Sunday, May 11, 2014

Die Boodskap van Daniël – 17 (“3½ is nie 7 nie!”)

1.     INLEIDING:
       Ons het verlede week gesien dat die uitdrukking “laaste dae”, dui op die tydperk vanaf Jesus se eerste koms, tot en met Sy tweede koms en die Skrifgedeelte waarna ons vanoggend kyk handel hoofsaaklik oor hierdie tydperk, ...of doen dit?

2.     SKRIFLESING:
       Dan.12:1-13 ~ In daardie tyd sal Migael, die groot engel wat oor die lede van jou volk waghou, op die toneel verskyn. Dit sal ’n swaar tyd wees, so swaar soos dit nog nooit was vandat daar nasies is nie. In daardie tyd sal almal uit jou volk wat in die boek opgeskryf is, gered word. 2Baie van dié wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot ewige skande en veragting. 3Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en dié wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre. 4“En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die eindtyd toe. Baie mense sal oor die gebeurtenisse navraag doen om begrip daarvan te probeer kry.” 5Ek, Daniël, het toe twee ander persone by die Tigrisrivier sien staan, een aan die duskant en een aan die anderkant. 6Een van hulle het aan ’n man wat linneklere aangehad het en bokant die water gestaan het, gevra: “Hoe lank sal hierdie onbegryplike gebeurtenisse nog aanhou?” 7Toe hoor ek die man praat wat die linneklere aangehad het en bokant die water gestaan het. Hy het sy regter- sowel as sy linkerhand na die hemel toe opgesteek en ’n eed afgelê by Hom wat ewig lewe, en het geantwoord: “Die hele vasgestelde tyd. Wanneer die gewyde volk se mag heeltemal vernietig is, sal al hierdie dinge ophou.” 8Ek het dit gehoor maar dit nie verstaan nie. Daarom het ek gevra: “Meneer, waarop gaan dit alles uitloop?” 9Toe sê hy: “Jy moet nou gaan, Daniël, want die woorde is verseël en word geheim gehou tot die eindtyd toe. 10Baie mense sal gesuiwer, gereinig en gelouter word, maar die goddeloses sal goddeloos bly. Nie een van die goddeloses sal verstaan nie, maar die verstandige leiers sal verstaan. 11Van die tyd dat die daaglikse offer afgeskaf is en die ding opgerig is wat ’n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, sal daar twaalf honderd en negentig dae verloop. 12Dit sal goed gaan met wie geduldig bly tot dertien honderd vyf en dertig dae verby is. 13Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal te ruste gelê word maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd.”  

3.     GOD SE OORBLYFSEL (vv.1-3):
       Die eerste twee verse van Dan.12, is twee baie interessante verse en twee verse waaroor daar ook ig baie meningsverskil bestaan. N.a.v. ons destydse studie oor Openbaring gaan ek nie vandag weer alles herhaal ter motivering van wat ek nou gaan sê nie, maar dit is baie duidelik dat hier in vv.1-2, ’n baie duidelike verwysing is na die groot verdrukking wat in 70 n.C. in en rondom Jerusalem plaasgevind het en ’n baie duidelike verwysing na hierdie tydperk, is die laaste gedeelte van v.1, wat lees ~ ...In daardie tyd sal almal uit jou volk wat in die boek opgeskryf is, gered word en ons weet dat hier verwys word na die eerste gelowiges wat uit Jerusalem gelei was na Pella, waar hulle veilig bewaar is en die slagting van die Romeinse leer op die inwoners van Jerusalem, vrygespring het.

       Ons het egter op die oog af, hier met ’n probleem te doen wanneer ons v.2 lees ~ Baie van dié wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot ewige skande en veragting. Daar is geen getuienis dat afgestorwenes tydens die slagting in Jerusalem, uit die dood opgestaan het nie en dan klop dit nie met die standpunt wat ek gemaak het toe ek gesê het dat hierdie gebeure wat Daniël in sy visioen sien, gedurende 70 n.C. afgespeel het nie.

       Hoe moet ons dan nou hierdie oënskynlike teenstrydigheid verstaan, of gaan dit tog op die ou einde hier oor die kort tydjie voor Christus se tweede koms, en wat nog in die toekoms lê, of wil Daniël vir ons leer dat die opstanding van die reeds afgestorwenes gedurende 79 n.C. plaasgevind het? Dit kan tog nie!

       Daniël, soos wat ek verlede week reeds genoem het, beeld vir ons in hierdie gedeelte, Israel uit as ’n “begraafplaas”, of “doodsakker van God se gramskap” – van Sy wraak. Israel is as een gesamentlike liggaam in die stof van die aarde (OAV). Hierdie woord “stof” is dieselfde woord wat in Gen.3:14 gebruik word, toe God die slang veroordeel het en vir hom gesê het ~ Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Ook in God se veroordeling van die mens (Adam), hoor ons dieselfde woord “stof” ~ In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer (Gen.3:19).

       Die gebruik van hierdie beeld deur Daniël van die dood, grafte en die dooies, is dieselfde beeld wat Esegiël gebruik in sy profesie in Eseg.37:1-2 van dooie beendere ~ Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die Gees van die Here uitgebring en neergesit binne-in ’n laagte. Die laagte was vol bene. 2Die Here het my om die bene laat loop, en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Hierdie dooie beendere weet ons, was verteenwoordigend van Israel se geestelike toestand – hulle was geestelik dood tydens die Babiloniese verstrooiing.

       In Daniël se visioen in Dan.12, sien ons dat baie wat “ontslaap” het, sou opstaan en hulle sou die volle krag en mag van God se gramskap ervaar, terwyl andere weer gespaar sou word van hierdie veroordeling van God en Sy genade ervaar, deur die ewige lewe te ontvang. Hierdie is dinge wat op daardie oomblik sou gebeur. Die feit dat Daniël sê dat mense die ewige lewe sou ontvang, impliseer nie dat hulle op daardie oomblik weggeneem sou word en die ewige lewe op daardie oomblik beërwe nie – net soos wat ons die ewige lewe reeds ontvang het, maar nog nie daar is nie, net so het die gelowiges na wie hier verwys word, die ewige lewe ontvang, maar nog nie letterlik in ontvangs geneem nie.

       Simeon, in Luk.2:34 het ook oor hierdie gebeure geprofeteer, toe hy gesê het ~ Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê: “Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ’n val en ’n opstanding van baie in Israel en tot ’n teken wat weerspreek sal word.

