Wednesday, July 13, 2011

Die God van die Bybel - 03 (Om God te Ken - 01)

1.    INLEIDING:
Wanneer ons ’n studie van die God van die Bybel doen, moet ons onsself afvra:  Waarom doen ek dit en hoe moet ek dit doen – waar begin ek?
·           Eerstens moet ek in gedagte hou, dat dit God se opdrag is – Sy wil, dat ons Hom sal ken.
o  So sê die HERE:  Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie; maar laat hy wat wil roem , hom hierop beroem dat hy verstaan en My ken, dat Ek die HERE is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen; want in dié dinge het Ek 'n behae, spreek die HERE (Jer.9:23,24).
·           Tweedens sien ons dat kennis van God vir die mens lewe beteken.
o  En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het (Joh.17:3)
o  ...laat ons dit najaag om die HERE te ken...  (Hos.6:3)
o  ...wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie... (2 Tes.1:8)
·           Verder is dit noodsaaklik vir ons lewe as Sy kinders in 'n vyandige wêreld
o   My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis... (Hos.4:6)
o   Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van die Heilige is verstand  (Spr.9:10)
o   En omdat hulle dit nie van belang ag om God te ken nie, gee Hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings... (Rom.1:28 N.A.V.)
·           Vierdens berei dit ons voor vir die ewigheid saam met Hom (ons heiligmakingsproses nou hier in hierdie lewe dus)
o  Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.  En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis... (2Pet.1:5 N.A.V.)
o  ...vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, .......Daarom hou ons ook nie op nie, ....., om vir julle te bid en te vra dat ........julle in die kennis van God mag groei... (Kol.1:5-10).

2.    ENKELE GRONDBEGINSELS:
Wanneer ons ’n studie van God doen, moet ons o.s. grondbeginsels, voortdurend in gedagte hou:
·           God het die Bybel (Sy Woord) aan ons gegee, sodat Hy deur Sy Woord met ons kan praat (en op geen ander wyse nie), ten einde aan ons kennis te gee, sodat daardie kennis kan lei tot ons verlossing en redding.
·           God is Here en Koning oor Sy skepping; Hy is in beheer oor alles en Hy beheer dit alles ten einde eer en heerlikheid aan Homself te bring.
·           Hy demonstreer Sy volmaaktheid deur alles wat Hy doen, ten einde mense en engele daartoe te dryf om Hom en Hom alleen te aanbid en te vereer.
·           God is Verlosser, deurdat Hy aktief in soewereine liefde en deur die Here Jesus Christus, gelowiges kan red van die skuld en mag van die sonde (die erfsonde – 1Kor.15:22 ~ Want soos hulle almal in Adam sterwe... - later meer hieroor) en hulle aan te neem as Sy kinders en hulle dienooreenkomstig te seën.
·           God is ’n Drie-Enige God; daar is in die Godheid m.a.w. drie Persone, nl. God die Vader, God die Seun Jesus Christus en God die Heilige Gees., en die verlossingswerk in diegene wat glo, is ’n gebeurtenis waar al drie persone van die Drie-Eenheid optree – die Vader wil verlossing; die Seun verseker verlossing en die Heilige Gees pas verlossing toe (later ook meer hieroor).

3.    ONS LEWENSDOEL:
Ons doel in hierdie lewe moet dus altyd wees om God beter te leer ken; om nader aan God te leef en in ’n persoonlike verhouding tot Hom te staan deur Jesus Christus, anders kan ons onsself nie gelowiges (Christene spesifiek) noem nie.

As ons God dan beter wil leer ken, moet ons eerstens weet wie of wat God is.  Ten einde ’n kort antwoord hierop te gee, wil ek J.I. Packer aanhaal[2] wanneer hy op p.17 van sy kosbare boek, "Knowing God", vir Charles Hodge aanhaal en hierdie vraag as volg antwoord:  What is God?  God is a Spirit, infinite, eternal, and unchangeable in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth (Ek sou dit as volg in Afrikaans vertaal: God is Gees en Hy is oneindig en ewig en overanderlik in Sy totale wese, wysheid, mag, heiligheid, geregtigheid, goedheid en waarheid).  Dit is hierdie God wat ons beter moet leer ken ten einde waarlik kind van God te wees.

