Tuesday, February 23, 2010

Bybelstudie deur Kobus van der Walt gehou op 21 Februarie 2010

Openbaring Ontsluit – 17 (Nog Agtergrond en die Sesde Seël) [1]

Indien u hierdie Bybelstudie wil uitdruk – Verlig die teks in hierdie venster en kopieer en plak dit daarna in enige woordverwerkingsprogram (bv. MS Word) – druk daarna gewoon uit

1. INLEIDING:
In hoofstukke 6 tot 19 word God se naderende en onontkombare oordeel oor Israel vir ons op profetiese wyse beskryf en wel in ’n reeks van visioene waarin Johannes sien hoe dat die sewe seëls van die Boekrol, een vir een gebreek word. In hoofstuk 6 word ses van hierdie seëls gebreek. En dan na ’n onderbreking (hoofstuk 7) word die sewende seël in hoofstuk 8 gebreek en die breek van hierdie seël lei vir ons die sewe trompette binne wat verdere oordeel uitspel.

Daar bestaan ’n baie interessante verband tussen die oordeel oor Israel en die gebeure wat gelei tot die verwoesting van Jerusalem soos beskryf in Jesus se Olyfberggesprek. Dit sal goed wees as ons net eers vlugtig daarna kyk:
o Enersyds: Oorlog soos beskryf in Openb.6:1-2 (sien hiernaas) en vergelyk dit andersyds met Jesus se woorde in Matt.24:6 ~ Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie (sien ook Mark.13:7 en Luk.21:9).
o Internasionale twis soos beskryf in Openb. 6:3-4 ~ Toe Hy die tweede seël oopmaak, het ek die tweede lewende wese hoor sê: “Gaan uit!” 4 Daar het ’n ander perd, ’n vuurrooie, uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor. ’n Groot swaard is aan hom gegee, en vergelyk dit met Matt.24:7a ~ Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander... (sien ook Mark.13:8 en Luk.21:10).
o Hongersnood soos beskryf in Openb.6:5-6 ~ Toe Hy die derde seël oopmaak, het ek die derde lewende wese hoor sê: “Gaan uit!” Ek het gesien: daar was ’n swart perd. Sy ruiter het ’n skaal in sy hand gehad. 6 Toe het ek iets soos ’n stem by die vier lewende wesens hoor sê: “Net een skeppie koring vir ’n dagloon en net drie skeppies gars vir ’n dagloon. Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie” en vergelyk dit met Matt.24:7b ~ ...daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees (sien ook Mark.13:8 en Luk.21:11).
o Pes soos beskryf in Openb.6:7-8 ~ Toe Hy die vierde seël oopmaak, het ek die stem van die vierde lewende wese hoor sê: “Gaan uit!” 8 Ek het gesien: daar was ’n vaal perd. Sy ruiter se naam was Die Dood, en die doderyk het agter hom aan gegaan. Aan hulle is mag oor ’n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die aarde en vergelyk dit met Luk.21:11a ~ Daar sal groot aardbewings wees; hongersnode en epidemies sal op baie plekke voorkom.
o Vervolging soos beskryf in Openb.6:9-11 ~ Toe die Lam die vyfde seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. 10 Hulle het hard geroep: “Hoe lank nog, heilige en getroue Heerser? Wanneer voltrek U die oordeel en wreek U ons dood op die bewoners van die aarde?” 11 Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee, en daar is vir hulle gesê om nog ’n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is en vergelyk dit met Matt.24:9-11 ~ Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my Naam bely. 10 In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. 11 “Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei (sien ook Mark.13:9-13 en Luk.21:12-19).
o Aardbewings en kosmiese verskynsels soos beskryf in Openb.6:12-17 ~ Ek het gesien toe die Lam die sesde seël oopmaak: daar het ’n groot aardbewing gekom. Die son het swart geword soos rouklere, en die maan het heeltemal soos bloed geword. 13 Die sterre aan die hemel het op die aarde geval soos die navye van ’n vyeboom afval as dit deur ’n sterk wind geruk word. 14 Die hemel self het verdwyn soos ’n boekrol wat
opgerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke geskud. 15 Die konings van die aarde, die hoofamptenare en die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawe en vryes, het in die grotte en onder die kranse van die berge weggekruip. 16 Hulle het vir die berge en die kranse gesê: “Val op ons en bedek ons vir die oë van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam. 17 Die groot dag waarop Hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek, en wie sal staande kan bly?”
en vergelyk dit met Matt.24:15-31 ~ ...Kort na die verdrukking van daardie tyd sal die son verduister word, en die maan sal nie skyn nie; die sterre sal uit die ruimte val, en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word (vers 29)... (sien ook Mark.13:14-27 en Luk.21:20:27).

