Miga 4:4 geprofeteer toe hy gesê het ~ Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik; want die mond van die HERE van die leërskare het dit gespreek.

7.     TOEPASSING:
       Wat is die toepassing – wat is die betekenis van hierdie gesig vir ons?

       Ons het gesien dat hierdie gesig begin met ʼn “hemelse hofsaak” en die aanklaer is die satan en die veroordeelde, Josua en die Regter en Advokaat vir die verdediging, die Here Jesus Christus. Ons het ook gesien dat Josua regverdig verklaar word deur die nuwe klere wat vir hom aangetrek word. Die gebeurtenis stop egter nie hier nie, want Josua ontvang onmiddellik ʼn paar opdragte, gevolg deur beloftes indien hy gehoorsaam is aan hierdie opdragte. Hy ontvang egter ook nog verder twee tekens wat dui op die toekoms.

       Dit is baie duidelik dat hierdie gesig van Sagaria ʼn sterk Messiaanse boodskap dra, maar verder is dit ook duidelik dat hierdie gesig van begin tot einde gelaai is met wonderlike eskatologiese beelde en kragtige teologiese waarhede.

       Ons kan 3 baie belangrike teologiese leerstukke uit hierdie gedeelte vasstel en ek sal dit aanraak soos wat ons kyk na die eskatologiese beelde in hierdie gesig – die teologiese waarhede is:
·           Die leer van die Goddelike Drie-Eenheid;
·           Die Uitverkiesingsleer en
·           Reddingsleer.

·           Die Leer van die Goddelike Drie-Eenheid:
       Ons sien heel aan die begin van hierdie vierde naggesig dat die Here Jesus Christus as die tweede persoon van die Goddelike Drie-Eenheid optree en die satan aanspreek en vir hom in v.2 sê dat God (“Jahweh” – die eerste Persoon van die Goddelike Drie-Eenheid) hom gaan straf ~ Toe sê die Here aan die Satan: Mag die Here jou bestraf, o Satan! (OAV).

·           Die Uitverkiesingsleer:
       In v.4 sien ons hoe dat Josua se liederlike vuil klere (v.4) vervang word met ʼn nuwe skoon en rein kleed en tulband. Hierdie beeld simboliseer vir ons die verwydering van skuld – beide Josua en die volk se skuld, maar die belangrike hier is die feit dat Josua gereinig word en sy skuld van hom af weggeneem word, sónder dat hy ʼn vinger verroer – hy lewer geen bydrae om sy onskuld aan te toon nie – dit word soewerein en uit genade deur die Here self gedoen en hiermee kan ons so duidelik sien dat die Here ons eerste roep, omdat ons reeds voor die grondlegging van die aarde uitverkies is ~ Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af (Matt.24:34) en Ef.1:3-4 ~ GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees.

       ʼn Verdere beeld wat vir ons die uitverkiesingsleer pragtig uitbeeld is in v.2b vir ons opgeteken ~ Hierdie man is soos ’n stuk hout wat uit die vuur gered is. Hulle is uit die wêreld geruk en nou staan hulle voor die Regterstoel van God, maar nog voor die satan Josua en die volk kon aankla “vee” die Vader enige moontlike aanklag van die tafel en snoer Hy die vyand se mond en sê vir hom dat sy oordeel op hande is – al wat die Vader sien, is Jesus Christus (Sy Seun) se bloed en Hy gee sonder huiwering opdrag dat Josua beklee moet word met geregtigheid – dit is wat die Vader gaan doen wanneer ons eendag voor die Regterstoel gaan verskyn – Hy gaan net Sy Seun se bloed op Golgota sien en opdrag gee dat ons liederlike vuil klere summier vervang moet word ~ En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges (Openb.19:8 – OAV)!

