Sunday, June 3, 2012


Die Doring in My Vlees - 06
(My Verlede – Self-Konfrontasie)

1.    INLEIDING:
       Ons kom vandag by die laaste blokkie van ons reeks, nl. daardie deel van ons verlede waar ons skuldig was en gesondig het .... en toe, net om die spreekwoordelike kersie op die koek te sit, tree ons verkeerd op en sondig ons weer! Mislukking word dus opgevolg deur mislukking. Sonde word opgevolg deur sonde.

       Net om ons gedagtes weer te verfris:
·           Ons eerste blokkie het gegaan oor ons onskuldige verlede en waar ons reg opgetree het.
·           Tweedens het dit gegaan oor situasies waar ons onskuldig was, maar waar ons verkeerd en sondig opgetree  het.
·           Verlede week het ons gekyk na situasies waar ons  skuldig is – m.a.w. waar ons die oorsaak was van ons situasie, maar waarop ons reg gereageer het.
           


Onskuldig
SkuldigJou Reaksie

Reg
1
(Jou reaksie was welgevallig voor God)
3
(Jy sondig, maar jy het dit reg hanteer)

Verkeerd
2
(Jy het jou omstandighede nie oor jourself gebring nie, maar jy het nogtans verkeerd reageer )


            Net soos met die vorige drie kategorieë, is dit belangrik dat ons ook die vierde faset van ons verlede (of ons vierde blokkie) sal hanteer en nie alleen sal hanteer nie, maar korrek sal hanteer, want as ons dit nie doen, sal ons agterkom dat ons steeds in die modder van die troebel viswaters van ons verlede, vasgeval sit. Die Spreukeskrywer sê in Spr.28:13 ~ Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Dit is ’n belofte in die Skrif – die goeie nuus is egter dat daar hoop en lig en vergifnis in die toekoms lê, vir elkeen wat mislukkings en sonde van die verlede reg hanteer – Bybels hanteer.

       Waarskynlik een van die beste, maar tog ook hartseerste verhale in die Woord van iemand wat sondig/skuldig opgetree het en toe weer daarop gesondig het, was koning Dawid.
Skuldig

Jou Reaksie

Verkeerd

4
(Jy sondig en jy tree nog verder verkeerd op)

2.    SKRIFLESING:
       2 Sam.11:1-15. Ons vind vier beginsels in ons Skrifgedeelte van vanoggend, wat ons kan help om sonde vinnig, effektief en volledig te hanteer. Kom ons lees egter eers ons Skrifgedeelte ~ In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op ’n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Rabba beleër, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. 2Eendag het hy na sy middagslapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy ’n vrou sien bad. Sy was ’n baie mooi vrou. 3Dawid het oor haar laat navraag doen, en iemand het gesê: “Dit is Batseba dogter van Eliam, die vrou van Urija die Hetiet.” 4Dawid het toe amptenare gestuur en haar laat haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad geneem het na haar maandstonde. Sy het na hom toe gekom, en hy het by haar geslaap. Daarna is sy terug huis toe. 5Die vrou het swanger geword en vir Dawid laat weet: “Ek is swanger.” 6Dawid het op sy beurt ’n boodskap na Joab toe gestuur: “Stuur vir Urija die Hetiet hiernatoe.” Joab het hom na Dawid toe gestuur. Urija het by hom gekom, en Dawid het hom gevra hoe gaan dit met Joab en die leër, en hoe vorder die oorlog. 8Hierna het Dawid vir Urija gesê: “Gaan nou maar huis toe en rus ’n bietjie.” Toe Urija uit die paleis gaan, het die koning ook nog ’n geskenk agter hom aangestuur. 9Maar Urija wou nie huis toe gaan nie en het by die paleisdeur gaan slaap saam met die slawe van die koning. 10Hulle het vir Dawid gaan sê: “Urija was nie huis toe nie.” Dawid vra toe vir Urija: “Jy was mos lank weg, waarom gaan jy nie huis toe nie?” 11Sy antwoord was: “Sou ek huis toe gaan om te eet en fees te vier en by my vrou te slaap, terwyl die ark en Israel saam met Juda in hutte woon en my aanvoerder Joab sowel as u soldate in die oop veld kamp opslaan? Dit sal ek beslis nooit doen nie!” 12Dawid het Urija toe beveel: “Bly vandag nog hier! Môre stuur ek jou terug.” Urija het daardie dag en die dag daarna in Jerusalem vertoef. 13Toe het Dawid hom geroep en saam met hom geëet en gedrink. Hy het hom selfs dronk gemaak. Maar die aand het Urija uitgegaan om op sy gewone plek saam met die slawe van die koning te gaan slaap. Hy het nie huis toe gegaan nie. 14Die volgende oggend het Dawid ’n brief aan Joab geskryf en saam met Urija gestuur. 15In dié brief het hy geskryf: “Gee tog aan Urija ’n plek op die voorpunt waar die geveg kwaai is. Val dan terug sodat hy in die slag kan bly en sneuwel.”