Dit is egter ewe belangrik om in ons studie van God en Sy karakter, die volgende in gedagte hou:
·           Ons moet elke waarheid wat ons leer oor God omskep in 'n oordenking voor God, wat lei tot gebed en lofprysing tot God.
·           Ons moet onthou dat oordenking 'n aktiwiteit van heilige denke is, wat bewustelik in die teenwoordigheid van God uitgevoer word, maar altyd met die hulp van God, as 'n middel tot gemeenskap met Hom
·           Die gevolg daarvan is om ons nederig te maak, wanneer ons God se almag teenoor ons eie onbeduidendheid en sondigheid stel.
·           Dit vertroos ons en lei ons tot nederigheid as ons die onmeetlike rykdom van God se genade in die Here Jesus Christus oordink.
·           Soos ons meer en meer ervaring kry van hierdie proses van die ontdekking van ons eie nietigheid en ons (onverdiende) verhewe posisie in Christus, groei ons in die kennis van God.  Op hierdie wyse kan ons dus werklik tot 'n punt kom dat ons waarlik die HERE ken.
·           Heiligmaking is ’n verdere gevolg van kennis van God. Godsvrug of heiligmaking beteken om in vertroue en gehoorsaamheid, gebed en lof, onderwerping en diens op God se openbaring (deur die Woord) te reageer.  Die lewe moet gesien en geleef word in die lig van God se Woord.  Dit en niks anders nie, is ware godsdiens.  Oswald Chambers sê in sy kosbare boek, "My Utmost for His Highest" (11 Julie)[3], ’n Gelowige glo nooit dat sy omstandighede bloot per toeval so is nie – hy verdeel ook nooit sy lewe in sekulêre en geestelike kompartemente nie.  Hy sien elke situasie waarin hy hom bevind as ’n geleentheid om Jesus Christus beter te leer ken en openbaar altyd ’n gesindheid van onbeperkte oorgawe en totale afstand doen van die wêreldse.  Die Heilige Gees is vasberade dat Jesus Christus sal realiseer in elke area van my lewe en Hy sal my oor en oor na dieselfde put terugbring totdat dit ’n werklikheid word.  Hy gaan verder en haal Joh.13:3 aan en sê dat Jesus geweet het dat Hy van God kom en dat Hy na God gaan terugkeer.  Dit is presies wat ons optrede en gedrag ook moet weerspieël as ons sê dat ons gelowiges is!  

Ons doel in hierdie lewe moet dus wees om God te ken – soos Johannes dit in Joh.17:3 dit stel ~ En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Prediker weer sê ~ En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid... (Pred.12:1).

Om God te ken behels dus:
·           Om na Sy Woord te luister en dit te ontvang soos die Heilige Gees dit vertolk vir toepassing in en deur jou lewe.
·           'n Toename van kennis t.o.v. God se karakter, soos geopenbaar deur die Skrif.
·           Om Sy uitnodiging t.o.v. kindskap aan te neem en in ’n verhouding met Hom te staan.
·           Sy bevele uit te voer.
·           ’n Herkenning van Sy liefde vir jou.
·           Om Hom te ken soos wat ’n seun sy vader ken; of ’n vrou haar man; ’n onderdaan sy meester; ’n skaap sy herder (al vier Bybelse beelde) – die beginsel is dat dié wat Hom
ken, deur Hom in liefde versorg word.

Ons met besef dat die enigste wyse waarop ons God kan ken, is deur Jesus Christus.  Jesus sê in Joh.14:6 ~ Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.  En in Joh.14:9 sê Hy ~ Hy wat my gesien het, het die Vader gesien.

Ons kan God dus net ken as ons in Christus Jesus is en diegene wie in Christus is verkeer in dieselfde intieme verhouding met Jesus, as wat Sy dissipels ervaar het, met die verskil dat ons vandag Sy teenwoordigheid net geestelik ervaar en nie in die vlees dus nie.  En die wyse waarop Hy met ons praat is nié deur nuwe woorde (of "profesieë") nie, maar deur die aanwending van die Woord (die Bybel) in ons gewete, daarom dat Hy in Joh.10:27-30 vir ons sê ~ My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.  En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.  My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal: en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.  Ek en die Vader is een.

