Sunday, December 1, 2013

Die Boodskap van Daniël – 10a (“Die Diere in Daniël”)

1.     INLEIDING:
       Ons kom vanoggend by ’n aangrypende hoofstuk in Daniël – ’n hoofstuk waarin ons gaan lees en leer van konings en koninkryke, maar ook gaan ons ’n profetiese rede hoor wat heenwys na gebeure in Openbaring en dan spesifiek na Christus se tweede koms.

       Daniël 7 kan hoofsaaklik ingedeel word in drie dele en ek wil dat ons t.w.v. ’n inleiding kyk na die eerste gedeelte wat strek van v.1 tot en met v.8 en daarvoor sal ek hoofsaaklik vanoggend kyk  na gedeeltes uit Openbaring 13 waarna ons ook in Februarie 2011 gekyk het.

2.     SKRIFLESING:
Daniël 7:1-8 ~ In die eerste regeringsjaar van koning Belsasar van Babel het Daniël ’n droom gehad en visioene gesien in sy slaap. Hy het die droom opgeskryf en die inhoud daarvan soos volg weergegee. 2Hy het gesê: “In my nagtelike visioen het die wind uit al vier windstreke die groot see onstuimig laat word. 3Vier groot diere het uit die see uit opgekom, en elkeen was anders as die ander. 4Die eerste het soos ’n leeu gelyk en hy het arendsvlerke gehad. Terwyl ek kyk, is sy vlerke afgeruk en is hy opgelig, sodat hy op twee voete gestaan het soos ’n mens, en ’n mens se verstand is aan hom gegee. 5Die tweede dier het soos ’n beer gelyk. Hy het op sy agterpote gestaan en het drie ribbebene in sy bek gehad. Daar is vir hom gesê: ‘Vreet maar! Vreet soveel vleis as jy wil!’6En toe ek weer sien, was daar nog ’n dier, een soos ’n luiperd. Hy het op sy rug vier vlerke gehad soos dié van ’n voël. Hy het vier koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. 7My nagtelike visioen het voortgeduur en toe ek weer sien, was daar ’n vierde dier, skrikwekkend, vreesaanjaend en baie sterk. Hy het groot ystertande gehad en alles wat voorkom, verslind en vermorsel en wat
oorgebly het met sy pote vertrap. Hy was anders as die vorige diere en het horings gehad. 8Terwyl ek stip na die horings kyk, het daar ’n klein horinkie tussen hulle uitgekom, en drie van die ander is uitgeruk om vir hom plek te maak. Hierdie horing het mensoë gehad en ’n mond wat allerlei verwaande dinge kwytgeraak het.

3.     DIE DIERE:
       Ons sien hier dat die “Dier” of “Diere” uit die see kom.  Ons het destyds, regdeur ons studie van Openbaring gesien dat die see, die heidennasies verteenwoordig (Openb.17:5 ~ Verder het hy vir my gesê: Die waters wat jy gesien het waar die sedelose vrou bly, is volke en stamme, nasies en tale).  Hierdie "Dier" of "Diere" kom dus vanuit die heidendom en in hierdie geval verteenwoordig dit ’n heidennasie of -nasies.  Die vraag is, watter nasie(s)? 