       Jesus het self ook na die gelowige Jode verwys in Matt.4:16 ~ Die volk wat in duisternis woon, het ’n groot lig gesien; hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Ons weet uit die geskiedenis, asook Matt.24:22 dat die gelowige Jode die slagting in Jerusalem vrygespring het ~ En as dit nie was dat God daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal God daardie tyd inkort. Die res van die Joodse gemeenskap sou egter nie so gelukkig wees nie ~ Waar die aas ook al lê, daar sal die aasvoëls bymekaarkom (Matt.24:28). Wat meer is, die stad Jerusalem sou ook verwoes word ~ En heel laaste van almal het die vrou ook gesterwe (Matt.22:7) – onthou, ons het hier met beeldspraak te doen en ons het al vantevore gesien dat daar na Jerusalem verwys word as die “slegte vrou”. Baie het gedurende daardie tyd gesterf en ’n handjievol gelowiges is gered ~ Baie is immers geroep, maar min is uitverkies (Matt.22:14).

       In die boek van Openbaring is die parallelle temas van Goddelike seën en Goddelike oordeel – van lewe en dood, ’n deurlopende tema, al word dit aan die hand van verskillende beelde gedoen. Ons lees ook in Openb.7:1-9 van die engele wat die gelowiges beskerm het ~ Moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël (v.3). Ons sien ook in Openb.14:1-5 dat die gelowiges veilig was ~ Toe het ek die Lam op Sionsberg sien staan en by Hom honderd vier en veertig duisend mense met sy Naam en sy Vader se Naam op hulle voorkoppe geskrywe (v.1) en in vv.17-20 lees ons van andere wat nie veilig was en gespaar is nie – ek lees net vv.19-20 ~ Die engel het toe sy sekel op die aarde ingesteek. Hy het die wingerd op die aarde afgeoes en die oes in die groot parskuip van God se toorn gegooi. 20Die parskuip, buitekant die stad, is getrap. Uit die parskuip het daar bloed uitgekom wat tot aan die tooms van die perde geraak en sestien honderd kilometer ver gestrek het.

       Daniël pas hier, die toekomstige en letterlike opstanding simbolies toe op die gebeure gedurende die eerste eeu in Jerusalem, want hy skets vir ons hier ’n prentjie van ’n simboliese opstanding van die gelowige Jode deurdat hulle gered gaan word uit Jerusalem en die ongelowige Jode wat deur die Romeine verwoes enuitgedelg gaan word – hierdie herinner weer, sterk aan Esegiël se droë bene, behalwe dat Esegiël besorgd was oor Israel as geheel, terwyl Daniël se profesie aandui dat daar hoop is vir die gelowige oorblyfsel van Israel.

4.     DANIËL SE MOND GESNOER (v.4):
       In v.4 ontvang Daniël ’n opdrag om hierdie visioen geheim te hou en dat die boek verseël moet bly tot en met die eindtye. Dit beteken dat die toepassing en uitvoering van die inhoud van hierdie profesie uitgestel word tot na die koms van die Messias (die eindtye dus). In die Openbaring aan Johannes kry ons presies die teenoorgestelde opdrag, wat tot gevolg het dat die hele boodskap van Openbaring ontsluit word en binnekort in vervulling sou gaan ~ Verder sê hy vir my: “Moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby (Openb.22:10). Ons moet dit natuurlik saam lees met Openb.1:1 ~ Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, vir Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak... en wat daarop volg.

5.     DIE OORBLYFSEL BEWAAR (v.5-7):
       In vv.5-7 van ons Skriflesing, sien Daniël ’n visioen wat die basis vorm vir Johannes se visioen in Openb.10:5. ~ Die engel wat ek op die see en die land sien staan het, het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig 6en ’n eed afgelê by Hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel en wat daarin is, die land en wat daarop is, die see en wat daarin is, geskep het. Hy het met ’n eed bevestig: “Daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag wanneer die sewende engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborge bedoeling met alles bereik word, soos Hy die blye tyding aan sy dienaars, die profete, bekend gemaak het. Dan sien ons verder in Openb.11:2 dat die Here Sy oorblyfsel, die gelowige Jode sal beskerm en Hy sal dit vir 42 maande doen – Hy sal hulle veilig bewaar, soos belowe in Openb.12:14 ~ Maar aan die vrou is twee groot arendsvlerke gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek toe, kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd, weg van die slang af, versorg. Hierdie tydperk van 42 maande word dan ook in wêreldse geskiedskrywes bevestig as die tyd wat die verwoesting van die Jode en Jerusalem deur die Romeinse soldate geduur het!

6.     DIE MET INSIG (v.8-10):
       In v.8 sê Daniël dat hy nie verstaan nie – hy verstaan nie wanneer of hoe hierdie profesie vervul sal word nie, maar volgens Openb.10:6-7 sê die Engel ondubbelsinnig vir Johannes, wanneer en hoe hierdie profesie vervul sal word.

       Die opstanding waarvan Daniël in v.2 melding maak, het dus niks te doen met die uiteindelike opstanding wanneer Christus weer kom nie, maar hy gebruik beeldspraak ten einde te wys na die verwoesting van Jerusalem en die Tempel in 70 n.C. en die finale beëindiging van die Ou Verbond – die oomblik wanneer die ware Israel vanuit die ou Israel se graf sal opstaan – die oomblik waar die Ou Verbond finaal begrawe is en die Nuwe Verbond verrys het – die oomblik wanneer die Joodse gelowiges (die eerste gelowiges) uit hul geestelike dood sal verrys en opstaan in ’n nuwe lewe.

       Jy mag dalk vra hoe ek so seker daarvan is dat hierdie gedeelte verwys na die verwoesting van Jerusalem en die Tempel in 70 n.C.? Jesus se dissipels het hierdie selfde vraag in Matt.24:2-3 vir Hom gevra. Jesus antwoord hulle in Luk.21:20-24 ~ Wanneer julle sien dat Jerusalem deur leërs omsingel word, moet julle weet dat sy verwoesting naby is. 21Dan moet dié wat in Judea is, die berge invlug, en dié wat in die stad is, daaruit padgee, en dié wat op die plase is, nie na die stad toe gaan nie, 22want in daardie dae voltrek God sy straf. Alles wat geskrywe staan, word dan bewaarheid. 23“Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is en met dié wat nog klein kindertjies het, want daar sal groot nood in die land heers, en God sal hierdie volk straf. 24“Sommige sal deur die swaard val en ander as krygsgevangenes na al die nasies toe weggevoer word. Jerusalem sal deur die heidennasies vertrap word totdat ook hulle tyd verby is. Jesus gaan egter in Matt.24:34 verder en Hy sê vir Sy dissipels presies wanneer dit alles gaan gebeur ~ Dit verseker Ek julle: Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur.   

       In v.8 vra Daniël vir die Engel waarop al hierdie dinge wat hy pas gesien het uiteindelik gaan uitloop. Die Engel is weer oppad terug van waar Hy gekom het en tog aarsel Hy ’n oomnlik en sê vir Daniël in v.10 dat... ~ Baie mense gesuiwer, gereinig en gelouter (sal) word, maar die goddeloses sal goddeloos bly. Nie een van die goddeloses sal verstaan nie, maar die verstandige leiers sal verstaan.