Ons sal dus hiernaas sien dat Johannes onteenseglik praat van presies dieselfde gebeure waaroor Jesus geprofeteer het tydens die Olyfberggesprek – gebeure wat sou plaasvind in die lewe van dieselfde Jode wat Jesus die Messias verwerp en gekruisig het ~ Dit verseker Ek julle: Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur (Matt.24:34). Hierdie profesie is dan ook vervul in 70 n.C. met die val van Jerusalem. In die lig hiervan, is daar nog ’n baie interessante lyn wat ons moet trek, en wel tussen die prelude, of voorspel tot die oordeel in Openb.6:16 en die gebeure op die dag voor Jesus gekruisig is. Openb.6:16 ~ Hulle het vir die berge en die kranse gesê: “Val op ons en bedek ons vir die oë van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam. In lyn hiermee – Luk.23:27-31 ~ ’n Groot menigte van die volk het agter Jesus aan geloop, onder wie ook vroue wat oor Hom getreur en gehuil het. 28 Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê: “Vroue van Jerusalem, moenie oor My huil nie, huil oor julleself en julle kinders, 29 want daar kom dae waarin hulle sal sê: ‘Hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en dié wat nooit ’n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie.’ 30 “Dan sal hulle vir die berge sê: ‘Val op ons!’ en vir die heuwels: ‘Bedek ons!’ 31 As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur?” Jesus het hier oppad na Golgota, vir die treurendes gesê dat hulle oor hulself moet treur, want God gaan hulle binnekort (in hulle geslag nog) oordeel vir wat hulle aan Sy Seun gedoen het. Duideliker kan ’n mens dit tog nie kry nie! Hierdie profesie gaan inderdaad oor die naderende oordeel oor die volk van Israel in 70 n.C. en ons leef tans in ’n era waar Christus regeer vanuit die hemel.

Ons sal dan ook nou sien dat daar met elkeen van die seëls wat gebreek word, ’n perderuiter vrygelaat word wat oordeel saam met hom neem en soos reeds aangedui, gaan hierdie oordeel oor gebeure wat gedurende die eerste eeu na Christus vervul is en soos ons reeds gesien het, deur Jesus self geprofeteer is in Matt.24 (dit herinner ook aan Sag.6:1-7 ~Ek het weer ’n gesig gesien. Daar was vier strydwaens wat tussen twee berge uitgekom het, berge van koper. 2 Voor die eerste strydwa was bruin perde en voor die tweede swartes. 3 Voor die derde was wit perde en voor die vierde skimmels. 4 Ek het vir die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, gevra: “Wat beteken dit, Meneer?” 5 Hy het vir my gesê: “Die strydwaens het gestaan voor Hom aan wie die hele aarde behoort. Nou gaan hulle in die vier windrigtings. 6 Die strydwa met die swart perde gaan noord, dié met die wittes gaan agterna, en dié met die skimmels gaan suid.” – Sien ook Hab.3:3-15).

2. AGTERGROND T.O.V. DIE PERDERUITERS:
Voor ons na die individuele verse van hoofstuk 6 gaan kyk, moet ons net eers na die agtergrond rondom die perderuiters kyk en daar is ten minste vyf aspekte wat ons in oënskou moet neem.
o Die Verbondsagtergrond: Ten einde Openb.6 behoorlik te verstaan moet ons eerstens iets van die Bybelse Verbondsvloek verstaan. God het ’n verbond met Israel gemaak en belowe dat hulle geseën sou word indien hulle gehoorsaam is aan die voorwaardes van die verbond, maar God het terselfdertyd oordeel belowe indien hulle ongehoorsaam aan die verbond sou wees.