       Openb.17 (wat ook gesien kan word as iets van ’n kommentaar oor Openb.13) kan ons baie help ten einde ’n antwoord te vind op hierdie vraag.  Terwyl ’n Engel later in Openb.17, hierdie Dier aan Johannes beskryf, sien ons dat hy in v.9 sê ~ ...Die sewe koppe is sewe berge....  Die Dier kan derhalwe “die Dier met die sewe koppe”, genoem word.  Wanneer die Dier so genoem word, gee dit onmiddellik sy identiteit weg.  Onthou, ons het gesê dat die Dier verwys in hierdie geval na ’n heidennasie en hierdie beskrywing in 17:9 sê vir ons wie hierdie heidennasie is, nl. Rome, want Rome staan ook bekend as die “stad op sewe heuwels” (die Palatyn, Kapitolyn, Quirinaal, Esquilyn, Viminaal, Caelianus en Aventyn heuwels - wat later die hoof-stedelike gebied van dié stad gevorm het, maar wat vroeër klein dorpies en plasies was. Hierdie afsonderlike gemeenskappe het geleidelik
tot een gemeenskap saamgegroei, wat die laerliggende gebied langs die Tiber-rivier ingesluit het. Dit is seker dat daar teen 600 v.C. 'n aansienlike dorp bestaan het wat in die Antieke Tyd as Roma bekend was – sien kaart hiernaas[2]).  Daar word egter ook na Rome verwys as Die Dier en is dus verteenwoordigend van die Romeinse owerheid.  Rome was die grootste en sterkste wêreldmag in die tyd wat Johannes hierdie brief geskryf het.  Die koppe verwys na die kollektiewe Rome en individuele konings as verteenwoordigers van politieke Rome.  Ter verduideliking (in kort):  Elke heuwel was op ’n tyd sy eie koninkrykie en het sy eie koning gehad en saam het hulle die groter Rome regeer (uiteraard is dit baie meer ingewikkeld as wat ek hier baie kortliks probeer aandui, maar ons is nie nou besig met ’n politieke- of geskiedenis kursus nie – nie waar nie?).  Ons sal so bietjie later weer kyk na hierdie “koppe”.

       Ons sien dat die eerste Bees, nie net “sewe koppe” gehad het nie, maar ook “tien horings”.  Indien die “sewe koppe”, die sewe konings verteenwoordig het, dan moet die “tien horings” verwys na ander heersers wat ondergeskik was aan die konings (Openb.17:12-13 ~ Die tien horings wat jy gesien het, is tien konings. Hulle het nog nie die koningskap gekry nie, maar hulle kry saam met die dier een uur lank gesag as konings. 13 Hulle het een en dieselfde doel voor oë, en hulle stel hulle mag en gesag tot die dier se beskikking).  Hoogs waarskynlik verwys hierdie “ondergeskiktes” na die goewerneurs van die tien Romeinse provinsies wat tydens Johannes se skrywe, regeer het (die tien provinsies het heel moontlik uit die volgende lande bestaan: Italië, Egeïese, Asië, Sirië, Egipte, Afrika, Spanje, Brittanje en Duitsland).

       Ons lees verder dat daar op hierdie koppe van die Dier, godslasterlike name geskryf was.  Die “name” was op die koppe en nie die horings geskryf nie, omdat dit die konings was wat as goddelik verklaar was en nie die goewerneurs nie.  En hierdie “name” was waarskynlik die “goddelike” titels wat hierdie konings aan hulleself toegedig het.

       Die Bees wat Johannes dus gesien het, was ’n bose en veragtelike wese, wat ’n bose en veragtelike nasie verteenwoordig het, nl. antieke Rome, wat daarop uit was om God se plek op onregmatige wyse in te neem.

       Johannes gaan in Openb.13:2 voort deur te sê dat hierdie Dier, ...soos ’n luiperd gelyk (het). Sy pote was soos dié van ’n beer en sy bek soos dié van ’n leeu.  Hierdie beskrywing herinner ons dan ook aan die politieke profesie in ons Skriflesing vanoggend (Dan.7:1-8).

       Dit is opmerklik dat “Johannes se Dier”, ’n samestelling is van “Daniël se eerste drie Diere”.  Die eerste Dier wat Daniël dan gesien het, was soos ’n leeu.  Die tweede soos ’n beer en die derde soos ’n luiperd, terwyl die vierde beskryf word as skrikwekkend, vreesaanjaend en baie sterk met ystertande (v.7).