       Hierdie antwoord van die Engel mag op die oog af nie veel sê nie, maar tog sê dit baie, veral as ons dieselfde woorde in gedagte hou wat in Dan.11:21-35 t.o.v. Antiochus gesê is. Daardie gedeelte eindig met hierdie woorde ~ En van die verstandiges sal sommige struikel, om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die tyd van die einde—want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd (v.35). Die Engel wil dus vir Daniël sê, dat wanneer al hierdie dinge gebeur het – m.a.w. nadat die Nuwe Verbond ’n aanvang geneem het gedurende die eerste eeu na Christus én daarna, sal die verstandiges die Woord verstaan en tot geloof kom, maar die onverstandiges sal net voortgaan om boos te wees en boos op te tree. Waarom die vertalers van die NAV in v.10, die woordjie “leiers” bygevoeg het, weet g’n mens nie, want die korrekte vertaling is bloot net “die verstandiges”, of “die met insig”.

       So, presies wat antwoord die Engel hier vir Daniël as hy in v.8 vra, waarop al hierdie gaan uitloop? Die Engel sê vir hom dat hy nie nou hoef te verstaan nie, maar diegene met insig (die gelowiges) sal in die toekoms verstaan wanneer hierdie dinge gebeur.

7.     3½ is nie 7 nie (vv.11-12):
       Verse 12 en 13 kom amper as ’n verassing, want hier is iets van ’n kort en bondige en nuwe, maar tog ook laaste openbaring wat aan Daniël gegee word.

       Oor hierdie twee verse se interpretasie bestaan daar baie menings en ek wil graag enkele opmerkings oor een of twee hiervan maak:
·           Die meeste Dispensationaliste reken dat die 1290 dae wat hier vermeld word, letterlike dae is en voeg dit dan by Daniël se 70ste week (Dan.9:23-27), maar sonder om in detail hierop in te gaan, sien ons dat die Dispensasionaliste se berekeninge op die ou einde sit met ’n ekstra maand wat nie inpas by gebeure nie en dan spekuleer hulle oor wat gedurende hierdie tyd kon gebeur het, maar hulle doen dit sonder enige substansie en hulle standpunt kan dus nie aanvaar word nie.
·           Tweedens is daar kommentators wat ook sê dat hierdie 1290 dae letterlike dae is, maar dat dit strek vanaf die dae waarop die openbare offerandes (hoofstuk 11) deur Antiochus verbied is in 168 v.C., tot en met die reiniging van die Tempel deur Judas in 165 v.C. Hierdie standpunt kan ook nie aanvaar word nie, omdat daar weereens een maand teveel is en waarvoor daar nie ’n verklaring bestaan nie.
·           Die standpunt wat die mees aanvaarbare is, is dié waar hierdie getalle beskou word as simboliese getalle – soos bv. met die meeste getalle in Openbaring.

       Wanneer Daniël praat van 1290 dae, dui dit op ’n volledige tydperk van fel vervolging. Die vraag is net waarom word die woord “dae” en nie “tye” of “tydperke” gebruik soos gewoonlik die geval wanneer simbolies getalle gebruik word nie? Die gesaghebbende kommentator Edward Young (wat in 1968 oorlede is), se antwoord hierop, is dat die gebruik van “dae”, eerder as “tye”, die idee deurgee dat hierdie tydperk van verdrukking, nie onbepaald sal aangaan nie, maar dat daar ’n bepaalde einddatum bepaal is – hierdie tydperk is dus reeds deur God uitgemeet.

       Volgens v.12 word hierdie tydperk dan met 45 dae verleng, wat die totale aantal dae dan bring op 1335 dae. Wanneer hierdie tydperk dan verloop het, sal volmaakte seën aanbreek. Hierdie tyd van vervolging en verdrukking word dus nie net beperk tot die regeringstydperk van Antiochus nie, maar vir die hele tydperk van teenkanting teen God se Koninkryk.

       Waarom dan twee getalle? Die eerste een (1290) dui op die volle tydperk van verdrukking, maar net op die mees felle tydperke, nl. die tyd onder Antiochus en sy antitipes – m.a.w. daar sal tye wees dat daar leiers sal wees wat die Koninkryk van God minder ernstig sal teenstaan as andere en ander tye waar dit weer erger sal gaan.

       Young gaan voort en wys daarop dat 1290 dae ’n bietjie minder is as die helfte van 7 jaar en 7 weet ons, is die getal wat voltalligheid aandui (’n volheidsgetal). Wat ons derhalwe hieruit moet leer, is dat die fel verdrukking korter sal wees as die volledige tydperk. Selfs die getal 1335 dae is nie so lank as die 7 jaar nie en daarom sal die totale tyd van swaarkry, korter wees as die volledige tyd van seën.
      
       Jesus sê vir ons in Matt.24:13 ~ Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hierdie belofte van Jesus is in ooreenstemming met die woorde in Dan.12:12 ~ Dit sal goed gaan met wie geduldig bly tot dertien honderd vyf en dertig dae verby is. Hierdie belofte van Jesus in beide Daniël en Matteus is waarskynlik die beste opsomming van die hele Daniël en daarmee saam Matt.24:46 ~ Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind – ’n Goddelike en ewige seën wag op diegene wat getrou bly gedurende en ten spyte van die vervolging en beproewing en verdrukking wat hulle in hierdie lewe mag verduur!

8.     VOLHARD (v.13):
In die laaste vers van Daniël sê die Engel vir Daniël ~ Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal te ruste gelê word maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd.” Hierdie is bemoedigende woorde wat vir Daniël gegee word, want die Here sê vir hom dat hy wat Daniël is, moet volhard tot die einde toe – tot sy dood toe en dan sal hy opstaan in heerlikheid en in geregtigheid. Hierdie is wonderlike woorde wat Daniël uit die mond van die Here self hoor, want die Engel sê vir hom hierdeur, “Daniël jy is gered en daarom moet jy nie bang wees om te sterf nie, want jy gaan opstaan uit die dood en die ewige lewe beërwe – hou net vas aan die Waarheid en volhard tot die einde toe!” Toe die Engel hierdie woorde vir Daniël gesê het, moes hy beslis terug gedink het aan die woorde van die profeet Jesaja in Jes.57:2 ~ Dié wat die reguit pad loop, kom waar daar vrede is, hulle rus in die graf.