       Ons ken die verhaal verder en weet dat Urija wel gesneuwel het op die oorlogsfront; dat Dawid met Urija se vrou getrou het; dat daar ’n seun vir hulle gebore is; dat Natan vir Dawid gekonfronteer het met sy sonde, deurdat hy ’n gelykenis aan Dawid vertel het wat eintlik vir Dawid geïmpliseer het; dat Dawid homself veroordeel het deur aan Natan te gesê het dat die man in Natan se gelykenis, dood gemaak moet word oor wat hy gedoen het, waarop Natan vir Dawid gesê het ~ Jy is die man! (12:7). Ons weet verder ook dat Dawid se vrouens van hom weggeneem is en dat Dawid se skande openbaar gemaak sou word (12:11-12). Ons weet ook dat Dawid se kind wat by Urija se vrou verwek is, van hom weggeneem is deur die dood (12:14). Ons weet egter ook dat Dawid sy sonde besef het en dit voor die Here bely het (12:13a), waarop Natan in 12:13b vir hom gesê het ~ Die Here het jou sonde vergewe: jy sal nie nou sterwe nie.

       Ek het gesê dat ons vier beginsels in ons Skriflesing vind wat ons kan help om sonde vinnig en effektief te hanteer, sodat ons nie nog verdere verkeerde besluite na aanleiding daarvan sal neem nie. Indien ons nie hierdie beginsels toepas nie, sal sake net meer ingewikkeld raak vir ons en sal ons meer en meer vasgedraai raak in ons eie sonde en ons sondige verlede, deurdat ons steeds verkeerde keuses sal maak. Ons het daarom nodig dat ons ernstige en opregte self-konfrontasie sal uitoefen.
       Hierdie vier beginsels is:
·           Besef dat alle mense sonde in hul verlede begaan het.
·           Vra jouself die vraag af, hoe jy gereageer het nadat jy gesondig het.
·           Wees op jou hoede vir gevolge wat mag volg as jy
sonde nie spoedig aanspreek nie.
·           Verheug jou in die wete dat daar ’n oplossing is.

3.    ALLE MENSE HET GESONDIG:
       Ons moet besef dat alle mense – jy, wat gesondig het, nie noodwendig so boosaardig gesondig het, soos wat Dawid gesondig het nie – hier is nie een van julle wat moord gepleeg het, plus al die ander sonde wat daarmee gepaard gegaan het nie. Die Woord waarsku egter baie duidelik in 1 Joh.1:8 ~ As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Met dit alles gesê, moet ons egter ook die woorde van Hand.13:22b in gedagte hou, nl. ~ ...Van hom het God gesê: ‘Ek het in Dawid seun van Isai ’n man na my hart gevind.

       As Dawid wat ’n man so na God se hart kon wees en die sonde begaan het wat hy wel begaan het, kan ons ook net so sondig. Die teendeel is egter ook waar, nl. dat indien Dawid wat so erg gesondig het, uiteindelik ’n man na God se hart kon word, dan kan ons ook. Ons moet dus besef dat alle mense sonde in hul verlede begaan het (ook ek en jy), maar dat dit ook volkome vergewe kan word!