Hierdie beloftes van seën en van oordeel en vervloeking word mooi saamgevat in Levitikus 26 en Deuteronomium 27 en 28.

In Deut.27 word die stamme van Israel verdeel en word die helfte na die Gerisimberg gestuur en die ander helfte na die Ebalberg. Hulle moes daarop die vloeke uitspreek wat sou rus op diegene wie God se Verbondsvoorwaardes oortree (bv. v.14-15 ~ Hulle moet die straf aankondig. 14 “Die Leviete moet hardop vir die hele Israel sê: 15 “Daar rus ’n vloek op elkeen wat ’n afgodsbeeld uitsny of giet en dit in die geheim êrens neersit om te vereer. Die Here het ’n afsku daarvan. Dit is mensewerk. “Dan moet die hele volk antwoord: ‘Amen!’). Hulle moes dit doen ten einde mekaar te herinner aan die erns van ’n oortreding van hierdie voorwaardes en hoe ernstig God voel oor Sy verbond met Sy volk.

Met die lees van die Ou Testament, weet ons dat die Jode hierdie verbond gedurig geminag en die voorwaardes daarin vervat, oortree het. Hulle was keer op keer daarvoor geoordeel en gestraf en ongelukkig het hulle telkens hul les net vir ’n kort tydjie geleer. As ons egter na Matt.21:42-44 kyk, sien ons dat Jesus dit baie duidelik gemaak het, dat God (met groot piëteit gesê) by ’n punt gekom het waar dit die laaste strooi was en Hy die verbond opgehef het en besluit het om dit met ’n “ander volk” te sluit ~ Toe sê Jesus vir hulle: “Julle het tog al in die Skrif gelees: Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is ’n wonder in ons oë. 43 Daarom sê Ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en aan ’n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer. 44 “Wie op hierdie klip val, sal verpletter word, en die een op wie hy val, sal hy vermorsel.”

Jesus het getreur oor Israel en Hy het begeer om hulle, Sy volk te maak, maar hulle het geweier, inteendeel, hulle het ook geweier om na God se Profete te luister (insluitende Jesus) en daarom het die tyd aangebreek dat God die bloed van Sy Profete, asook dié van Jesus Sy Seun moes terugeis – daarom dat Jesus gesê het ~ Luister dus goed! Ek stuur profete, wyse manne en leraars na julle toe. Julle sal party van hulle doodmaak en kruisig, en party in julle sinagoges gesel en hulle van die een dorp na die ander vervolg. 35 So sal julle verantwoordelik wees vir die bloed van al die vromes wat op die aarde uitgestort is, van die bloed van die onskuldige Abel af tot by die bloed van Sagaria seun van Berekja, vir wie julle tussen die tempel en die altaar vermoor het. 36 Dit verseker Ek julle: Die straf vir al hierdie dinge sal op die mense van vandag neerkom.” 37 “Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ’n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, maar julle wou nie! 38 Kyk, nou word julle stad as puinhoop aan julle oorgelaat (Matt.23:34-38). Let veral op verse 36 en 38 ~ Dit verseker Ek julle: Die straf vir al hierdie dinge sal op die mense van vandag neerkom..... Kyk, nou word julle stad as puinhoop aan julle oorgelaat.