9.     AFSLUITING:
       Die boodskap van Daniël suggereer nêrens dat ons dit maklik gaan hê in hierdie lewe nie, trouens dit voorspel juis dat dit moeilik in hierdie lewe sal gaan. Daniël het voortdurend vrae gevra oor die lewe – vrae soos, “Hoe lank nog Here?” “Waar is U Here?” “Waarom, waarom...”? Dit is baie duidelik en uit ervaring weet ons dit ook, dat hierdie wêreld waarin ons leef, ’n gebroke wêreld is en dat dit nodig is dat hierdie wêreld herstel moet word – dat die gebrokenheid en die seer en die onvolmaaktheid herstel en herskep moet word. Dit is dan presies ook hierdie vrae en hierdie feit van gebrokenheid wat Daniël 12 aanspreek en beantwoord.

       Daniël het o.a. vasgehou aan die belofte in Jes.65:17-19 ~  Ek gaan ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde skep; aan dié wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie, hulle sal nie onthou word nie. 18Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat Ek gaan skep: Ek gaan ’n Jerusalem skep wat vol blydskap is, sy inwoners sal vreugde hê. 19Ek sal jubel oor Jerusalem, Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie.

Jeremia het dieselfde verwagting verkondig in Jer.31:33 ~ Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Luister ook na Eseg.36:26-27 ~ Ek sal julle ’n nuwe hart en ’n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ’n hart van vleis gee. 27Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.

As ons na hierdie boodskappe van belofte luister en ook na die boodskap van Daniël en dan veral in hoofstuk 12, dan kan ons juig, want ons weet dat God in beheer is en ons kan juig in die wete, dat hierdie onvolmaaktheid nie vir altyd sal aanhou nie, want “3½ is nie 7” nie! Daar gaan dus ’n einde kom aan hierdie swaarkry en verdrukking en as dit nie in hierdie lewe is nie, dan wanneer Jesus weer gaan kom. Die hele boodskap van Openbaring gaan dan ook daaroor dat Christus die Here uiteindelik al Sy vyande, insluitende die Satan, sal verslaan en verdelg. God se volk, wat aan Hom getrou bly, sal die nuwe hemel en die nuwe aarde beërf en hulle sal aansit by die bruilofsmaal van die Lam en ewig in die nuwe Jerusalem woon.

       Die vraag wat ons vir onsself moet vra en sekerlik gereeld vra, is “Hoe moet ons in hierdie gebroke wêreld leef?”

       Ek sou die volgende aan die hand doen:
·           Ons moet eerstens erken en besef dat ons in ’n gebroke wêreld leef.
·           As gebroke mense, moet ons erken dat ons in ’n oorgangstyd leef – ’n tydelike lewe wat sal oorgaan na ’n volgende ewige lewe en daarom word ons net soos in die geval van Daniël, opgeroep om te volhard en goed te doen tot die einde toe en daarvoor het ons gebed nodig – Paulus sê o.a. in 1 Thes.3:13 ~ Wat julle betref, broers: Moenie moeg word om goed te doen nie.
·           Ons moet troos en bemoediging put uit die feit dat God soewerein en almagtig is en dat Hy die “Skrywer” van die geskiedenis is – die geskiedenis van die wêreld, maar ook ons
eie geskiedenis en daarom kan ons die vaste versekering hê dat ons arbeid en ons stryd en ons beproewing in hierdie lewe nie verniet en onnodig is nie ~ Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie (1 Kor.15:58).
·           Ons moet ons verheug in die opstanding van Christus, want daardeur is ons as gelowiges se vergifnis en uiteindelike verheerliking verseker – daarsonder het ons geen sekuriteit nie.
Ons moet ons voortdurend verheug in die feit dat ons reeds ’n ewige lewe beërwe het – ons moet ’n ewigheidperspektief ontwikkel en voortdurend vertroetel ~ Terwyl ons dan so ’n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, 2die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God (Hebr.12:2).

Boodskap deur Kobus van der Walt – Vaaldriehoek Gereformeerde Baptistegemeente (Drie Riviere) – Sondag 11 Mei 2014

Sunday, May 4, 2014

Die Boodskap van Daniël – 16 (“Daar’s ’n Storm op pad”)

1.     INLEIDING:
       Ek het die vorige keer gesê dat hoofstuk 11 van Daniël, die toppunt van die visioene is wat Daniël ontvang het. Dit is ’n baie lang visioen en baie teoloë maak hierdie hoofstuk af as bloot net ’n uiteensetting van geskiedkundige gebeure en met die eerste oogopslag en die lees van hierdie gedeelte wil dit ook so voorkom en is baie mense geneig om bloot net hierdie gedeelte te ignoreer en die wat dit tog lees voel dat hulle verwoed aantekeninge moet maak om al die karakters en gebeure en lande uit te pluis en mooi sistematies voor hulle uiteengesit te sien. Ons vind egter in hierdie hoofstuk, die belangrikste visioen wat Daniël ontvang het en daarom gaan ons dit nie net bloot oorslaan en/of ignoreer nie.

       Wat ons egter die heeltyd in gedagte moet hou, is dat profesie, soos hierdie profesie, geskiedenis is wat vooruit geskryf is en dat die meeste van die inhoud van profesieë reeds vervul is, maar toe Daniël hierdie profesie ontvang het, het hy en veral die mense wat dit gelees het, waarskynlik min daarvan verstaan, maar namate hierdie profesieë vervul is, het dit al duideliker geword. Die wete dus dat profesieë, geskiednis is wat vooruit geskryf is, help ons om op te hou spekuleer oor profesieë wat nog nie vervul is, indien dit nie klinkklaar duidelik is nie.

       Tweedens moet ons besef dat profesie vir volgende geslagte geskryf word. Hierdie profesie in hoofstuk 11 is aan Daniël gegee in 536 v.C. en die vervulling het 6 jaar later in 530 v.C. begin en vv.21-35 is eers in 150 v.C. vervul en die vervulling van die einde van hoofstuk 11 en die begin van hoofstuk 12, is eers na die koms van Christus vervul.

       Wat is die doel met profesieë? Dit was om God se kinders van daardie tyd, voor te berei op krisisse wat aan die kom was. Die eerste is opgeteken in Dan.11:2-35 en dit het gegaan oor die vervolging van God se volk deur Antiochus Epifanus  e.a. Die tweede krisis handel oor die vervolging van God se volk deur die Antichris. Wat hierdie lg. betref is daar twee uitgangspunte, nl. dié van die A-millennialiste wat sê dat hierdie gedeelte handel oor die verdrukking van God se volk net voor die tweede koms van Christus en dit is opgeteken in Dan.11:36-12:3. Daarteenoor word hierdie gedeelte vanuit ’n Post-Millennialistiese oogpunt verklaar in die lig van die gebeure rondom die val van Jerusalem en die Tempel in 70 n.C. (Daar is natuurlik nog die Pre-Millennialiste wat sê dat God se kinders hierdie vervolging gaan vryspring deur die “wegraping”).