       Daniël se visioen kan maklik geïnterpreteer word, wanneer dit vergelyk word met Nebukadneser se droom in Dan.2, asook met wêreldgeskiedenis. U sal onthou dat Nebukadneser gedroom het van ’n groot beeld met ’n kop van goud; ’n bors en arms van silwer; ’n maag en heupe van brons; bene van yster en voete van yster en klei (Dan.2:25-35).  Die interpretasie van die goue kop, was dat dit Babilon verteenwoordig het (Dan.2:36-38) en die res van die beeld word geïnterpreteer as die Mede-en-Perse (silwer), die Grieke (brons) en die Romeine (yster en klei).  Die vier Diere van Dan.7 is net ’n verskillende weergawe van dieselfde koninkryke:  die leeu het die Babiloniërs verteenwoordig; die beer die Mede-en-Perse; die luiperd was die Grieke en die skrikwekkend, vreesaanjaend en baie sterk Bees was die Romeine.

       Johannes borduur voort op hierdie visioene wanneer hy hierdie skrikwekkend, vreesaanjaend en baie sterk Bees (wat in sy dag bestaan het) beskryf en hy gaan voort, deur te sê dat hierdie Bees, ’n samestalling en kulminasie (hoogtepunt) van die vorige drie politiek Beeste was wat hierdie huidige een voorafgegaan het. Johannes sien dus hierdie visioen van hom in Openb.13, as ’n vervulling van Daniël se visioen in Dan.7, nl. die finale heidense wêreldmag wat deur die Groot Rooi Draak geïnspireer was, daarom dat hy in Openb.13:2c sê ~ Die draak het sy mag, sy troon en groot gesag aan hom gegee.  Hierdie is dan ook die eenparige slotsom waartoe al wat kommentator is kom (synde Pre-, A-, of Post-millennialis).  Die verskil is dat die Pre-millennialiste (Futuriste) glo dat Johannes hier praat van ’n herrese Romeinse Ryk wat iewers in die verre toekoms gaan herleef (baie glo dat dit nog in ons tyd sal wees), terwyl die res (ons) glo dat Johannes hier praat van die Romeinse Ryk wat in sy tyd bestaan het.  Dit is moeilik om te verstaan hoe die Futuriste kan glo dat daar nog ’n herrese Romeinse Ryk in die toekoms gaan ontstaan, terwyl daar nêrens in die Woord sprake van so ’n toekomstige gebeurtenis gaan wees nie.  Jay E. Adams skryf in p.76-77 van sy boekie “The Time is at Hand” [3], Why, then, speculate that “revived” Rome and Jerusalem will be revived and restored to exactly what they once were, only to fall again precisely as they once did?  Is it not apparent that this is an artificial interpretation invented to circumvent the clear intent of the passage?  That Jerusalem and Rome should fall again exactly as they did in the past is not only improbable, but virtually impossible.  That such a wooden interpretation must be forced upon the book in order to explain away the obvious meaning of the revelation, is by itself a very strong argument for the contemporary view.  Dit is dus duidelik dat Johannes, die Romeinse Ryk in gedagte gehad het toe hy Openbaring geskryf het en daar is geen (en dit is belangrik) aanduiding in die ganse Daniël óf Openbaring wat daarop dui dat die vierde Dier sou sterf en weer op ’n stadium lewend sou word en ’n millennium later sou terugkeer nie, trouens n.a.v. Nebukadneser se droom in Dan.2, sou die vierde koninkryk (die yster-en-klei koninkryk) in die tyd van Christus geregeer het. Jesus Christus (die “klip” wat later ’n “rots” sou word – Dan.2:34) sou daardie koninkryk verwoes en Sy eie vestig (die “klip” wat ’n “groot rots sou word wat die hele aarde sou bedek - Dan.2:35)!