Baie van die oordele wat in Openbaring uitgespreek word is gewortel in die profesieë in Lev.26 en Deut.27-28. Of anders gestel, baie van die oordele soos uitgespreek in Openbaring, is die vervulling van die verbondoordele in die Ou Testament. Jesus Christus was op die punt om ’n Nuwe Verbond, met ’n nuwe groep mense te sluit en daarvoor het Hy nodig gehad om die Ou Verbond te verplaas op ’n sigbare en fisiese wyse, deurdat die Tempel in Jerusalem en Jerusalem self verwoes moes word (die setel of simbool van die Ou Verbond) – Hebr.10:9 (O.A.V.) ~ Hy (het) daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel.

o Agtergrond t.o.v. die Vloek: Die vloek of oordeel is ’n baie belangrike tema in Openbaring: God se vervolgde kinders het begeer dat God se oordele moes val op diegene wat Hom gehaat het. Hierdie tema kan duidelik gesien word in die oopmaak van die vyfde seël in Openb.6:9-11 (waarna ons later weer sal kyk) ~ Toe die Lam die vyfde seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. 10 Hulle het hard geroep: “Hoe lank nog, heilige en getroue Heerser? Wanneer voltrek U die oordeel en wreek U ons dood op die bewoners van die aarde?” 11 Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee, en daar is vir hulle gesê om nog ’n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. In Matt.23 het Jesus ’n agtvoudige oordeel oor die Joodse leiers uitgespreek (sien Matt.23:13-32). Dit is direk hierna dat die Here Jesus Sy toehoorders die versekering gee dat die bloed van die martelare nog in hulle geslag, opgeëis sal word (soos reeds hierbo vermeld in Matt.23:33-36). Dit is dan ook hierdie martelare wat in Openb.6:9-11 (sien hierbo) by die Vader smeek om vergelding. Hierdie martelare was dan veral die Ou Testamentiese martelare van Abel af tot en met Sagaria. Hulle het geweet dat hierdie vergelding reeds in die huidige geslag voltrek sou word, waarop die Here vir hulle sê dat hulle nog vir ’n klein rukkie geduldig moet wees. Dit sou nog ’n klein rukkie wees, voor God “Sy volk” sou oordeel en die vonnis voltrek (hulle wat Sy verbond met hulle, keer op keer die rug gekeer het).

o Literêre Agtergrond: Hieroor het ons al heelwat gesê, maar in kort net die volgende:
- Ons wil baie dikwels en baie graag, dit wat in Openbaring staan op ons huidige situasie toepas (en ongelukkig doen geweldig baie Bybelverklaarders juis dit). Soos reeds op ’n keer gesê, is ons angstig om “nuusblad-eksegese” op Openbaring toe te pas.
- Baie verklaarders wil graag alles waaroor geprofeteer word in Openbaring, in chronologiese volgorde inpas. Ongelukkig kan ons dit nie doen nie, want, soos iemand dit eenkeer gestel het: Openbaring is soos ’n drie-sirkel arena (Sirkel 1 = die sewe seëls; Sirkel 2 = die sewe trompette; Sirkel 3 = die sewe bakke); al die gebeure vind gelyktydig plaas, maar word afsonderlik neergeskryf, of behandel, t.w.v. daarvan om die intensiteit van God se oordeel te beklemtoon.
- Wat die literêre agtergrond betref, moet ons ook verstaan dat profesie altyd oor baie simboliek beskik. Ons moet Openbaring letterlik verklaar, maar m.b.v. en d.m.v. figuurlike taal en beelde. Neem Openb.6:12-17 as voorbeeld waar ons lees van ’n groot aardbewing; ’n verduisterde, of “swart” son; ’n maan wat soos bloed geword het en sterre wat op die aarde val. Kom ons verklaar dit nou letterlik. Indien selfs net een ster op die aarde sou val, sou die planeet aarde totaal verwoes gewees het, inteendeel dit sou disintegreer. Hoe is dit moontlik dat die aarde nog bestaan en al hierdie dinge na Openb.6 geskryf kon word indien sterre op die aarde sou val? Indien ons na die vier perderuiters van Openb.6 kyk en dit ook letterlik toepas, beteken dit dat ons op ’n dag letterlik vier perderuiters op letterlike perde aan gegalop sal sien – een vuurrooie; een vale, ens. en die laaste vaal perd sal ’n gevolg hê – die “doderyk” wat ’n saam met die ruiter op die vaal perd, ’n derde van die aarde se mense dood maak – dit is tog nie letterlik moontlik nie! En al die regsinnige teoloë stem saam dat hierdie simboliek is. As ons in die geval van die perde instem dat ons hier met simboliek te doen het, moet ons hierdie reël tog oral en konsekwent in Openbaring toepas.