·           Die Reddingsleer:
       Hierdie vierde gesig fokus uitnemend op die reddingsleer en is hierdie beeld van die nuwe rein klere nie net ʼn kortsigtige belofte van die herstel van die volk Israel en die herbou van die tempel in Jerusalem nie, maar vorm dit deel van ʼn ryk stroom van Bybelse beelde wat die fokus op die reddingsleer in en deur Christus vestig. In Jes.64:6 vind ons ʼn gedeelte wat beslis bekend moes wees aan Sagaria ~ Ons het almal geword soos mense wat onrein is, ons beste dade is soos vuil klere; ons is almal soos verdroogde blare, ons word deur ons sondes weggewaai soos deur ’n wind. Job het in Job 29:14 gesê ~ Die geregtigheid was my kleed, en ek sy kleed; my reg was soos ’n mantel en ’n tulband (OAV). Een van die bedevaartsliedere wat deur die volk van die Here gesing was, is Ps.132 en in v.9 vind ons hierdie woorde ~ Laat u priesters bekleed wees met geregtigheid, en laat u gunsgenote jubel (OAV). In Jes.11:5 verwys Jesaja na Jesus wat geklee was in geregtigheid ~ En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees (OAV). In 61:10 jubel Jesaja oor sy verlossing ~ Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos ’n bruidegom met ’n priesterkroon op, soos ’n bruid met haar juwele aan.

       Josua is soewerein vergewe en nadat hy vergifnis ontvang het, is hy gekonfronteer met ʼn opdrag ~ So sê die Here die Almagtige: As jy lewe soos Ek dit wil, as jy die voorskrifte vir my diens onderhou, sal jy (v.7).       As jy lewe...; as jy die voorskrifte.... Ons vind ʼn soortgelyke situasie in Joh.8 waar Jesus vir die vrou wat in owerspel betrap was. Sy is eensydig deur Jesus vergewe, maar ook hierdie vergifnis is onmiddellik opgevolg met ʼn opdrag, toe Jesus vir haar gesê het ~ Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Vergifnis (en daarom redding ook) word altyd gevolg met opdragte om ʼn heilige lewe te leef. Paulus stel dit pragtig in Ef.4:22-24 ~ Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. 23Julle gees en gedagtes moet nuut word; 24lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.

       Die klimaks van ons Messiaanse boodskap wat ons in Sag.3 vind, word waarskynlik in die laaste verse (vv.8-10) bereik waar die Engel Josua as hoëpriester aanspreek en vir hom vertel van die “loot” wat gaan voortspruit en van die klip met die sewe oë. In hierdie gedeelte vind ons verskeie sleutelelemente van wie die Messias is – in v.8b word Hy aan ons voorgestel as dienaar en dit is in ooreenstemming met o.a. Jes.42:1 ~ Hier is my dienaar, Ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my Gees op hom kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak (sien ook: Jes.49:3, 5; 52:13; 53:11; Eseg.34:23-24). Ook in v.8b word Hy vir ons as ʼn loot of tak of spruit (OAV) voorgehou – dit weer is in ooreenstemming met o.a. Jes.11:1 ~ ’n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, ’n loot uit sy wortels sal vrugte dra (sien ook: Jes.4:2; Jer.23:5; 33:15; Sag.6:12)

       In v.9 word Christus aan ons voorgestel as ʼn klip of rots ~ Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword (Ps.118:22 - sien ook: Jes.8:14; 28:16).

       Die klem val egter nie in hierdie gedeelte op Christus as dienskneg, loot of klip nie, maar wel op Sy rol as Hoë Priester. Op grond waarvan kan ons dit sê? Die openingswoorde in vv.8-10 praat van Josua as Hoë Priester en sy vriende wat voor hom sit, as ʼn teken van iets wat kom. Hierdie vers wil vir ons sê, dat Hy wat alreeds vanuit die Ou Testamentiese profesieë, bekendstaan as dienskneg, loot en klip, ook Sy Priesterlike funksie sal vervul deur die volk se sonde in ʼn oogwink weg te neem en hulle te beklee met rein en skoon klere. Toe ons deur die Hebreërboek gewerk het, het ons gesien hoe die Hebreërskrywer hierdie tema van Christus as Hoë Priester ontwikkel het en het ons dan ook gesien dat Hebreërs niks anders is as ʼn Nuwe Testamentiese kommentaar oor Sagaria nie.

       Ons het ook in Hebreërs gesien dat Jesus hierdie funksie van Hoë Priester op twee wyses vervul het, nl. deur Homself te offer as offer vir ons sonde (wat die Ou Testamentiese priesters nie kon doen nie) en deur vir Sy volk in te tree by die Vader.