2.     VAN KONINKRYK TOT KONINKRYK:
       Omdat hierdie so ’n lang Skrifgedeelte is en een visioen wat Daniël ontvang het, gaan ek nogtans die gedeelte in perikope verdeel om dit makliker te maak – ek gaan nie alles lees nie maar wel iets oor elke gedeelte sê. Daar bestaan ’n verskeidenheid van versindelings vir hierdie gedeelte, maar ek gaan die versindeling gebruik wat vir  my die gemaklikste is, nl. vv.5-20; vv.21-35; vv.36-39 en vv.40-45.

·           Veldslag op veldslag (vv.5-20):
       Daniël 11:2 ~ Wat ek jou nou gaan vertel, staan vas. Daar sal nog drie konings oor Persië regeer, en dan ’n  vierde, wat ryker as al die voriges sal wees. As hy deur sy rykdom magtig geword het, sal hy die hele wêreld teen die Griekse ryk opsweep.

       Ons het verlede week gesien dat dit Christus self is wat hier aan Daniël verskyn en Hy gee opnuut weer vir Daniël die versekering dat dít wat Hy vir Daniël vertel, die absolute waarheid is.

       Die Engel vertel dan vir Daniël dat drie konings in Persië gaan heers en ná hulle gaan ’n vierde kom wat baie ryk gaan wees. Daar word baie bespiegel oor wie hierdie konings was, maar die mees algemeen aanvaarde is dat dit Serubbabel (530-522 v.C.); Artisasta (522 v.C.), Darius I (522-486 v.C.) en dan  Xerxes, of te wel Ahasveros (486-465 v.C.) was, wat met Ester getrou het.

       In Ester hoofstuk 1 lees ons van Ahasveros se rykdom en sy geweldige Ryk waaroor hy regeer het. Ons lees bv. in Ester 1:4 ~ By dié geleentheid het die koning al die rykdom waarmee sy koninkryk kon spog, al die prag en praal daarvan, honderd en tagtig dae lank vertoon. Daarna het hy vir ’n week lank gespog oor sy militêre mag, maar hierdie mag sou nie lank duur nie, want Ahasveros raak betrokke in ’n oorlog met die Grieke en hy verloor hierdie oorlog en die uiteinde hiervan was die begin van die einde van die magtige Persiese Ryk – alles presies soos wat die Engel aan Daniël geopenbaar het en soos wat Daniël dan ook geprofeteer het in hoofstukke 2, 7 en 8 – meer nog, presies soos wat dit ook opgeteken staan wêreldse geskiedsliteratuur!

       Babilon sou dus gevolg word deur Persië as wêreldheerser en Persië sou die wêreld domineer vir ’n nagenoeg 150 jaar, tot en met die koms van Alexander die Grote (336-323 v.C.). Hierdie gebeure word ook vir ons akkuraat voorspel in Dan.11:3-4 ~ Dan sal ’n  dapper koning op die toneel verskyn wat oor ’n  groot ryk sal regeer en sal maak wat hy wil. 4Maar sy mag sal skaars gevestig wees of sy koninkryk sal opgebreek en volgens die vier windstreke verdeel word. Dit sal nie na sy nakomelinge oorgaan nie. Sy koninkryk sal omgekeer word en na heeltemal ander persone toe oorgaan, en hulle sal nie die mag hê waaroor hy beskik het nie. Daar was ook ’n akkurate profesie oor die regering van Alexander die Grote in Dan.8:5-8 en dit was hierdie einste Alexander die Grote wat Babilon in 330 v.C. oorwin het

       Daar is geweldig baie detail wat ’n mens kan gee oor elk van die heersers en koninkryke wat hierna verskyn en verdwyn het – so kan daar baie gesê word oor Alexander die Grote en sy opvolgers en al die ander, maar ek dink nie dit is die doel van ons boodskap vandag nie en daarom gaan ek nou verder net ’n kort samevatting van elk van die periodes gee.

       Ons sien dan dat die geskiedenis waarvan hier in Daniël 11 getuig word, strek van v.5 tot v.20 en dit handel oor die konflik tussen die Noorde en die Suide, vanaf hulle totstandkoming in 322 v.C. tot en met die sluipmoord op Seleucus Nicator IV.
      
       Hierdie gebeure word in baie groter detail in Daniël se profesie beskryf en die een regeerder se konflik word opgevolg deur ’n ander se veldslae en die een koninkryk word deur ’n ander magsgebied opgevolg. Daar was min sprake van vrede tussen gebiede en heersers en al hierdie veldslae en regeerders en koninkryke, word haarfyn in Daniël beskryf, maar die wonderlike daarvan is dat hierdie dinge aan Daniël geopenbaar word, jare voor dit plaasgevind het en dit word deur wêreldse geskiedenisboeke jare daarna bevestig!
       Al hierdie gebeure in die geskiedenis bewys maar net dat die Prediker se woord só waar is ~ Alles tevergeefs, sê die Prediker, alles tevergeefs, dit is alles tevergeefs! Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son? Die een geslag gaan, en die ander geslag kom, en die aarde bly vir ewig staan... ...alles tevergeefs (Pred.1:2-4). Hiermee saam is Ps.127:1-2 net so waar ~ As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm, tevergeefs. 2Tevergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite ’n bestaan te maak. Vir dié wat Hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Maar bo dit alles is dit maar net ’n bevestiging van God se soewereiniteit – ook oor nasies, volke en heersers. Geen land en geen heerser en geen individu kan God se werk vir Hom doen nie en dit ook nie vernietig nie. ’n Malema, of ’n Zuma, of ’n Obama, of ’n wie ook al, kan maar net doen wat God hulle toelaat om te doen en niks meer, of niks minder nie ~ Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidennasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige Dienaar, Jesus, wat deur U gesalf is, 28en hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het (Hand.4:27-28).

       Hierdie waarheid het groot waarde vir elkeen van ons individueel, wanneer ons allerlei onsekerhede en konflik in ons persoonlike lewens ervaar, want dan moet ons aan hierdie waarheid vashou, nl. dat God soewerein en in beheer is – Jesus belowe in Matt.10:28-31 ~ Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. 29Is twee mossies nie vir ’n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. 30Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. 31Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.”

·           Die tydperk van Antiochus (vv.21-35):
       Na ’n tydperk van nagenoeg 15 jaar waarin verskeie konings oor ’n groot gebied geregeer het (die Griekse gebied, Sirië en die suidelike dele van Klein-Asië), fokus vv.21-35 hoofsaaklik op die heerskappy van Antiochus IV.