Dit is belangrik dat ons die literêre genre van Openbaring voortdurend in gedagte sal hou, wanneer ons dit verklaar.

o Historiese Agtergrond: Ons moet verder verstaan dat Openbaring aanvanklik gerig was aan die sewe gemeentes in Klein-Asië wat gebuk gegaan het onder geweldige vervolging. Nero was die keiser op daardie stadium en aanvanklik het die gelowiges erge vervolging van die Jode ervaar. Die Joodse Selote (onverdraagsame godsdienstige yweraars) het al sterker geword in Israel en ’n burgeroorlog was onvermydelik. In 66 n.C. het die Selote dan ook beheer oor Jerusalem geneem en alle Romeine uit die stad verjaag. Nero het uiteraard onmiddellik gereageer deur 50 000 troepe o.l.v. generaal Vespasius (wat later self Keiser geword het) na Jerusalem te stuur. Hierdie mag het met ’n 3½ jare lange offensief teen Jerusalem begin. Gedurende hierdie tyd is verskeie vredesaanbiedinge na die Jode gestuur, wat dit op hul beurt van die hand gewys het.

Intussen moet ons in gedagte hou dat, terwyl die Romeinse soldate, Jerusalem omsingel gehad het, daar ook gelowiges in Jerusalem was en hulle situasie was uiters benard.

Terwyl hierdie offensief aan die gang was, het Nero op 9 Junie 68 n.C., selfmoord gepleeg deur sy keel af te sny met ’n swaard (sommige historici beweer dat hy ’n swaard deur sy keel tot in sy brein gedruk het). Die ganse Romeinse Ryk is skielik in chaos gedompel en staan die volgende jaar bekend as die “Jaar van die Vier Keisers”, want nie minder nie as vier Keisers het die troon gedurende 69 n.C. bestyg Hulle was Galba, Otho en Vitellius en al vier van hulle het gewelddadig gesterf, totdat Vispasius terug geroep is van Jerusalem af en hy die volgende “groot” Keiser geword het, wat weer vrede in die Ryk kon bewerkstellig. Hy laat generaal Titus in beheer van die troepe rondom Jerusalem. Gedurende die jaar of wat, wat die opstande in die Ryk geduur het, was die aandag op en die aanslag teen Jerusalem verslap en kry die gelowiges, in ooreenstemming met Jesus se profesie in Matt.24:15-22, die geleentheid om uit Jerusalem te glip en na die berge te vlug.

Nadat Vespasius orde in die Ryk herstel het, het Titus sy aanslag teen Jerusalem verskerp en word die stad in die herfs van 70 n.C. ingeneem en totaal vernietig (daarmee saam die Tempel). Dit was natuurlik ook in ooreenstemming met Jesus se profesie in Matt.24:1-2. Daar was so ver bekend, geen gelowige in die stad gedurende hierdie slag nie en het nie een gelowiges dus gesterf toe Jerusalem val nie – Luk.21:17-19 ~ En julle sal ter wille van my Naam deur almal gehaat word, maar 18 daar sal selfs nie eens ’n haar van julle kop af val nie. 19 Deur julle volharding moet julle julleself red.” – 1.1 miljoen Jode sterf in 70 n.C. in Jerusalem, maar nie een enkele gelowige nie!

Terwyl Johannes die Openbaringbrief geskryf het, het burgeroorlog reeds gebroei in Jerusalem en sou dit nog twee jaar neem, voor Jerusalem sou val en die Ou Verbond daarmee saam verwyder sou word en die Nuwe Verbond ten volle ingestel sou wees – daarom dat Johannes in Openb.1:3 sê ~ ...want die eindtyd is naby.

o Profetiese Agtergrond: Al is die Openbaring van Johannes ’n profesie, vind dit sy beslag in die Olyfberggesprek van die Here Jesus. Daar bestaan geen twyfel daaroor dat hierdie twee profesieë intrinsiek verbind is met mekaar en dat beide profesieë oor dieselfde gebeure handel en is dit duidelik dat hierdie profesieë gedurende die eerste eeu na Christus vervul word.