       In teenstelling met die aardse hoë priester, is Jesus die Hoë Priester volmaak en was die offer wat Hy gebring het, volmaak en daarom is die versoening wat bewerkstellig is tussen God en Sy uitverkorenes, volmaak en afgehandel – “Tetelestai” (Jesus se woorde aan die kruis – “dit is volbring”; “dit is afgehandel”; “dit is klaar”; “niks meer is nodig nie”!).

       Die vraag wat jy jouself vandag moet afvra is of daar ook van jou sonde gesê is, “tetelestai”? Die vraag is of jy waarlik geklee is in Christus se geregtigheid? Het jy oorwinnaarsklere aan en ʼn priesterskroon op jou kop, of is jy nog geklee in liederlike vuil klere? Gaan jy eendag in die hiernamaals ook ewige vrede, geluk en oorvloed geniet? Gaan jou onskuld bo alle twyfel bewys kan word? Gaan jy eendag, soos wat Josua koninklike magte ontvang het, die reg ontvang om saam met Jesus te regeer?


       Daar ís genade beskikbaar; daar ís vergifnis beskikbaar; daar ís kwytskelding beskikbaar; daar ís oorwinnaarsklere en ʼn priesterkroon by Jesus beskikbaar – buig net die knie voor Hom en wy jou lewe aan Hom as Verlosser, Koning en Hoë Priester!

Boodskap deur Kobus van der Walt – Vaaldriehoek Gereformeerde Baptistegemeente (Drie Riviere) – Sondag 30 November 2014

Sunday, November 23, 2014

Die Profeet Sagaria - 04 (“Derde Naggesig – Die Man met die Maatlyn”)

1.     SKRIFLESING:
  Sagaria 2:1-13 ~ Ek het weer ’n gesig gesien. Daar was ’n man met ’n maatlyn in die hand, 2en ek het gevra: “Waar gaan u heen?” Hy het vir my gesê: “Ek gaan Jerusalem uitmeet om te sien hoe breed en hoe lank hy moet wees.” 3Die engel wat vir my die gesig moes uitlê, gaan toe vorentoe en kry ’n ander engel wat na hom toe kom. 4Hy het vir dié engel gesê: “Hardloop en sê vir daardie jongman: Jerusalem gaan ’n stad sonder mure word, so baie mense en diere gaan daar in hom wees. 5Die Here sê: Ek sal ’n muur van vuur rondom die stad wees, my magtige teenwoordigheid sal binne-in hom wees.” 6Kom, kom, vlug uit die noordland! sê die Here. Ek het julle na die vier windstreke toe verstrooi, sê die Here. 7Kom, Sion, jy wat in Babel woon, kom weg daar! 8So sê die Here die Almagtige wat my met volmag gestuur het na die nasies toe wat oorlogsbuit van julle gemaak het: Wie aan julle vat, vat aan my oogappel. 9Met een waai van my hand teen hulle gaan Ek hulle die gevangenes van hulle eie slawe maak. Wanneer dit gebeur, sal julle weet dat die Here die Almagtige my gestuur het. 10Juig, Sion, wees bly! Ek kom, Ek gaan binne-in jou woon, sê die Here. 11Daardie dag sal baie nasies hulle aan die Here verbind: hulle sal my volk wees, en Ek sal in jou woon, Sion. Wanneer dit gebeur, sal jy weet dat die Here die Almagtige my na jou toe gestuur het. 12Daar, op die heilige grond, sal die Here weer vir Juda in besit neem as die volk wat Hom toekom, sal Hy Jerusalem weer sy woonplek maak. 13Wees stil voor die Here, al wat leef! Hy kom uit sy heilige woning te voorskyn!

2.     INLEIDING:
       Net soos met die tweede Naggesig, verskaf hierdie derde gesig wat Sagaria ontvang, ook meer besonderhede t.o.v. die toekoms van die herstelde volk van God – hulle wat weggevoer was in ballingskap en wat nou begin terugkeer na Jerusalem en wie nog in groter massas gaan terugkeer.

       Waar die vorige gesig egter die fokus geplaas het op die straf wat wag op die heidennasies wat in ongeregtigheid optree teen God se volk, fokus hierdie derde gesig meer op die Here self en Sy genadige terugkeer na Jerusalem, asook die herbou van die tempel en die inwoners van Juda. Dan het ons ook in Sag.1:16-17 gehoor dat die stede oorstroom sal word deur voorspoed en Jerusalem sal bo-natuurlik beskerm word deur ʼn ondeurdringbare muur van vuur.