       Dawid se ontmoeting met Batseba het gedurende die lente plaasgevind en dit was juis ...die tyd waarin die konings gewoonlik op(ge)trek (het) om oorlog te maak (2 Sam.11:1). Waarom Dawid nie saam met sy troepe gegaan het nie, is nie duidelik vir ons nie, maar die feit dat hy agtergebly het, het gely tot al sy moeilikheid.

       Terwyl Dawid op die dak van die paleis rondstap, sien hy Batseba bad - Batseba, die vrou van Urija wat een van Dawid se militêre kapteins was. Die teks dui nie vir ons aan of Dawid óf Batseba iets verkeerds gedoen het tot op hierdie stadium nie – dit mag wees dat sy heel onskuldig en onbewus van Dawid was en dat Dawid haar ook per ongelukkig gesien het – in beide gevalle was dit dalk ’n heel onbeplande en onskuldige situasie wat hom self afspeel op hierdie lentemiddag.

       Die res van die gebeure – meer korrek: die res van ’n hele klomp mense se toekoms, het op daardie oomblik aan die spreekwoordelike garedraadjie gehang – alles het afgehang van die "begeertes" van Dawid se hart – wat gaan sy volgende hartskeuse wees? Ten einde ons te help om hierdie keuse wat Dawid op daardie lentemiddag moes maak, beter te verstaan, skryf Jakobus die volgende in Jak.1:13-15 ~ Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê: “Ek word deur God versoek” nie; want God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie. 14Maar ’n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. 15Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Dawid kon dus ’n paar keuses gemaak het:
·           Eerstens kon hy geredeneer het, dat hy lojaal aan sy offisier wíl wees.
·           Tweedens kon hy besluit het dat hy alles in sy vermoë wíl doen om Urija en Batseba se huwelik te eer.
·           Hy kon besluit dat hy die voorbeeld van Job wíl navolg, nl. om ’n verbond met sy oë te sluit, ten einde nie op ’n wellustige wyse na ’n vrou te kyk nie (Job 31:1).
·           Hy kon sê: "Ek wíl my vreugde in die Here vind, eerder as om met allerlei sondige begeertes in my hart na Batseba te kyk" (Ps.37:4).
·            Of hy kon in die woorde van Ps.61:2 uitgeroep het ~ Hoor tog my hulpgeroep, o God, slaan tog ag op my gebed.

       As ons so luister na al hierdie moontlikhede en ons weet dat Dawid nogtans gesondig het, moet ons besef dat ons, ons gedagtes so moet inoefen dat ons ~ ...elke gedagte gevange (sal neem, ten einde) dit aan Christus gehoorsaam te maak (2 Kor.10:5). Petrus stel dalk nog duideliker en mooier in 1 Pet.1:13-16 ~ Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. 14As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. 15Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. 16Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want Ek is heilig.” Dit is baie duidelik dat ons onsself, voortdurend sal konfronteer met ons reaksie op sonde en sal raaksien én erken dat ons ’n keuse het voor ons sondig. Dawid se sonde (en dink net vir ’n oomblik hoeveel mense nie ingrypend deur sy sonde geraak is nie) – sy sonde kon verhoed gewees het, as hy homself net vooraf gekonfronteer het met die moontlike sonde wat op hom wag en vir homself gesê het: Ek het iets gesien wat ek nie veronderstel was om te sien nie en ek ervaar ’n brandende begeerte in myself wat God nie verheerlik nie. Ek gaan egter hierdie wellus in my kruisig en dit vervang met ’n Goddelike begeerte, voor dit hande uit ruk en sonde word.

       Indien ek en jy die vierde blok wil uitwis en ook in die toekoms leeg wil hou, móét ons bedrewe en ervare daarin raak om onsself gedurig te konfronteer t.o.v. die sondige neigings in ons hart.