Hierdie gesprek (of profesie) van Jesus word in al drie die Sinoptiese Evangelies behandel (Matt.24-25; Mark.13 en Luk.21). Hierdie gesprek is egter nêrens in Johannes se Evangelie te vinde nie. Waarom sou dit so wees? Dit is tog immers ’n kardinaal belangrike tema in die Nuwe Testament, want die Nuwe Verbond kan nie ten volle ingestel word, voor die Tempel nie verwoes is nie. Is dit daarom nie voor die handliggend dat Johannes ook hieroor sou skryf nie?

Wel, die antwoord hierop is eenvoudig: Hy hét daaroor geskryf – net nie in sy Evangelie nie, maar wel in Openbaring en daar rapporteer hy baie meer volledig daaroor, as die ander Evangelieskrywers.

3. VERS-VIR-VERS ONTLEDING:
Dit bring ons dan nou by ’n vers-vir-vers verklaring van Openb.6:12 en verder aan.
· Openb.6:12-14 ~ Ek het gesien toe die Lam die sesde seël oopmaak: daar het ’n groot aardbewing gekom. Die son het swart geword soos rouklere, en die maan het heeltemal soos bloed geword. 13 Die sterre aan die hemel het op die aarde geval soos die navye van ’n vyeboom afval as dit deur ’n sterk wind geruk word. 14 Die hemel self het verdwyn soos ’n boekrol wat opgerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke geskud. Namate die sonde en hardnekkigheid van Israel toegeneem het, en dit gelei het na die verwoesting van Jerusalem en die Tempel in 70 n.C., het die vervolgde kerk in Jerusalem baie ernstig begin bid en gevra dat die Here se oordele gou moet kom. Daardie gebede het hul oorsprong in die hemel onder die martelare gehad en is deur ’n engel wat by die altaar gestaan het, vanuit ’n goue bak op die aarde uitgegiet. Nadat daardie gebede deur die kerk op aarde teruggebid is na die hemel, is die gebede verhoor – hemel en aarde was in harmonie.

Dit is op hierdie punt in Openbaring waar baie Bybelverklaarders die pad byster raak en wil hulle letterlike aardbewings sien gebeur – aardbewings in die toekoms – net voor Jesus se wederkoms, ens. (sien redenasie vroeër onder Literêre Agtergrond). Weer moet ons die vraag vra: Het ons hier te doen met letterlike dinge, of figuurlike gebeure? Indien dit letterlike gebeure is, dui dit onteenseglik op die einde van die wêreld, want hoe kan die aarde dit oorleef wanneer dit bots met ’n ster – praat nie eens van sterre nie. Maar weereens – indien hierdie die einde van die wêreld beteken, waarom en hoe kry ons nog ’n verdere 16 hoofstukke in Openbaring en veral indien die res van die gebeure na Openb.6:12-17, chronologiese gebeure is wat nog moet volg? M.a.w. indien hierdie gedeelte letterlik opgeneem moet word, moet Openbaring ook net hier eindig – maar dit gebeur nie en dit dui dus vir ons daarop dat die taal van hierdie gedeelte ook figuurlik gelees moet word. En wanneer ons hierdie gedeelte verklaar, moet ons weereens Skrif met Skrif vergelyk en hier speel die Ou Testamentiese profesieë, ’n baie belangrike rol. Tweedens moet ons onthou, dat taal baie dikwels, baie simbolies gebruik word en dit was veral die geval met die antieke tale (’n voorbeeld hiervan is bv. as iemand sê: “Ek het my dood geskrik”. Is hy dood? Nee!).