3.     DIE DERDE NAGGESIG:
       Ons sien in die OAV (2:1) dat hierdie derde gesig van Sagaria, net soos die tweede een, begin met Sagaria wat sy oë hemelwaarts rig en ʼn volgende gesig sien.

·           Jerusalem word uitgemeet (vv.1-3):
       In hierdie gesig sien hy ʼn man met ʼn maatlyn in die hand (l.w. hy is nie die engel; van hoofstuk 1 nie). Ons vind hierdie selfde beeld van ʼn man met ʼn maatlyn in Eseg.40:3, asook hoofstukke 41 en 42, maar kom ons kyk net na 40:3 ~ Hy het my daarnatoe gebring en daar sien ek toe ’n man wat gelyk het of hy van brons is. Daar was ’n linnetou en ’n meetstok in sy hand, en hy het by ’n poort gestaan. Gewoonlik word ʼn maatlyn in die Woord, geassosieer met die bou van ʼn struktuur, soos in die geval van die herbou van die tempel in Eseg.40:3 waarna ons nou net gekyk het, of die nuwe stad in Jer.31:38-39. In Job 38:5 word daar selfs na ʼn maatlyn verwys wanneer God vir Job sê dat Hy die aarde geformeer het – Hy vra vir Job ~ Wie het die aarde afgemeet? Weet jy dit? Wie het ’n maatlyn oor hom gespan?

       Sagaria sien hierdie man met die maatlyn, maar die man staan nie stil nie – hy is aan die beweeg, daarom dat Sagaria vir hom vra waarheen hy op pad is en die man antwoord hom en sê in v.2b dat hy Jerusalem gaan opmeet.

       Buiten die NAV vertaal die meeste vertalings v.2b soos volg ~ And he said unto me, To measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof (ASV) – m.a.w. hy gaan meet, ten einde te sien hoe breed en lank Jerusalem is, terwyl die NAV dit vertaal met, om te sien hoe lank en breed dit moet wees – “is” teenoor “moet wees” dus. Die NAV is nie verkeerd vertaal nie, dit is egter reeds ʼn verklaring van dit wat “die man” oorspronklik vir Sagaria gesê het.

       Wanneer ons hierdie vers lees klink dit redelik dubbelsinnig, want óf hy sê dat hy wil vasstel hoe breed en hoe lank die stad reeds is, of hy sê dat hy wil vasstel hoe lank en breed dit behoort te wees. Hier “ontbreek” ʼn Hebreeuse werkwoord wat dit vir die vertalers moeilik maak om vas te stel wat hierdie regtig staan. Die vraag is verder, of die man met die maatlyn, die reeds herboude Jerusalem opmeet en of hy opmetings maak ter voorbereiding van die herbou van die nuwe stad? As ons Skrif-met-Skrif vergelyk en ons kyk na vv.4-5, sien ons dat dit daar gaan oor ʼn toekomsblik van hoe die stad in die toekoms daar gaan uitsien en daarom kan ons aanvaar dat v.2b ook verwys na opmetings wat gemaak gaan word ter voorbereiding van die herbou van die stad.

       In v.3 gebeur daar iets baie interessant – in plaas daarvan dat die engel ook hierdie gesig verklaar, doen hy dit nie, maar loop hy vorentoe en gee opdrag aan ʼn ander engel om die verklaring van die gesig aan Sagaria oor te dra. Hierdie ander engel wat op pad na hom was, moes ʼn engel van ʼn laer orde gewees het, omdat die engel wat die vorige twee gesigte verklaar het, ʼn opdrag gee aan hierdie naderende engel en dit is net ʼn engel van ʼn hoër orde wat dit kan doen.

·           Die Belofte (vv.4-13):
       Nog iets interessants kom na vore in v.4 – die engel verwys hier na ʼn jongman, maar hierdie is nie noodwendig ʼn aanduiding daarvan dat Sagaria op daardie stadium jonk in ouderdom was nie – dit kan dít ook beteken ja, maar dit kan ook bloot net verwys na die feit dat Sagaria ʼn dienskneg in diens van die Here is, omdat die uitdrukking “jongman” in die Hebreeus, ook kan verwys na ʼn dienskneg, of dissipel.