       Daar bestaan ’n buffer tussen jouself, of jou hart as jy wil aan die eenkant en die res van jou gedagtes en liggaam aan die anderkant. Daar bestaan ook ’n buffer tussen jouself en ander mense – jy kan dus die proses van sonde afsny, of afsluit, voor dit sonde word. Toe Dawid vir Batseba gesien het, kon hy die buffer in sy gedagtes en optrede daargestel het. Wanneer jy ’n boek optel en foto's sien waarna jy as gelowiges nie behoort te kyk nie, moet jy dit neersit en verplaas met iets wat God verheerlik – nuwe gedagtes; rein gedagtes – lees die Woord, of bid, of bedink net die dinge wat daarbo is. Ons moet verstandelik wakker en nugter wees – ons moet heilig wees, want God is heilig!

4.    HOE REAGEER JY OP SONDE?
       Wat so tragies was van Dawid en dit is presies die gevaar van sonde, wanneer ons toegee daaraan – die een ding lei na die ander. Dawid het Batseba gesien – hy maak die verkeerde, vleeslike keuse en hy doen navraag oor haar (2 Sam.11:3). Toe hy inligting ontvang oor haar, neem hy nog steeds nie sy gedagtes gevange nie – hy konfronteer homself nog steeds nie en laat hy haar haal (11:4) en die een verkeerde vleeslike besluit na die ander word geneem – nêrens lees ons dat hy homself ooit self gekonfronteer het nie – die skakel gaan net voort en dit lei van die een ding na die volgende.

       Ons kan baie maklik nou hier sit en dink: Dawid wat het jou besiel? Wees egter versigtig en konfronteer jouself ’n bietjie – is dit nie maar presies dieselfde as wat ook al in jou lewe gebeur het nie? Dalk nie heeltemal so erg nie, maar het die een verkeerde optrede nie maar na ’n vogende gelei nie? Dink aan die rugbyafrigter wat so ’n week of twee gelede in die nuus was nadat hy die skeidsregter gestamp het. Wat het daar gebeur? Hy vererg homself vir die skeidsregter omdat die skeidsregter in sy oë ’n verkeerde besluit geneem het (na raadpleging met senior skeidsregters by die Rugbyraad, het dit die regte besluit geblyk te wees). Wat het daar gebeur? Daardie man vererg hom, omdat sy spannetjie in sy oë benadeel is – sonde. Omdat hy nie sy humeur kon beteuel nie, volg die volgende sonde – hy rand die skeidsregter aan. Was dit alles die moeite werd. By nabaat het hyself erken dit was nie, maar hy sit met die gevolge van sy sonde – hy kan nie meer afrig nie. As hy homself maar net gekonfronteer het, die oomblik toe hy sien dat die skeidsregter sy span oënskynlik benadeel, sou hy nie toegelaat het, dat sonde, net nog meer sonde voortgebring het nie!

       Die kernvraag is dus: Hoe reageer jy op sonde? Die enigste rede waarom ons in "blok vier" bly sit, is omdat wanneer ons sondig, ons dit nie reg hanteer nie. Een rede is omdat ons toelaat dat die sonde, hande uit ruk, soos in Dawid se geval.

       Ons vermy of weier selfs om te doen wat reg is, want dit is kwansuis so moeilik. As ons egter al die inspanning in ag neem wat ons spandeer om ons sonde te bedek en weg te steek, kon ons net so wel maar dit van die begin af reg hanteer het, deur vergifnis te vra en restitusie te doen waar moontlik en waar nodig. Dawid kon sy sonde reg hanteer het in plaas daarvan dat hy dit weggesteek en bedek het – hy laat maak Urija dood!

       Hoe langer jy wag om aandag aan "blok vier" te gee, des te groter word die moontlikheid dat jy in die proses nog meer sonde sal begaan. Jou reaksie op jou aanvanklike sonde is dus van kardinale belang.    