Die taalgebruik in Openb.6 is, wat ons “dekonstruksionistiese taal” (“decreation language”) kan noem. God se skepping bestaan uit sewe fundamentele strukture, nl. die son, die maan, die sterre, die aarde, die hemelruim, die land, en die mens. Dit is baie interessant om te sien dat al sewe hierdie strukture hier in Openb.6:12-17 vermeld word. Ons sien in die Skeppingsverhaal in Genesis, hoe dat hierdie strukture geskep word. In Openb.6 sien ons egter hoe dat hierdie selfde strukture verwyder word, of gedekonstrueer (“decreate”) word.

Die profesie van Jesaja het ’n skeppingsmotief wat regdeur die boek loop. Ons sien daar, dat God beskryf word as die Skepper van die fisiese heelal en dan, baie interessant, in Jes.43:15, is Hy ook Skepper van Israel. Aan die einde van die boek, skryf Jesaja oor God se nuwe skepping. Hy sê vir ons dat Israel geskep is vir God se heerlikheid, maar omdat Israel nie haar roeping gaan vervul nie, gaan God ’n nuwe skepping daarstel. Oor en oor gebruik Jesaja soortgelyke taal wat ons ook in Openb.6 aantref. Eerstens sien ons God se skepping van Israel t.w.v. Sy eer in Jes.42:5-9 ~ So sê God, die Here, Hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het, Hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer, Hy wat aan al die mense op aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg: 6 Ek is die Here. Omdat Ek getrou is aan my verbond, het Ek jou geroep. Ek hou jou vas, Ek beskerm jou en Ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. 7 Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry; wie in die donkerte van die gevangenis sit, sal jy laat uitgaan. 8 Ek is die Here, dit is my Naam, die eer wat My toekom, gee Ek aan geen ander nie, die lof wat My toekom, gee Ek nie aan gesnede beelde nie. 9 Wat Ek vroeër aangekondig het, het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit begin gebeur, laat Ek julle al daarvan hoor. Net soos wat God die hemel en die aarde geskape het tot en vir Sy eer, net so het Hy Israel geskape as ’n volk van geregtigheid (Jes.4:5; 43:1, 7; 45:8-18). Sy verbondsvolk het Sy eer en heerlikheid aan al die ander nasies gedemonstreer. God het dit juis gedoen omdat die ander volke vasgevang was in afgodery en Hy was nie bereid om Sy heerlikheid met afgode te deel nie. Later lees ons dan van die nuwe skepping – Jes.65:17-18 ~ Ek gaan ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde skep; aan dié wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie, hulle sal nie onthou word nie. 18 Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat Ek gaan skep: Ek gaan ’n Jerusalem skep wat vol blydskap is, sy inwoners sal vreugde hê. Hierdie nuwe skepping was nodig omdat die ou skepping (die volk Israel) nie hul plig nagekom het nie.

Ook belangrik is om te let op die boodskap wat in Openb.6:12-17 deurgegee word. God sou Israel dekonstrueer en as teken hiervan sou sterre val, ens. Dieselfde taal word ook in Jes.29:6 en Joël 2:10 aangetref. Toe Juda uiteindelik onder die hand van die Babiloniërs geval het was daar egter geen sterre wat geval het nie; geen aardbewings, ens. nie. Die val van Nineve is met dieselfde tipe beeldspraak voorspel (Nah.1:1-5. Sien ook Jes.13:9-11). Beteken dit dat die profesieë onvervuld was? Natuurlik nie. Die taal wat gebruik was om Juda se val te voorspel was simbolies van aard – net so was dit die geval met Jerusalem en die Joodse heiligdom.