       Die tweede engel ontvang opdrag om na die man met die maatlyn te hardloop en hom te keer om die stad op te meet, want daar is geen manier hoe hy dit sal kan doen nie, omdat die Here heeltemal iets anders in gedagte het met die stad en die tempel.

       Die engel is opgewonde oor die feit dat die stad sonder mure gaan wees. Dit was in antieke tye ongehoord dat ʼn stad sonder mure was, want hierdie vestingmure het beskerming aan die inwoners gebied, maar dit het aan die anderkant ook beperkinge gehad – o.a. kon so ʼn stad net ʼn beperkte hoeveelheid inwoners huisves en in Sagaria se naggesig, sê die engel vir hom dat Jerusalem gaan oorloop van mense en diere, sodat daar nie plek gaan wees vir ʼn “beperkende stadsmuur” nie – hierdie oorvloed van mense dui uiteraard ook op voorspoed.

       Die probleem is egter dat so ʼn stad sonder mure nie ʼn veilige plek is nie en derhalwe ʼn plek is waar die inwoners voortdurend bekommerd en selfs in vrees lewe en dit is dan ook Sagaria se begeerte, nl. dat die mure weer herbou sal word van die eens verwoeste Jerusalem, trouens een van sy voorganger-profete, nl. Daniël het sowat 10 jaar vantevore die belofte van die Here ontvang dat Jerusalem se mure weer herbou sou word ~ Jy moet nou goed verstaan, vandat die opdrag gegee is dat Jerusalem herstel en herbou moet word, totdat ’n regeerder kom wat deur God uitverkies is, sal sewe tydperke wees. Twee en sestig tydperke lank sal Jerusalem opgebou bly, met strate en verdedigingslote, maar dit sal moeilike tye wees (Dan.9:25). Dit wat die engel nou vir hom sê klop m.a.w. nie met dit wat Daniël geprofeteer het en wat eintlik logies is nie – ʼn stad sonder stadsmure is ondenkbaar.

       Wat die engel egter vir Sagaria sê, is dat hierdie naggesig van hom, eskatologiese betekenis het en dat hierdie profesie slegs sy vervulling, uiteindelik in ʼn geestelike Jerusalem kan vind – ʼn Jerusalem wat nie met bakstene gebou sal word nie, omdat God self die inwoners van die stad sal beskerm – Hy sal ʼn muur van vuur om die stad vorm.

       Die engel wil deur hierdie deel van die gesig, van ʼn Jerusalem sonder mure dus vir Sagaria sê dat die volk Israel se vertroue nie gevestig moet wees op mure nie, maar in die onsigbare teenwoordigheid van die Here God; in die beloofde teenwoordigheid van die Here. Jesaja het reeds nagenoeg 200 jaar tevore in Jes.26:1 gesê ~ Daar kom ’n dag wanneer hierdie lied in Juda gesing sal word: Ons het ’n sterk stad, God beskerm ons met mure, met ’n vesting. Esegiël het ook hieroor geprofeteer toe hy in Eseg.43:3-5 gesê het ~ Die gesig wat ek gesien het, het ooreengekom met die gesig wat ek gesien het toe ek die verwoesting van die stad moes aankondig, en ook met die gesig wat ek aan die Kebarriver gesien het. Ek het platgeval. 4Die magtige teenwoordigheid van die Here het deur die oospoort na die tempel toe beweeg. 5Toe het die Gees my opgetel en my na die binneste voorhof toe gebring. Die tempel was vol van die magtige teenwoordigheid van die Here.

       Die volk se oë moet met ander woorde op die Here gevestig wees – Hy wat weer Sy regmatige plek in die hart van die volk sal inneem en daarom moet die volk vir eers vergeet van die herbou van die stadsmure – hulle fokus moet nou eers toegespits wees op die herbou van die tempel, sodat Sy magtige teenwoordigheid (v.5b) weer binne-in die hart van die stad en die volk kan wees, want die Here het die aand voor die vorige verwoesting van die stad en tempel, Homself onttrek van die volk ~ Die magtige teenwoordigheid van die Here het van die tempel se drumpel af beweeg en bokant die gerubs gaan staan. 19Die gerubs het hulle vlerke gespan en voor my oë van die grond af opgestyg. Toe hulle beweeg, is die wiele saam met hulle. Die gerubs het by die ingang van die oostelike poort van die huis van die Here gaan staan, en die magtige teenwoordigheid van die God van Israel was bokant hulle (Eseg.10:18-19).