       In kort, die vierde Dier verteenwoordig dus die Romeinse Ryk wat aan bewind was in Johannes se tyd.  Hierdie feit word ondersteun deur ’n boek van Publius Cornelius Tacitus (55n.C. – 120 n.C.) wat oor die geskiedenis van die Romeinse Ryk verslag gelewer het.  Hy noem o.a. in hierdie geskrif dat die Romeinse Ryk vanaf die derde eeu voor Christus, sy invloed laat geld het in Europa, Asië en Afrika.  Wat egter veral van belang is, is dat die verdere datums wat hy noem en spesifiek die beëindiging van die Romeinse Ryk, die tydperk insluit waartydens Johannes, Openbaring geskryf het, asook die feit dat dit die laaste keer was, dat een land, heerskappy sou voer oor die ganse Middellandse See gebied.

       Ons lees in Rom.13:1 ~ Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God.  Ons weet dat dit God is wat regerings oprig, maar ook tot ’n val bring.  Dit is egter ook God wat “die Dier” toegelaat het om Sy wil ten uitvoer te bring en sodoende word die Dier ’n instrument in God se hand om God se wil uit te voer.  Dit is presies wat dan gebeur het met die eerste eeuse Romeinse Ryk – nie net omdat ons daarvan lees in die Woord nie (v.2 ~ ... Die draak het sy mag, sy troon en groot gesag aan hom gegee), maar ook die geskiedenisboeke oor die Romeinse Ryk dui onteenseglik daarop. 

       As ons dink dat die wêreld vandag pervers is, moet ons die geskiedskrywings oor die destydse Romeinse Ryk gaan lees en dan sal ons sien hoe pervers die Romeinse Ryk werklik was, veral gedurende Nero se tyd, wat natuurlik ook die tyd was waartydens Openbaring geskryf is.  Kindermoord was bv. aan die orde van die dag.  ’n Pa het letterlik oor die mag beskik om sy kind te laat dood maak indien hy bv. ’n seun wou hê en daar ’n dogter gebore is – al het die moeder ook hoe geprotesteer.  Aborsie was aan die orde van die dag.  Immoraliteit en homoseksualisme was alledaags.  Bykans alles en nog meer waaraan ons kan dink, was teenwoordig of gepraktiseer in Nero se tyd.  Hulle kultuur laat ons hedendaagse kultuur soos die “Amish” lyk (’n godsdienstige sekte in die V.S.A. – sien http://en.wikipedia.org/wiki/Amish - ook: http://www.800padutch.com/amish.shtml).  En tog was die Romeinse Ryk uitermate magtig, trouens dié magtigste heidense Ryk tot op datum.  Hierdie beskrywing van die verskriklike Dier met sy sewe koppe en tien horings is dus ’n getroue beskrywing van Rome.

       Johannes het egter iets gesien wat met die Dier gebeur ~ Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was, maar die dodelike wond het genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan geloop (v.3).  Ons moet daarop let dat dit nie die Dier was wat gewond was nie, maar een van sy koppe.  Die Dier het sewe koppe waarvan een nou dodelik gewond is.  Hierdie verwonde kop sou egter hoegenaamd nie die Dier beïnvloed nie, daarom dat ons sien dat v.3 sê dat die dodelike wond genees het.  Hierdie mag, kan miskien voorkom as nietige detail, maar dit is belangrike inligting ten einde ons in staat te stel om hierdie gedeelte na behore te interpreteer.

       Ons lees in Hebr.7:8 dat drie van die horings van die vierde dier ontwortel is en dat daar ’n ander horinkie uitgekom het. Dit is in ooreenstemming met Openb.13:3 dat ...dit gelyk (het) asof hy (die dier) aan een van sy koppe dodelik gewond wasHierdie beeld pas pragtig in by ons interpretasie tot dusver, nl. dat die Dier, beide Rome en die keiser verteenwoordig.  Nero – een van die sewe koppe – is dood.  Nero is ook gedood met ’n noodlottige wond teen die kop (sy swaard is deur sy keel opgedruk tot in sy brein).  Die profesie het dus beide daaroor gegaan dat die keiser sou sterf met ’n noodlottige wond teen die kop en dat die Romeinse Ryk sou wankel.  Weereens toon die geskiedenis aan dat hierdie profesie en ook ons interpretasie korrek is.