As ons hierdie feite in gedagte hou, kan ons mos nie daarop aandring dat Openb.6 letterlik geneem moet word nie. Die Dispensasionaliste loop hulleself hier in ’n geweldige probleem vas. Hulle argumenteer dat Openb.6 plaasvind gedurende die “Groot Verdrukking” en dat Christus gedurende Openb.19:11-16 terugkeer en dat Hy dan in Openb.20 ’n letterlike wêreldregering vestig na die “Groot Verdrukking”. M.a.w. Openb.20 vind chronologies plaas na Openb.6. Hulle argumenteer verder dat Israel weer hul regmatige plek sal inneem as volk van God en hulle saam met Christus vanuit Jerusalem oor die res van die wêreld regeer vir ’n 1000 jaar (gedurende die “Millennium”). Hierdie standpunt staan egter in skrille kontras met Jer.31:35-37 ~ So sê die Here, Hy wat die son bedags laat skyn, die maan en sterre beveel om snags te skitter, Hy wat die see onstuimig laat word, wat sy golwe laat druis, wie se Naam Here die Almagtige is: 36 Eers as hierdie dinge uit my teenwoordigheid verdwyn, sê die Here, sal die nageslag van Israel ophou om vir altyd in my teenwoordigheid ’n nasie te wees. 37 So sê die Here: As die hemel daarbo afgemeet kan word en as die fondamente van die aarde daaronder vasgestel kan word, sal Ek die hele nageslag van Israel verwerp oor alles wat hulle gedoen het, sê die Here.

Hoe kan God teen Sy eie besluit, in Jer.31, die volk Israel weer tot haar vroeëre posisie herstel – veral as ons, soos hulle, die Woord hier en in Openb.6 letterlik verklaar?

· Openb.6:15-17 ~ Die konings van die aarde, die hoofamptenare en die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawe en vryes, het in die grotte en onder die kranse van die berge weggekruip. 16 Hulle het vir die berge en die kranse gesê: “Val op ons en bedek ons vir die oë van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam. 17 Die groot dag waarop Hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek, en wie sal staande kan bly?” Wanneer Openbaring praat van “die aarde” verwys dit gewoonlik na Palestina, eerder as die ganse aarde. Hierdie oordeel van Openb.6, kan ons dus sê, is van toepassing op al die konings, groot manne, ryk manne, hoofamptenare, magtige manne, slawe en vrymanne in Palestina. Ongeag hulle sosiale status, of hul amp, elke individu in Israel gaan geraak word deur die vernietiging van Jerusalem.

Dat hierdie mense ongelowiges was, is duidelik uit hul uitroep en omdat hulle smeek om die oordele van die Lam vry te spring – ongelowiges sal altyd eerder deur rotse bedek wil wees as om in die teenwoordigheid van God te staan om geoordeel te word (Luk.23:27-31). Gelowiges was verlos van hierdie komende oordeel oor Jerusalem (1Tes.1:10).

4. AFSLUITING:
Uit ons studie vanaand, is dit dus baie duidelik, dat Openb.6 in figuurlike taal, die Joodse oorlog in 67-70 n.C. voorspel, asook die val van Jerusalem en die Tempel in 70 n.C. Wat kan ons wat in die 21ste eeu leef, egter hieruit leer?
· Ons moet leer om Jesus, asook Sy oordele, ernstig op te neem.
· Ons kan met sekerheid weet dat Christus regeer en dat Hy besig is om Sy Koninkryk te vestig.
· Ons kan weet dat ons ’n onvergelykbare en lewende Koning aanbid en dat Hy geen gelyke het nie.
· Daar is geen ander Naam deur wie redding verkry kan word nie, nl. dié van Jesus Christus (Hand.4:12) en dat dit dodelike gevolge inhou indien ons Sy opdrag ignoreer, om ons te bekeer van ons sonde (Hand.17:30-31).
· Omdat ons Christus se Bruid is, is Hy ernstig oor Sy Kerk en die Nuwe Verbond, daarom mag ons nie kerk-kerk speel nie.
· Ons geloof gaan dus en moet altyd dus, oor Christus gaan en nie oor onsself nie.
· Christus was die onsigbare generaal in die Romeinse weermag en net so is Hy vandag steeds as soewereine God besig om Sy plan met ons en hierdie aarde ten uitvoer te bring – Hy is voorwaar in beheer!

[1] Bybelstudiereeks aangebied deur Kobus van der Walt te ANTIPAS Gemeente (Vereeniging) Sondagaand 21 Februarie 2010