       Die engel sê derhalwe nou vir Sagaria in v.5 dat die dag aangebreek het, dat die Here Hom ontferm het oor die volk en dat Hy nou gaan terugkeer en omdat Hy gaan terugkeer, gee Hy opdrag aan die volk in vv.6-10 om terug te keer uit ballingskap en in vv.11-13 gee Hy ʼn belofte aan hulle t.o.v. die nasies en beide hierdie opdrag en belofte word gegrond op die teenwoordigheid van die Here in die midde van die volk.

       Daar is egter ʼn verdere rede waarom die Here opdrag gee dat die volk moet terugkeer uit ballingskap en dit is omdat Hy, soos reeds in die tweede naggesig belowe, Hom gaan wreek op die Persiërs en Babiloniërs (vv.8-9). Die Here sê in v.9 dat Hy ~ ...met een waai van (Sy) hand, hulle die gevangenis van hulle eie slawe gaan maak. Hierdie beeld van ʼn hand wat gewaai word, word meer dikwels in die Woord gebruik, trouens meer as 1600 keer in die Ou Testament en dit dui vir ons op mag. In Jes.11:15 lees ons van een so ʼn voorbeeld waar hierdie beeld gebruik word ~ En die Here sal die seetong van Egipte met die banvloek tref en deur sy gloeiende wind sy hand oor die Eufraat swaai en dit uitmekaar slaan in sewe strome, sodat ’n mens met skoene daardeur kan loop (OAV), of Jes.19:16 ~ In dié dag sal die Egiptenaars wees soos die vroue: hulle sal bewe en vrees vir die handgeswaai van die Here van die leërskare wat Hy teen hulle swaai. Wanneer die Here dus Sy hand teen ʼn volk waai of met Sy hand oor hulle vee, is dit inderdaad iets om te vrees en dit is wat met die volke gaan gebeur wat God se volk weggevoer het in ballingskap en buitensporig laat swaar kry het.

       Die Here waarsku Sy volk deur Sagaria se naggesig om pad te gee uit hierdie lande, voor HY hulle met Sy hand gaan tref – hulle moet terugkeer na Jerusalem waar hulle beskerming, vreugde en God se teenwoordigheid sal ervaar.

       In v.10 sien ons dat daar groot vreugde in Jerusalem moet heers ~ Juig, Sion, wees bly! Ek kom, Ek gaan binne-in jou woon, sê die Here. Die hartsbegeerte van die volk van God moet altyd wees om in die teenwoordigheid van die Here te wandel ~ Waarlik, één dag in u tempel is beter as duisend daarbuite. Ek staan liewer by die drumpel van die huis van my God as om te woon in huise sonder God. 12Die Here God is ons krag en ons beskerming, die Here gee genade en eer, Hy weerhou die goeie nie van dié wat reg lewe nie. 13Here, Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou! (Ps.84:11-13).

       Soos in vv.5 en 10 word die belofte dat die Here in die midde van Sy volk gaan woon, vir ʼn derde keer in vv.11-12 aan die volk gegee. Die land gaan nogeens geheilig word; die volk gaan weer vergewe word; die verbond gaan weer hernu word. Die land gaan weer “heilige grond” wees, soos die grond waarop Moses destyds gestaan het toe hy God by die brandende doringbos ontmoet het (Eks.3:5). Daar sal weer ʼn sondeoffer aan die Here gebring word soos in Lev.10:17 ~ Dit is die wet van die sondoffer: Op die plek waar die brandoffer geslag word, moet die sondoffer voor die aangesig van die Here geslag word. Dit is hoogheilig.

       In v.13 word opdrag gegee dat die volk stil moet wees voor die Here. Hierdie opdrag is dieselfde as wat ons in Hab.2:20 aantref ~ Die Here is in sy heilige tempel: almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees! Die Here is in sy heilige tempel: almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees! Daar is drie redes waarom die volk stil moet wees:
·           Hulle is maar net vlees, swak en onbelangrik;
·           God is die alwyse en almagtige;
·           Omdat God heilig is, kan geen mens voor Hom staande bly nie ~ Die Here is in sy heilige tempel: almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees! (Ps.76:8).