       Net na Nero se selfmoord en tydens die heerskappy van Galba, Otho en Vittellius se heerskappy, het daar chaos geheers in die Ryk – hoofsaaklik a.g.v. die voortdurende wedywering om die leierskap van die Ryk.  Eers toe Vespasianus ingehuldig is as keiser (21 Des. 69 n.C.) is stabiliteit in die Ryk bewerkstellig.  Dit het dus gelyk asof die Dier dodelik gewond is toe Nero selfmoord gepleeg het en die dodelike keiserlikelyn (familielid volg familielid op – ook genoem die Julio-Claudian dinastie) is vir goed afgesny met die dood van Nero. 

       Nadat Vespasianus terug gekeer het na Rome, het genl. Titus bevel oor die magte in Jerusalem geneem en is Jerusalem is 70 n.C. beset en is die stad en die Tempel verwoes. Openb.13:3 sê ook ~ ... maar die dodelike wond het geneesHierdie genesing dui dus onteenseglik op die amperse val van die Romeinse Ryk, met Nero as leier (v.3a ~ Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was) en die daaropvolgende herstel van die Ryk o.l.v. Vespasianus.  Die Romeinse Ryk het ’n verdere 350 jaar voortbestaan (tot 410 n.C.)

       Die Romeinse Ryk van Johannes se tyd was dus die politieke Dier van Openbaring.  En die hoof van daardie politieke Dier was ’n “dierlike keiser” met die naam van Nero.  Die Dier is dus nie ’n leier wat nog geïdentifiseer moet word, of wat nog moet kom nie – nee, as ons na die Woord kyk, was dit die Romeinse Ryk o.l.v. keiser Nero en hierdie is dan ook die vervulling van Daniël se se profesie in Daniël 7.

       Nou wie het die drie ander diere in Daniël 7 dan verteenwoordig? Sonder om in dieselfde detail te verval as wat ons so pas gedoen het om Nero en die Romeinse Ryk te identifiseer (en nog in meer detail vantevore in ons reeks oor Openbaring) en soos wat ek netnou reeds genoem het, verwys hierdie drie ander diere na die drie ander groot Ryke van die voor-Babiloniese tydperk waaroor Daniël ook in Dan.2 geprofeteer het, nl. die Babiloniese Ryk (die leeu met arendsvlerke – v.4); die Mede-Persiese Ryk (’n beer met ribbebene in sy bekv.5); die Griekse Ryk (’n luiperd met vier vlerke en –koppe v.6) en dan natuurlik laastens die Romeinse Ryk net voor en net na Jesus se tyd hier op aarde (’n skrikwekkende dier met ystertandev.7).

       Wie of wat is die klein horinkie waarna Daniël in v.8 verwys? Dit is ’n duidelike verwysing na Nero – die drie wat uitgepluk is, was Tiberius, Gaius en Claudius wat vermoor is, sodat plek gemaak kon word vir Nero wat nie in die keiserlike lyn ingesluit was nie – Nero was dan die sesde horinkie die “ander een tussen die ander”.

       In v.11 lees ons hierdie woorde ~ Terwyl ek kyk, is die een dier oor die verwaande gepraat van die horinkie doodgemaak en is sy liggaam vernietig deur dit in die vuur te gooi. Hierdie is ’n verwysing na die omverwerping van die Romeinse Ryk en die selfmoord van Nero.

       Alles in Dan.7:1-8 is dus ’n profesie van dinge wat rondom die tyd van Jesus sou gebeur en Jesus bevestig dan die vervulling van hierdie profesie van Daniël in Luk.21:20-24 wanneer Hy sê ~ Wanneer julle sien dat Jerusalem deur leërs omsingel word, moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet dié wat in Judea is, die berge in vlug, en dié wat in die stad is, daaruit padgee, en dié wat op die plase is, nie na die stad toe gaan nie, want in daardie dae voltrek God sy straf. Alles wat geskrywe staan, word dan bewaarheid. " Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is en met dié wat nog klein kindertjies het, want daar sal groot nood in die land heers, en God sal hierdie volk straf. "Sommige sal deur die swaard val en ander as krygsgevangenes na al die nasies toe weggevoer word. Jerusalem sal deur die heidennasies vertrap word totdat ook hulle tyd verby is – ’n duidelike verwysing na die val van Jerusalem en die Tempel in 70 n.C.