5.    PASOP – SONDE HET GEVOLGE!
Die probleem met baie mense – met baie van ons, is dat ons dink dat ons met sonde kan wegkom. Dawid moes op ’n sekere stadium (na Urija se dood) gedink het dat hy weggekom het met sy sondige plan, maar hy het nie rekening gehou met die Here en die Here se profeet, by name Natan nie. Ons moet pasop – sonde het gevolge! Num.32:23 leer bevestig dit wat ek nou gesê het ~ Maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here, en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind (O.A.V.). En Paulus sê in Gal.6:7 ~ Moenie julleself mislei nie: God laat nie met Hom spot nie. Wat ’n mens saai, dit sal hy ook oes.

       Hoe dink julle hoe vergelyk Dawid se kortstondige plesier wat hy a.g.v. sy sonde geniet het, met die gevolge? Is dit dalk na aanleiding hiervan dat hy Ps.38 geskryf het? Moet my tog nie in u toorn bly straf nie, Here, en my langer in u gramskap tugtig nie. 3U pyle het my getref, u hand lê swaar op my. 4Deur u toorn is daar nie meer ’n gesonde plek aan my liggaam nie, deur my sonde is daar nie meer ’n heel plek aan my lyf nie. 5Ja, my ongeregtighede het my oorweldig soos ’n las wat vir my te swaar is. 6My wonde stink en sweer, en dít deur my eie dwaasheid. 7Ek is krom en inmekaar getrek, ek loop die hele dag en treur, 8want my lyf brand van die koors en daar is nie meer ’n gesonde plek aan my liggaam nie (vv.2-8).

       Die gevolge van Dawid se sonde en gebrek aan self-konfrontasie was bykans vernietigend. Behalwe dat sy vrouens openlik na ander mans gegaan het, staan hy vier van sy seuns aan die dood af. Ons moet baie mooi besin oor onbelyde sonde en sonde waarvan ons, ons nie bekeer nie. Sonde het gevolge; sonde het baie dikwels langtermyn en vernietigende effekte – gaan jy toelaat dat jou "vierde blokkie" teen jou bly getuig?

6.    DAAR IS ’N OPLOSSING:
       Dawid het egter uiteindelik tot sy sinne gekom – of miskien moet ek dalk eerder sê, hy het ten minste nie Natan se konfrontasie geïgnoreer nie, want hy sê in 2 Sam.12:13 ~ Ek het gesondig teen die Here. Hierdie woorde van Dawid was die begin vir hom, om sy "vierde blokkie skoon te kry". In Ps.51:3-4 sê Dawid ~ Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid! 4Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde!  Daar was dus ’n oplossing vir Dawid se probleem – net so kan ons ook in en deur Jesus Christus die oplossing vir ons sonde kry, indien ons, ons sonde in Ps.32:1-7 skryf hy van die vreugde wat op vergifnis volg, vergifnis wat elkeen van ons ook in en deur Jesus Christus kan ontvang en sal ontvang indien ons, ons sonde in opregtheid bely en ons daarvan bekeer – hoor wat sê Dawid ~ Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. 2Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie en in wie se gees daar geen valsheid is nie. 3Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. 4U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte.     Sela
5Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê: “Voor die Here bely ek my opstandigheid;” en U het my skuld vergewe.     Sela
6Dit is waarom elke gelowige in ’n tyd van nood tot U bid; selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. 7U is vir my ’n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing.     Sela

7.    AFLSUITING:
       Wat is die doel daarmee om ons vier blokke uitgewis te kry? Om ons "blokke skoon te maak" lei nie net tot vergifnis nie, maar ook tot ’n fontein van vreugde en van lewe en daardie fontein van lewende water, is Jesus Christus self.

       Die Hebreërskrywer sê in Hebr.12:2-3 ~ Ter wille van die vreugde wat vir Hom (dit is Jesus) in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. (En dan hierdie woorde wat aan elk van ons gerig word..). 3Hou Hom voor oë wat so ’n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.


[1] Boodskap deur Kobus van der Walt te Vaaldriehoek Gereformeerde Baptistegemeente (Meyerton) - Sondag,  03 Junie 2012