4.     TOEPASSING:
       Wat beteken hierdie naggesig vir ons? Ek het vroeër gesê dat hierdie derde naggesig van Sagaria eskatologiese betekenis inhou vir die destydse Israel, maar dit hou ook baie besliste waarde vir die Kerk van die Here Jesus Christus in en daarom wil ek hê dat ons na vier fasette van hierdie gesig
kyk en dit toepas op die Kerk – op ons vandag en dit is:
·           Die Maatlyn (vv.1-5);
·           Ontvlug uit die “Noordland” (vv.6-7);
·           Jubel en wees bly (vv.8-11);
·           Eerbied voor die Here (vv.12-13).

·           Die Maatlyn (vv.1-5):    
       Ons het in v.2 gesien dat die jongman gekeer word om die stad te meet, want die engel weet dat die jongman nie ʼn idee het van wat in die hart van die Here aan die gang is nie – net so kan nie hy of enige een van ons enige iets t.o.v. die Here “meet” of bepaal nie – ons kan nie die diepte van Sy genade peil nie, ook nie die omvang van Sy liefde nie. Geen mens kan die stand van die Christelike godsdiens meet nie – ons kan nie sê hoeveel wedergebore siele op aarde was, is en nog sal wees nie. Pogings van organisasies soos “Operation World” om te bepaal hoeveel Evangeliese gelowiges in elke land is, is bloot net bespiegeling, want niemand weet wat presies in elkeen van ons se harte aangaan nie – net God weet. Nie een van ons kan eers ons eie vordering op die pad van heiligmaking meet nie.

       Die engel sê uitdruklik vir die jongman dat ~ ...Jerusalem ’n stad sonder mure gaan word, so baie mense en diere gaan daar in hom wees (4b). Hierdie is natuurlik ook eskatologiese taal en het die engel, die Kerk van die Here Jesus Christus hier in gedagte. Die fokus t.o.v. die betekenis van hierdie gesig lê nie op die herbou van die fisiese tempel nie, maar dit gaan hier oor die fokus wat gevestig word op die geestelike tempel van Jesus Christus en ook hierdie tempel word nie gemeet en gepas deur mense nie en nog minder word hierdie tempel gebou met goud wat die koning van Persië terug gestuur het uit Babel; ook nie ʼn tempel met torings en loodglasvensters en orrels en flitsende ligte en 10-man sterk “bands” nie – dit is ʼn tempel wat op die fondasie, Jesus Christus gebou word o.l.v. die Heilige Gees en uit genade alleen.

       Die engel sê vir die jongman dat die “nuwe tempel”, nl. die kerk, deur Christus self beskerm en bewaar sal word ~ En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie (Matt.16:18).

       Die stad en “nuwe tempel” gaan nie herbou word nie en daarom moet die jongman dit nie eers opmeet nie, want dit gaan groei en mure kan en sal dit nie keer nie, want die Koninkryk van God gaan voortstu en meer en meer gelowiges gaan inkom en die universele Kerk van Christus gaan net groei en groei.

·           Vlug (vv.6-7):
       Daar is egter ʼn voorwaarde en dit is dat die volk moet vlug uit die “Noordland”. Die uitverkorenes moet hulle bekeer en wegdraai van sonde en God se aangesig soek en Hom en Hom alleen dien. Die Here gaan Sy vyande oordeel en vernietig en die gelowiges moet nie in sonde, tussen die sondaars, vasgevang sit nie – nee, hulle moet na die nuwe Jerusalem vlug, daar waar die Tempel en die stad sonder mure is en daar sal hulle beskerming geniet, want die Here sal ’n muur van vuur rondom die stad vorm en geen vyand sal hulle daarbinne kan aanraak nie – ons is veilig binne die Koninkryk van God!

       Hierdie gesig van Sagaria borrel oor van die verlossing wat die Here vir Sy volk bewerk en net soos wat die Here opnuut weer Sy verbondsvolk vergewe het, net so haastig is Hy om ons te vergewe – ons moet ook net bereid wees om “spoedig uit die Noordland” pad te gee. Die Israeliete het die geleentheid gehad om pad te gee uit ballingskap en terug te keer na hul geliefde Vaderland, maar tog was hulle teensinnig – waarom? Was dit gemaksug? Het hulle dit te veel geniet om daar te bly? Was dit liefde vir die weelde en voorspoed van die “Noordland”?