       Eintlik was Antiochus nie die volgende koning in die lyn van heersers tot nou toe nie, maar wel Seleucus IV (’n Siriese koning). Na Seleucus se dood het Antiochus egter op agteraf wyse, die troon bestyg – ons lees daarvan in vv.21-22 ~ Hy sal opgevolg word deur ’n  veragtelike persoon wat geen koninklike status besit nie, maar wat sy weg sal baan terwyl die mense niks vermoed nie en wat die mag sal kry deur slinksheid. 22Hy sal die leërs van die instromende mag voor hom wegvee en uitwis, ook die leier van die verbondsvolk.
      
       Antiochus het allerlei bondgenootskappe gesmee, maar dit behou net so lank as wat dit hom gepas het – soos wat ons bv. in v.23 sien ~ Die veragtelike persoon sal troubreuk pleeg teen die bondgenootskappe wat met hom aangegaan word en hy sal groot en sterk word, al is sy nasie klein. As iemand hom teëgestaan het, het hy hulle net eenvoudig uit die weg geruim (v.22)., insluitende
die Joodse Hoë Priester van daardie tyd, Onias III wat moontlik die “leier van die verbondsvolk” was, waarna v.22 verwys.

       Oorlog tussen die suide en die noorde sou gedurende hierdie tydperk weer opvlam (v.25).

       Antiochus het egter op sy neus gekyk toe hy Egipte wou oorwin en hy hom bloedneus geloop het teen die Romeine, omdat die Romeinse aanvoerder hom oortuig het dat hy die stryd gaan verloor en hy die aftog geblaas het. Terwyl Antiochus egter nog in Egipte was het ’n gerug dat hy selfmoord gepleeg het, Juda bereik en het die Jode onmiddellik in opstand gekom oor hul onderdrukking. ’n Lewendige Antiochus het egter Jerusalem binnegeval en die dodetal in die heilige stad was geweldig groot. Hy het alle Joodse gebruike summier verbied – soos bv. die besnydenis en die daaglikse offerandes by die Tempel en in plaas daarvan het hy bv. varkvleis op die offeraltaar begin offer; hy het die Allerheiligste onteer en die Tempel toegewy aan die afgod Zeus ~ Van die koning se troepe sal die heiligdom en die vesting ontheilig. Hulle sal die daaglikse offer afskaf en ’n  ding oprig wat ’n  gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig (v.31). Sommige van die Jode het ingegee onder die druk van vervolging en kragte saamgesnoer met Antiochus, terwyl andere getrou volgehou het met hul aanbidding van God, met die gevolg dat ons die volgende van hulle in v.33 lees ~ Verstandige leiers van die volk sal leiding gee aan baie mense, maar ’n tyd lank sal hulle doodgemaak, verbrand, gevange geneem en geplunder word.
      
·           Van sleg tot slegter (vv.36-39):
       Dit is nie baie duidelik in vv. 36-39 of daar steeds van Antiochus of dalk ’n nuwe regeerder gepraat word nie, maar wat wel seker is, is dat dinge onder Antiochus baie sleg gegaan het, maar later sou dit selfs nog slegter gaan in die wêreld.

       Óf Antiochus óf die volgende koning of konings, sou maak nes hy wou en hy sou homself verhef bo selfs die gode van daardie tyd – hyself sou hom beskou as ’n god, groter as die ander vals gode; hy sou selfs laster teen God Almagtig, want hoor wat sê v.36 ~ Die koning van die noorde sal maak soos hy wil en sal hom verhef en hom groter hou as enige god. Selfs teen die ware God sal hy ongehoorde dinge sê. Hy sal daarmee aanhou totdat die tyd van God se toorn oor sy volk verby is, want wat besluit is, sal gebeur.

·           Die laaste dae (vv.40-45):
       Wat wel duidelik uitstaan, is dat daar in vv.40-45 ’n duidelike verandering in Daniël se taalgebruik plaasvind wat beslis dui op ’n tydperk ná Antiochus – ’n tydvak wat oorgegaan het van ’n vorige reeks konings tot ’n finale, laaste koning en ons sien dit in die beskrywing van die dood van die koning in hierdie laaste verse van Daniël se visioen – ’n beskrywing van die dood van die heerser van daardie tyd, wat nie die dood van Antiochus pas nie, want Antiochus is dood tydens ’n klein veldslag teen die Persiese Ryk in 164 v.C. en nie tussen die see en Jerusalem soos die laaste verse aandui nie en dit is belangrik om hiervan kennis te neem, omdat die voorafgaande verse presies soos beskryf, vervul is en daarom kan hierdie laaste verse nie op Antiochus se dood dui nie en beskryf dit gebeure wat nog moet kom – kom ons lees dit egter eers ~ In die eindtyd sal die koning van die suide hom aanval, maar hy sal teen die koning van die suide opruk met strydwaens, ruitery en baie skepe en sal die een land na die ander oorval soos ’n  oorstroming. 41Hy sal selfs die beloofde land inval. Baie lande  sal voor hom val, maar Edom, Moab en die beste dele van Ammon sal uit sy mag ontkom. 42Hy sal sy mag uitbrei oor baie lande, en selfs Egipte sal nie ontkom nie. 43Hy sal oor Egipte se skatte, sy goud, sy silwer, al sy kosbare dinge, beheer hê en hy sal ook die Libiërs en die Kussiete onderwerp. 44Dan sal gerugte uit die ooste en die noorde hom ontstel, en hy sal woedend optrek om baie mense dood te maak en uit te roei. 45Hy sal sy koninklike tente opslaan tussen die see en die pragtige berg waar die heiligdom staan. Maar dan sal hy aan sy einde kom en niemand sal hom kan help nie.

       Hier is sprake van die welbekende uitdrukking, “die eindtyd” en wanneer baie mense die woord “eindtyd” hoor, dink hulle onmiddellik aan dinge soos die “wegraping”; die “Antichris”; Jesus se tweede koms, ens. So hoor ons nou al weer uit allerlei oorde dat ons (al weer?) in die eindtye leef en dat Obama die Antichris is, omdat daar nou sprake daarvan is dat hy aangekondig het dat alle Amerikaners ’n mikroskyfie moet kry ten einde te kwalifiseer vir mediese dienste.
 
       Wanneer en wat is die “laaste dae”? Die “Despensasie-literatuur” (Charismatiese- en Pinkstergroepe) en uitsprake wat ongelukkig aan die orde van die dag is en wat handel oor dinge wat sg. gaan gebeur net voor en tydens Jesus se koms (bv. die wegraping; groot verdrukking; millennium tydperk van Christus se regering vanuit Jerusalem, ens.) wys duidelik daarop dat hierdie groepe, gryp na allerlei politieke gebeurtenisse en natuurverskynsels in ons tyd om te waarsku dat dit nou “sulke tyd” is (hulle doen dit al vir dekades lank en dit hou net aan en aan).