Om God dan te leer ken en waarlik te ken, behels ’n persoonlike verhouding.  So ’n persoonlike verhouding is meer as om net van Hom te weet - om van Hom te weet is egter 'n noodsaaklike voorvereiste ~ ...hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? ...." (Romeine 10:14).

Ons moet besef dat 'n eenvoudige leser van die Bybel en preekhoorder, wat vol van die Heilige Gees is, sal 'n veel dieper verhouding met God ontwikkel as meer geleerde manne wat net  tevrede is met teologies-korrekte kennis.

 

Om God dus te ken behels persoonlike betrokkenheid.  Om 'n ander persoon te ken, moet jy jouself verbind tot sy geselskap en lewe.  Persoonlike betrokkenheid en daarom kennis van iemand is dus ’n belewing van daardie persoon.  Die Psalmdigter sê in Ps.34:9 ~ Smaak en sien dat die Here goed is (Psalm 34:9).  Ons moet Hom dus ervaar – dit is 'n proses waar ons ons harte vir mekaar oopmaak en die "kwaliteit" van die ander "proe".


Wanneer ’n mens persoonlik betrokke is in ’n vriendskapsverhouding, is daar uiteraard emosies by betrokke, maar die mens se intellek is ook betrokke (waar daar bv. ’n wilsbesluit gemaak moet word). 

Net so is emosies uiteraard betrokke wanner die mens in ’n verhouding met God staan:
·           Wanneer God geëer word, verheug die gelowige hom daarin.
·           Wanneer God onteer word is die gelowige in die dieptes van ongelukkigheid ~ My trane vloei sonder ophou omdat die mense u wet nie onderhou nie."  (Ps.119:136 N..A.V.).
·           Die gelowige is skaam en hartseer wanneer hy sy Here faal (Dawid se boetedoening in Ps.51).
·           Wanneer hy God se groot liefde vir hom besef, is die gelowige in die hoogtes van verwondering

4.    ENKELE SLOTOPMERKINGS:
Dit is uiters belangrik dat ons altyd sal onthou dat die inisiatief vir ’n vriendskap met God, by God lê en nié by ons as mense nie.  Dit is Hy wat deur die werking van die Heilige Gees die begeerte in ons harte plaas om Hom beter te leer ken – Hy maak dus vriende met ons, dit is waarom Paulus in Gal.4:9 sê ~ ...maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is....  Ons ken God dus omdat Hy ons "uitgesonder" het deur Sy genade ~ Toe sê die Here aan Moses:.....jy het genade gevind in my oë, en Ek ken jou by die naam (Eks.33:17) en Joh.6:37 ~ Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom....

 

Wat dus primêr saak maak, is nie of ek God ken nie, maar of Hy my ken - al my kennis van Hom is afhanklik van Sy voortgesette inisiatief om my te ken.  Hy is voortdurend besig om my te ken in liefde en hou wag oor my vir my beswil. 

 

Deel van hierdie genade is dat Hy uiters realisties oor my is:

·           Hy het voorkennis van die slegste oor my.

·           Hy ken al die verskuilde sondes en ongeregtigheid in my wat my medemens nie van weet nie.
·           Hy sien meer korrupsie in my as wat ekself van weet.
·           Ek is nooit uit sy gedagtes nie.
·           My naam (indien ek gered is) is in Sy handpalms ingegraveer (Jes.49:16). 
·           Ek ken Hom omdat Hy my eerste geken het (Gal.4:9).
·           Vir die een of ander onverklaarbare rede wil Hy my vir Sy vriend hê, begeer Hy om my vriend te wees, en het Hy Sy Seun gegee om vir my te sterf sodat hierdie doel verwesenlik kon word.

Ons kan God nie ken as ons nie Sy Woord oordink nie en daarvoor het ons Sy hulp nodig en wanneer ons Sy Woord bestudeer, moet ons dit altyd in nederigheid en afhanklikheid doen.


[1]Mannebybelstudie – Aangebied deur Kobus van der Walt van ANTIPAS Gemeente (Vereeniging) te Meyerton op Dinsdagaand 12 Julie 2011
[2]PACKER, J.I.  1973.  Knowing God.  Hodder & Stoughton.  London : Kent.  317p.
[3]CHAMBERS, Oswald.   1935.  My Utmost for His Highest.   Dodd, Mead & Co.  New York.  375p.