4.     DIE OORWONNE DIER:
       Ons moet besef dat die eerste eeuse Dier vandag nog net so met ons is – net in ’n ander gedaante en hy is steeds met dieselfde krag en gesag beklee as destyds – alhoewel die oorwinning reeds in Christus oor hom behaal is!  Ons het in v.2 gesien dat die Dier oor krag en gesag beskik het en hierdie krag en gesag het Nero en Rome van Satan ontvang.  Hierdie selfde kragte werk vandag nog mee om die kerk van ons dag te vervolg en in die proses te probeer vernietig.  Gelukkig, soos reeds gesê, het Christus reeds die oorwinning op Golgota behaal.  Ook die geskiedenis wys vir ons dat hierdie magte wat teen die kerk ingespan word, mettertyd verdwyn.  Dink eerstens aan Rome – eens magtige Ryk, toe niks;  dink aan die kommunisme en die “Rooi Bedreiging” van die destydse Rusland (U.S.S.R.) – op ’n tyd het almal gevrees en nou....?  Rome moes egter baie meer bewondering (en vrees) afgedwing het as Rusland en daarom is dit geen wonder dat almal agter Rome aan geloop het nie.  Daar was waarskynlik selfs Christene wat dit gedoen het en daarom was die profesie van Daniël en die boodskap van Openbaring so dringend noodsaaklik vir die kerk om van kennis te neem.

       Hoe kan ’n mens in verwondering staan oor ’n land en agter ’n land aanloop soos v.3 vir ons sê?  Om “agter iets of iemand (of ’n land) aan te loop”, beteken dat jy gehoorsaam is aan daardie land se opdragte.  Die boodskap wat ons hieruit moet neem, is dat die kerk nooit mag ingee aan bose vereistes wat ’n land (se regering) van die kerk verwag nie.  Wanneer ’n regering wegbeweeg van sy Godgegewe mandaat, kan aanvaar word dat so ’n regering in die hand van die Satan speel.  Ons moet altyd onthou dat alle gesag en derhalwe regeringsgesag ook, ’n mandaat is wat God aan so ’n persoon of party verleen en daarom kan politiek goed en sleg wees – dit hang net af van die een wat regeer, of hy dit binne God se mandaat doen of daarbuite.  Salomo stel dit baie raak in Spr.29:2 ~ ’n Volk juig as regverdige mense die mag kry; ’n volk sug as ’n goddelose mens regeer.  Lg. gebeur wanneer ’n regering sy Godgegewe mandaat verwerp en hy ’n despoot of diktator raak (dink aan Gadaffi, Mugabe, e.a.).  Rom.13:1 sê nie verniet ~ Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God.  Owerhede is daar, deur die beskikking van God.  (Hierdie teksvers impliseer natuurlik nié dat ons, ons ten alle koste en te alle tye aan die regering van die dag moet onderwerp nie.  Wat is die uitsonderings?  Wanneer hul opdragte, wette, ens. lynreg bots met God se opdragte soos opgeteken in Sy Woord.  Ons moet bv. te alle tye by die spoedbeperkings hou, of dit ons pas of nie, maar indien die regering van ons sou verwag om enige kind wat verwek word te laat aborteer as ons bv. reeds twee kinders het, mag ons nie toegee aan so ’n opdrag nie – aborsie = moord.  Iets van lg. is/was waar in Cjina). ’n Goeie Bybelse voorbeeld hiervan is dié van koning Darius in Dan.6, wat opdrag gegee het dat net hy aanbid mag word, waarop Daniël toe ~ ...na sy huis gegaan (het). Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om drie maal per dag voor sy God te kniel en Hom te prys, te aanbid en te dank.  Wat was die gevolg van Daniël se weiering om die knie te buig op die koning se “satan geïnspireerde wetgewing”?  Hy is in die leeukuil gegooi – MAAR, en dit is belangrik, God het Daniël se gehoorsaamheid geëer en sy lewe selfs in die leeukuil gespaar!  Hand.5:29 is baie duidelik hieroor ~ ’n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense! 