       Die Bybelse fokus van die “laaste dae” val egter op heeltemal ander gebeure – dit fokus op die lewe van Jesus Christus, wat die meeste Ou Testamentiese profesieë vervul het met Sy vleeswording en wat sentraal staan in die hele verlossings geskiedenis van die mensdom. Die Ou Testament getuig van die profesieë aangaande die Verlosser en die Nuwe Testament getuig van die vervulling daarvan, daarom dat Jesus in Joh.5:46 sê ~ ...dit is juis die Skrif wat oor My getuig. Christus is dus die skeidslyn in die wêreld se geskiedenis, daarom dat die wêreld (selfs die heidense wêreld!) die afkortings v.C. en n.C. gebruik.

       Die tydperk wat Jesus op aarde was, word ook die Messiaanse era genoem en die Woord verwys gedurig na hierdie tydperk as die Nuwe Verbondstydperk en ook “die laaste dae”. ’n Goeie verwysing hier is bv. Dan.2 waar dit handel oor Nebukadneser se droom en hoe die Rots, Jesus Christus uiteindelik al wat koninkryk is, gaan vernietig (vv.34-35). Daar word deurgaans in die Ou Testament geprofeteer oor die “laaste dae” en dan word daar deurgaans verwys na die eerste koms van die Messias – die “laaste dae” het dus begin met die eerste koms van Jesus en hou steeds aan tot in ons dag.

       Toe Christus die eerste keer gekom het, het die “volheid van tyd” plaasgevind. Gal.4:4 (OAV) verwys dan ook o.a. hierna ~ Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur... (sien ook Matt.4:17; Mark.1:15). Ons vind nog ’n pragtige voorbeeld hiervan in Hebr.1:1-2 ~ In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, 2maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak.  Jesus Christus het dus gekom ten einde die era van die “laaste dae” in te lui en daar seker geen beter bewys daarvan as Paulus se woorde in 1 Kor.10:11 is nie (ek lees van v.9 af) ~ Laat ons Christus nie uittart nie, soos sommige van hulle Hom uitgetart het, en hulle het deur slange omgekom. 10En moenie teen God in verset kom nie, soos sommige van hulle in verset gekom het, en hulle het deur die engel van die dood omgekom. 11Hierdie dinge het oor hulle gekom as ’n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as ’n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. Hierdie “laaste dae” (meervoud) sal aanhou tot op die “laaste dag” (enkelvoud) en wanneer is hierdie laaste dag? Joh.6:39 ~ En dit is die wil van Hom wat My gestuur het: dat Ek van almal wat Hy My gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan – die dag wanneer Christus weer gaan kom (Sy tweede en finale koms).

       Die eerste gelowiges het dus alreeds in die “laaste dae” geleef en hierdie laaste dae duur voort en daarom leef ons ook tans nog in die “laaste dae” en dit sal aanhou tot en met die “laaste dag” wanneer Christus weer op die wolke gaan terugkeer – daar gaan dus geen nuwe era wees nie – geen millennium tydperk van groot vrede en vreugde wanneer Christus vir ’n duisend jaar saam met die gelowiges vanuit Jerusalem gaan regeer nie – daar is nie drie tydperke in die wêreldgeskiedenis nie – daar is net twee en ons leef in die tweede – die “laaste dae”!  (dit is dus nie nodig om skuldig te voel dat julle nie Hebreeus leer soos so vele van ons Charismatiese broers nie, want Christus gaan vanuit ’n hemelse Jerusalem regeer!).

       Maar terug na Dan.11:40-45. Wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, moet ons 12:1-2 hiermee saamlees ~ In daardie tyd sal Migael, die groot engel wat oor die lede van jou volk waghou, op die toneel verskyn. Dit sal ’n swaar tyd wees, so swaar soos dit nog nooit was vandat daar nasies is nie. In daardie tyd sal almal uit jou volk wat in die boek opgeskryf is, gered word. 2Baie van dié wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot ewige skande en veragting. Dit gaan hier, sonder om hoofstuk 12 nou vooruit te loop, oor die feit dat Israel die begraafplaas van God se oordele oor Israel gaan word. Luk.2:34 verwys ook na hierdie tydperk ~ Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê: “Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ’n val en ’n opstanding van baie in Israel en tot ’n teken wat weerspreek sal word. Sommige sal in Jesus glo en andere nie en dan natuurlik ook Matt.24 waar ons sien dat Jerusalem en die Tempel en daarmee saam die Ou Verbond uiteindelik vernietig sal word in 70 n.C.

3.     TOEPASSING:
       Wat moet ons as huidige gelowiges egter uit hierdie profesie en geskiedenis neem?

       Gedurende hierdie tydperk waaroor Dan.11 se profesie gaan, sien ons hoe gelowiges swaargekry het – selfs gedood is vir hul geloof – ons het dit vanaf Ester gesien en reg deur die eeue heen tot en met Christus se koms. As ons, ons lewe vergelyk met hulle s’n, dan moet ons, ons koppe in skaamte laat sak oor ons dikwelse opstand en ongelukkigheid wanneer ons bietjie swaarkry, maar die lesse wat hierdie profesie vir Daniël en sy volksgenote en ook die geslagte ná Daniël wou leer, is net so van toepassing op ons in ons omstandighede, hoe gering, of hoe ernstig ook al.

       Daniël wil ons vier imperatiewe (opdragte) leer, nl. glo, weerstaan, bid en onderrig.
·           Glo:  Ons lees in Dan.11:32 ~ Die koning sal dié wat aan die verbond ontrou is, deur vleiery verlei tot afvalligheid, maar die mense wat hulle God ken, sal vasstaan. Dit is diegene wie God die Vader ken, wat vas sal staan in tye van swaarkry. Geloof in God se soewereine mag soos geopenbaar in Daniël se profesie, is die basis vir volharding; vir ons hoop; vir ons oorwinning. Geskiedenis is dus nie maar net ’n weergawe van ’n klomp deurmekaar gebeure en sketse van ’n klomp korrupte en vervloë mense en heersers nie – nee, dit is God-geskrewe en God-bepalende gebeure wat vir ons gegee word om God se soewereine hand in wêreldgebeure raak te sien. Ons moet God beter leer ken deur die Woord en dit glo, ten einde vas te kan staan in tye van beproewing. 
·           Weerstaan:  Ons word tweedens geroep om te alle tye versoekings te weerstaan en getrou te bly aan God en Sy Woord. Ons het gesien hoe die Jode onder Antiochus kompromie gemaak en hul geloof versaak het. Mag en getalle kan baie aanloklik lyk ~ Die koning sal dié wat aan die verbond ontrou is, deur vleiery verlei tot afvalligheid, maar die mense wat hulle God ken, sal vasstaan (Dan.11:32). Diegene wie God ken en in Hom glo en versoeking en vleiery weerstaan, sal volhard tot die einde toe, selfs al het ons getrouheid, martelaarskap tot gevolg – Jesus sê in Matt.10:28 ~ Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.
·           Bid:  Ons moet verstaan dat die geveg teen onderdrukkers en ons eie emosies en beproewing, nie gewen word deur staat te maak op bloot net ons eie krag en insig nie, maar dit moet gepaard gaan met gebed. Daniël het gebid en die hemele is in beroering gebring en sy gebed is verhoor en God het hom te hulp gekom.
·           Onderrig:  Ons word in laaste plek opgeroep om almal rondom ons te onderrig. Ons naaste behoort te weet dat geskiedenis – Bybelgeskiedenis spesifiek, deur God bepaal word om 'n baie goeie rede en ons word geroep om dit aan hulle te vertel – Dan.11:33 ~ Verstandige leiers van die volk sal leiding gee aan baie mense. Ons word daagliks omring deur mense wie net ingestel is op die huidige en dit wat rondom hulle aan die gang is – ons het ’n roeping om aan hulle te vertel dat God se Woord ook oor die toekoms praat – ’n toekoms waarin diegene wie volhard in hul ongehoorsaamheid aan God, geoordeel gaan word.