       Ons ontvang ʼn soortgelyke waarskuwing en opdrag om te vlug van sonde, wanneer ons na Openb.18:4 kyk ~ Toe het ek ’n ander stem uit die hemel hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie. Die vraag is, of ons die weelde en gemaksug van die “Noordland” gaan agterlaat of nie.

·           Jubel (vv.8-11):
       In v.10 sê die Here dat Sion moet juig en bly wees – waarom? Omdat Hyself binne-in hulle kom woon. Hierdie belofte wat aan die jongman gemaak is, het die Here gehou en het in vervulling gekom met die vleeswording van Jesus. In en deur Jesus Christus het God waarlik in die midde van Sy volk kom bly – geen wonder dat die engel aan Maria gesê het dat die Kind wat deur die Heilige Gees in haar verwek is, se naam Emmanuel gaan wees nie – “God met ons” (Matt1:23). Deur Jesus het Sy heerlikheid die wêreld binne gekom ~ Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid (Joh.14).

       Deur die eeue heen het ons gesien hoe dat die Christelike geloof groei en spesifiek tydens tye van vervolging. Kort na Jesus se koms het koning Herodes die koms van die Christendom probeer dooddruk deur Jesus om die lewe te probeer bring, maar Jesus is nie gedood nie en Sy dissipels het kort voor lank net meer en meer geword. Nié die Romeine of die Joodse leiers, of Kajafas kon verhoed dat die inwoners van die “heilige stad” so baie word dat die stadsmure oorstroom is nie, want al is Jesus gekruisig en al het Hy gesterf, Hy het weer opgestaan en dit het ʼn nuwe vlaag van nuwe dissipels tot gevolg gehad, want nie lank daarna nie, het die “Handeling-gebeure” plaasgevind toe die Heilige Gees uitgestort is en omtrent drieduisend by die Kerk van die Here Jesus bygevoeg is (Hand.1:41) en net ʼn rukkie later – in Hand.2:47b lees ons ~ En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. God, Emmanuel is inderdaad met ons!

       Christus sê in Joh.2:19-22 dat Hý die ware Tempel is –die woonplek van God op aarde en dit is deur Hom dat God se Koninkryk na die aarde gekom het en elkeen wat in Hom glo en Hom bekeer en vlug uit die “Noordland”, word gered en vind nie alleen skuiling in Hom die ware Tempel nie, maar ervaar ook Sy beskerming soos ʼn vuur rondom die stad en Sy voortdurende teenwoordigheid is ʼn belofte wat ons vir onsself kan toe eien, trouens Hy gaan verder en sê in Sag.2:10-11 dat Hy ín ons gaan bly! Is dit nie genoeg rede om gehoor te gee aan Sy oproep aan ons om te juig en bly te wees in Hom nie?

·           Eerbied (vv.12-13):

       Ons lees in vv.12-13 van ons Skriflesing ~ Daar, op die heilige grond, sal die Here weer vir Juda in besit neem as die volk wat Hom toekom, sal Hy Jerusalem weer sy woonplek maak. 13Wees stil voor die Here, al wat leef! Hy kom uit sy heilige woning te voorskyn! Iemand het eenkeer gesê: The profoundest emotions of the soul are always mate. Superficial feelings are noisy and chattering. The shallow stream babbles amongst the hills. The deep river rolls by unheard. Ja, dit is so dat daar allerlei emosies is wat gelowiges ervaar wanneer hulle in die teenwoordigheid van God verkeer en hierdie emosies kan oorloop in ʼn vreugdevolle, of selfs ʼn sentimentele lied (en dit is nie noodwendig verkeerd nie), maar diep en opregte vreugde en verwondering is meestal stil soos die sterre – dit is vreugde wat nie geuiter kan word in ʼn lied of ʼn gelag nie, nee dit is stil van verwondering en dankbaarheid; van eerbied en ontsag, omdat ons besef dat ons in die heilige teenwoordigheid van ʼn heilige en almagtige en soewereine God in aanbidding en stilte neerkniel, omdat ons op heilige grond verkeer.

Boodskap deur Kobus van der Walt – Vaaldriehoek Gereformeerde Baptistegemeente (Drie Riviere) – Sondag 23 November 2014