       Die rede waarom daar so dikwels (miskien nog glad nie, of in elk geval tot ’n mindere mate in Suid-Afrika) konflik tussen kerk en staat is, is juis omdat die kerk en die staat, beide wettige sfere van gesag besit, maar konflik vind plaas wanneer die staat die gesagsfeer van die kerk (wat gebaseer is op die Woord van God) binnedring. Die kerk in Johannes se tyd het nodig gehad om hierdie beginsel te verstaan en daarom o.a. die skrywe van Johannes.

       Hoe het die eerste eeuse kerk die Dier oorkom?  Hoe kan ons die hedendaagse Dier(e) oorkom?
ü  Openb.12:11 ~ Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.  Die eerste eeuse kerk het die bose deur die Evangelie oorwin.
ü    Tweedens word die bose oorwin deur geregtigheid.  Ons is die sout wat in die vleis ingevryf moet word.   Ons is die lig wat in ’n duister wêreld moet brand.  Slegs as ons, ons verantwoordelikheid nakom om die waarheid uit te dra én daarvolgens te leef, sal ons oorwinning verkry.
ü    In derde plek word die Dier oorkom, deur uit te reik na ’n verloregaande wêreld en dissipels van alle nasies te maak.
ü  Laastens kan ons die oorwinning behaal deur kinders op te voed wat God eer en dien.  En namate ons kinders voortgaan om te doen wat ons gedoen het, sal die geslagte wat kom ook in oorwinning leef.

       In kort:  In plaas daarvan dat die kerk (ons) vir bevryding soek, moet ons in oorwinning leef en dit dryf die gelowige uiteraard na sy knieë in gebed.

5.     AFSLUITING:
       Ons as gelowiges moet bemoedig wees, want God sál die onreg wreek wat teen Sy kinders gepleeg word.  Ons hoef nie wraak te neem nie, want God sal dit vir ons doen.  Ons moet verder ook moed hou en verseker weet dat God ons huidige (en toekomstige) “Diere” uiteindelik op hul knieë sál dwing en vernietig, tewens Hy het reeds die oorwinning deur Jesus Christus se kruisiging en opstanding behaal en dit sal uiteindelik ook vir ons in volle vervulling kom.

       Wanneer dinge in ons wêreld heeltemal buite beheer lyk (dink jou in die posisie van die Europeërs gedurende W.O.II, met Hitler wat elke land op aarde wou inpalm), moet ons besef dat ons soewereine God in volkome beheer is.  As God in beheer was tydens Nero die Tiran se oorheersing, is hy vandag net so in beheer – Hy is steeds besig om alles haarfyn uit te werk tot Sy eer!  Die kerk het die “Dier” oorleef en daarom kan ons verseker daarvan wees, dat die kerk, met God se genade, vandag en môre ook sal oorleef.  Ja, ons weet dat die satan soos ’n brullende leeu rondloop om ons te verskeur (1Pet.5:8) en ons sal en word in ons dag steeds vervolg deur allerlei “beeste”, maar ons moet altyd die woorde van Jesus in gedagte hou ~ ...Ek (sal) my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie (Matt.16:18).


[1]Boodskap deur Kobus van der Walt – Vaaldriehoek Gereformeerde Baptistegemeente (Drie Riviere) – Sondag 01 Desember 2013
[3]ADAMS, Jay E. 2000.  The Time is at Hand.  Woodruff, SC : Timeless Texts.  132p. (ISBN: 1-889032-24-7)