       Ek het Donderdagoggend ’n wonderlike getuienis gelees wat ons só sterk moet motiveer om die boodskap van redding uit te dra en ek weet dit gaan nou meer tyd as gewoonlik in beslag neem, maar ek móét dit ter motivering met julle deel – ek gaan dit kort probeer hou en opsommend aan julle deurgee, maar die volledige getuienis kan gelees word by: http://thegospelcoalition.org/blogs/tgc/2014/04/30/the-storm-is-coming/.
Die titel van die stuk is “The storm is coming” deur Betsy Childs en sy vertel in hierdie artikel hoe sy opgegroei het in Alabama (V.S.A.) waar dodelike tornado’s in 2011, 238 mense dood agter gelaat het. Sy vertel dat Tornado-waarskuwings gereeld in daardie area gegee word en omdat sy daar groot geword het, het sy, net soos die meeste ander, haar nooit regtig aan die waarskuwingseine en –berigte gesteur nie – jy raak afgestomp daarvoor, maar sedert Maart 2011 het haar gesindheid radikaal verander, nadat sy die dodelike- en verwoestende gevolge van 199 tornado’s in ’n paar dae in Alabama ervaar het.

       Sy sê dat die tragiese van die hele situasie was dat hulle geweet het dat tornado’s op pad was, want hulle was dae voor die tyd al deur o.a. die Weerburo gewaarsku, maar hulle het hulle nie daaraan gesteur het nie, want hulle wou eers regtig sien of dit gaan gebeur. Sommige het ná die eerste paar kleiner tornados, waarin slegs 3 mense dood is, nie die volgende waarskuwings gehoor nie, omdat hulle kragtoevoer vir dae lank onderbreek was en hulle nie TV kon kyk nie en hul selfone nie gelaai kon word nie, maar dan was daar andere wat steeds toegang toe die media gehad het en nogtans steeds die houding gehad het van, ons wil eers die tornado’s sien, voor ons dit glo en dan sal ons skuiling soek. Een persoon het na die tyd vertel dat hy dit net betyds gemaak het, soveel so dat die sinkplate en bakstene van geboue rondom hom, alreeds teen die valdeur van hulle skuiling begin val het, terwyl hy in die proses was om dit toe te maak – net betyds dus! 238 mense en nog meer beseerdes het dit op die oggend van 27 April 2011 waarskynlik ook gedoen, maar hulle was te laat.

       Betsy Childs gaan voort en vra wat dit met die Evangelie te doen het? Die Woord van God is vol waarskuwings van ’n “vernietigende storm” wat in ons rigting op pad is – die storm van God se gramskap (wrath) ~ Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom (OAV – Joh.3:36 – sien ook Rom.2:5). Daar is egter ’n “skuiling” beskikbaar wat deur God self voorsien is, nl. Sy Seun, Jesus Christus. Christus se bloed wat ons van God se gramskap sal beskerm, soos wat die Paaslam die Israeliete teen God se doodsengel beskerm het. Niemand sal egter skuiling soek in Christus as hulle nie weet dat “Sy tornado” op pad is nie en daarom moet ons die “weerberigte” en “waarskuwings” na hulle uitdra.

       ’n Verloregaande wêreld sal nie die realiteit van God se gramskap glo voor dit op hulle neerdaal en dit te laat is nie. Eerstens moet ons sorgdra dat ons nie ook onder hulle is nie, maar andersyds moet ons hierdie “waarskuwingseine” duidelik en helder “uitsaai” ~ ...Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding (2 Kor.6:2b).

       Ek vra myself en vir julle af: As ons in Alabama woon en ons sien die donkerwolk met sy slurp wat teen ’n geweldige spoed op ons afpeil en ons Tornado-skuilplek is tussen ons en ons bure, sal ons daarheen hardloop, sonder om vir ons bure al hardlopende te skreeu en te waarsku, of sal ons ook vir hulle skreeu om dadelik skuiling te soek, omdat hulle dalk nie die waarskuwingsboodskappe gehoor het, of hulle nie daaraan gesteur het nie?

       N.s.: Nog ’n pragtige vergelyking is dié wat Ray Comfort gebruik – hy skryf op sy webtuiste (www.livingwaters.com): When surfing first began, surfboards were much longer and surfers would kneel on their boards and paddle in that position, rather than lying down. In large surfs this had a great advantage, enabling us to stand on our boards to see if any large sets of waves were on the horizon.
One would often hear a surfer call out, “Big set coming!” Others would quickly begin paddling toward the horizon, because they didn’t want to get caught “inside,” and have gigantic waves break on them.
If a surfer found himself caught within the breaking area, he had a choice. He could either hold onto his board and allow tons of water to break upon him, or he could get off his board, thrust it away from his body, and dive deep into the water to escape the crushing power of the waves. If he choose to stay with his board, he took his life into his hands. If the board was ripped from his hands and hit his head, he could drown—so it was wise to push it as far away as possible.

For thousands of years the prophets have called, “Big set coming!” The coming of the great and terrible day of the Lord is closer than when we first believed. All human beings have a choice. They can either cling to their sins, or thrust them far from them and dive deep into the mercy of God, which is available only in Jesus Christ. Those who choose to hold onto their sins will find that what they love will turn against them, become evidence of their guilt, and be the death of them.
Boodskap deur Kobus van der Walt – Vaaldriehoek Gereformeerde Baptistegemeente (Drie Riviere) – Sondag 04 Mei 2014